UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: MASU - I godina - 1. semestar Date: 19/09/2014 Ključne reči: ,
rockefeller-center_o
Rockefeller Center

MASU – I godina – 1. semestar

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MASU – I godina – 1. semestar: Kurs MASU M1.1. – Savremeni urbani fenomeni

GODINA STUDIJA:
I godina – 1. semestar Master akademskih studija Integralni urbanizam – 2014/15.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

STATUS PREDMETA:
Obavezan

USLOV:
Nema uslov

NASTAVNIK:
dr Aleksandra Stupar, vanredni profesor

SARADNIK U NASTAVI:

BROJ KABINETA:

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 11

EMAIL:

Uputstvo

CILJ PREDMETA:
Cilj predmeta je istraživanje fenomena savremenog grada, njegovih osnovnih karakteristika i zakonitosti koje su posledica ubrzanih promena od druge polovine dvadesetog veka. Studentu se omogućava sveobuhvatno sagledavanje relacije između urbane strukture/arhitekture i političkih, socijalnih i ekonomskih tokova u uslovima najnovije tehnološke revolucije.

ISHOD PREDMETA:
• Prepoznavanje stanja i procesa koji se odvijaju u savremenom gradu – njihove društvene i tehnološke komponente
• Osposobljavanje za uočavanje i teoretsku analizu aktuelnih urbanih fenomena
• Ovladavanje procesom integralnog i kritičkog sagledavanja savremenih urbanih fenomena

SADRŽAJ NASTAVE:
Nastava je usmerena na sagledavanje specifičnosti savremenog grada – društveno-ekonomski kontekst, urbane transformacije, arhitekturu i trendove. Fenomeni se posmatraju na tri prostorna nivoa – globalnom, regionalnom i lokalnom. Posebna pažnja posvećuje se odnosu između opštih zakonitosti aktuelnih procesa i njihovih lokalnih karakteristika. Predmet ravnopravno posmatra gradsku strukturu i arhitekturu – njihov novoformirani identitet, atraktivnost i konkurentnost.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Nastava se odvija kroz predavanja ex-cathedra i diskusije na času.

Dokumenti

Više informacija o kursu možete naći ovde:

KURIKULUM: Kurs MASU M1.1. – Savremeni urbani fenomeni

Interaktivni portfolio MASU 2014/15 kurseva

Sve informacije u vezi sa MASU 2014/15 kursevima:

Filter