UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 2 – Uvod u projektovanje Date: 30/09/2013 Ključne reči:

Obaveštenje za studente I godine OAS Arhitektura 2013/14 (25.02.2014.)

Spiskovi studenata za OASA Kurs 2.6. – 3D Vizuelne komunikacije

Napomena: Studenti koji se nisu izjasnili preko Arh.Portal-a, pri elektronskom izboru za 3D Vizuelne komunikacije, mogu izabrati predmet koji žele i jave se predmetnom nastavniku!

Modul 2 – Uvod u projektovanje

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 2 – Uvod u projektovanje: Kurs 2.6.1. – 3D Vizuelne komunikacije – Geometrija oblika

GODINA STUDIJA:
I godina – 2. semestar Osnovnih akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Vežbanja se održavaju u salama Arhitektonskog fakulteta u jednom terminu (po jedna sala za svaku studentsku grupu): sredom od 13:00 do 15:00 sati.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA (predaja i odbrana elaborata – portfolia):
U junskom ispitnom roku.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
/

OPIS NASTAVNOG ZADATKA:
Osposobljavanje studenata za:

  • stručno-kompetentno prepoznavanje geometrijskih karakteristika arhitektonskih formi uočenih u praksi (obrađenih na predmetu Geometrija oblika 1),
  • analitičko istraživanje mogućnosti njihove primene u drugim prostornim kontekstima,
  • geometrijsko-konstruktivnu obradu tih formi u novim prostornim kontekstima, i
  • znalačko korišćenje postupka perspektivne restitucije (obrađenog na predmetu Geometrija oblika 2), u iščitavanju geometrijskih karakteristika objekata prikazanih na fotografijama, kao i u fotomontaži naknadno projektovanih prostornih intervencija u te fotografije.
NASTAVNIK:
arh. Đorđe Đorđević, docent

SARADNICI:
doc. dr Gordana Đukanović – spoljni saradnik
inž. arh. Dušan Filipović – demonstrator
stud. arh. Jovana Lukić – demonstrator

BROJ KABINETA: 349a

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Sreda, 19:00 sati – u kabinetu 349a.

TELEFON: +381 11 3218 758

EMAIL:

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:

  • Osposobljavanje studenata za primenu stečenog znanja u stručno-kompetentnoj analizi geometrijskih karakteristika izvedenih arhitektonsko-urbanističkih prostora i njihovo korišćenje u drugim kontektima.
  • Razvijanje sposobnosti “projektantskog mišljenja u perspektivi”, upoznavanjem sa potrebom neprekidne provere vizuelnog utiska koji geometrija postojeće/projektovane forme ostavlja na realnog posmatrača.
  • Aktiviranje stečenih znanja u procesu fotomontaže osmišljene arhitektonske forme u fotografiju postojećeg stanja.

Vežbanja se održavaju u salama Fakulteta, u manjim grupama, kako bi se sveobuhvatno prepoznali i maksimalno podstakli pojedinačni potencijali studenata ali i favorizovao timski rad i sučeljavanje kritičkih stavova.

PROJEKTNI ZADACI:
Zadatak 1: (a) analiza zadatog tipa arhitektonskog elementa različitih geometrija, uočenog na primerima iz prakse i (b) ugradnja zadatog arhitektonskog elementa izabrane geometrije u datu geometrijsku formu i (v) geometrijsko-konstruktivna obrada osmišljene kompozicije.
Zadatak 2: (a) Restitucija geometrijskih karakteristika samostalno izabranog i snimljenog objekta sa njegove fotografije, (b) geometrijsko-oblikovna mikro-intervencija na objektu ili u njegovoj okolini i (v) prikaz te intervencije na obrađivanoj fotografiji (fotomontaža).

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Rad na predmetu se ostvaruje kroz vežbanja i rad kod kuće. Vežbe traju dva sata nedeljno. Na vežbama je predviđen aktivan rad na zadacima, kao i obavljanje grupnih i individualnih konsultacija vezanih za ideje i predloge osmišljene kod kuće.
Pre početka vežbanja svaki student mora imati sopstveni pribor za crtanje i pisanje: šestar, gumicu, dva trougla (30º /60º i 45 º), tehničku olovku i olovke u boji (drvene i flomastere) i više papira formata A3 (providnih i neprovidnih).

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - I godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – I godina:

Filter