UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 6 – Geometrija arhitektonske forme Date: 10/07/2013 Ključne reči:

Modul 6 – Geometrija arhitektonske forme

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 6 – Geometrija arhitektonske forme: Kurs 6.2. – Geometrija oblika 2

GODINA STUDIJA:
I godina – 2. semestar Osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 2 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Predavanja i vežbanja održavaju se u velikom amfitetaru Arhitektonskog fakulteta u dva termina (svaki za po jednu studentsku grupu): sredom od 15.00-17.00 i od 17.00-19.00 sati

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA (pismeni ispit)::
Prema Statutu Arhitektonskog fakulteta

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
1. kolokvijum – 8. nedelja aktivne nastave
2. kolokvijum – 15. nedelja aktivne nastave

OPIS NASTAVNOG ZADATKA:
Upoznavanje studenata sa načinima ”prostornog” prikazivanja arhitektonsko-urbanističkih formi u dve dimenzije – u kosoj projekciji i perspektivi, sa metodom tzv. perspektivne restitucije, fotomontaže, kao i istraživanjem uticaja osvetljenja na svojstva prostora i vizuelni utisak.

NASTAVNIK:
dr Đorđe Đorđević, docent

SARADNICI U NASTAVI:
doc. dr Gordana Đukanović, spoljni saradnik
inž. arh. Dušan Filipović, demostrator
stud. arh. Jovana Lukić – demonstrator

BROJ KABINETA: 349a

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
sreda 19.00 sati – kabinet 349a

TELEFON: +381 11 3218 758

EMAIL:

Uputstvo

SADRŽAJ NASTAVE:
Na predmetu se vrši upoznavanje studenata sa načinima „prostornog“ prikazivanja arhitektonsko-urbanističkih formi u dve dimenzije – u kosoj projekciji i perspektivi, sa metodom tzv. perspektivne restitucije odn. fotomontaže, kao i istraživanjem uticaja osvetljenja na svojstva prostora i vizuelni utisak. U tom smislu, predmet razvija veštine:
• konstruisanja kose projekcije i perspektivnih prikaza arhitektonskih i urbanističkih prostora,
• rekonstruisanja geometrijskih svojstava arhitektonskih i urbanističkih prostora prikazanih na fotografijama (restitucija),
• fotomontaže,
• konstruisanja senke za zadati izvor svetlosti – u različitim tipovima 2D prikaza, i
• ”trodimenzionalnog mišljenja” u fazi arhitektonsko-urbanističkog projetovanja – korišćenjem pogodnosti virtuelnih CAAD 3D prostora.

TERMINSKI PLAN NASTAVE:
Predmet je obavezan sa dodeljenih 2 ESPB. Studenti nastavu pohađaju jednom nedeljno, sa opterećenjem od jednog časa predavanja i jednog časa provežbavanja.
U drugom semestru osnovnih studija, aktivna nastava (u školi) traje 15 radnih nedelja u okviru kojih je studentu na raspolaganju ukupno 56 sati za rad na predmetu (na svim predmetima ukupno 600 sati rada).
40 radnih sati u toku 15 radnih nedelja podrazumeva: 30 radnih sati provedenih u školi (jedan čas predavanja i jedan čas provežbavanja – (1+1) x 15 = 30) i 10 radnih sati za rad kod kuće (ili prosečno 0.66 sati nedeljno – 0.66 x 15 = 10).
Ispitni rok traje 5 radnih nedelja: student ima na raspolaganju dodatnih 16 radnih sati (3.2 x 5 = 16 sati – 2 radna dana) za pripremu i polaganje ispita.

NAPOMENA: Nije dozvoljeno opterećenje studenata veće od ovako dimenzionisanog.

STUDIJSKA PRAVILA:
Predmet vodi nastavnik sa saradnicima u nastavi i na vežbanjima.
Plan rada na predmetu određuje predmetni nastavnik.
Najmanje 30 poena a najviše 70 poena predviđeno je za ocenjivanje tokom 15 radnih nedelja u školi.
Načim i kriterijume ocenjivanja utvrđuje nastavnik.

Dokumenti

Više informacija o kursu možete naći ovde:

KURIKULUM: Kurs 6.2. – Geometrija oblika 2

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - I godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – I godina:

Filter