UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 2 – Uvod u projektovanje Date: 09/09/2013 Ključne reči:

Modul 2 – Uvod u projektovanje

1314_OASA_M_02_kurs_2_5_ilustracija

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 2 – Uvod u projektovanje: Kurs 2.5. – Arhitektonska grafika

GODINA STUDIJA:
I godina – 2. semestar Osnovnih akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Četvrtkom u tri smene od po dva sata (08:15-10:00 / 10:15-12:00 / 12:15-14:00).

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA (predaja ispitnog elaborata):
U junskom ispitnom roku na dan polaganja ispita iz kursa Elementi projektovanja.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
Prvi kolokvijum (predaja i odbrana): četvrtak, 10. april 2014. godine u redovnom nastavnom terminu.
Drugi kolokvijum (predaja i odbrana): četvrtak, 15. maj 2014. godine u redovnom nastavnom terminu.

OPIS NASTAVNOG ZADATKA:
Izučavanje principa i procedura grafičkog predstavljanje geometrizovanih arhitektoničnih formi kroz dvodimenzionalni i trodimenzionalni crtež, manuelni ili računarski model i primena stečenih znanja i veština u realizaciji projektantskih zadataka na paralelnom nastavnom kursu Elementi projektovanja uz adekvatno korišćenje dostupnih grafičkih tehnika i tehnologija.

NASTAVNIK:
mr Dušan M. Stanisavljević, vanredni profesor
(e-mail: abcd@arh.bg.ac.rs)

SARADNICI:
mr Ivana Lukić, asistent
arh. Đorđe Nenadović, asistent
arh. Vladimir Parežanin, asistent
arh. Vladimir Kovač, asistent
B.Arch. Suzana Mijatović, praktikant
B.Arch. Danira Sovilj, praktikant
B.Arch. Dušan Popović, praktikant

BROJ KABINETA: 341

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
– Prema rasporedu istaknutom na vratima Kabineta 341.
– Mogućnost e-mail konsultacija sa mentorom.
– Zvanične informacije preko oglasne table Kabineta za vizuelne komunikacije 341.

TELEFON: +381 11 3218 718

EMAIL:
visual341@arh.bg.ac.rs

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:
Primarni cilj nastave:
Grafička podrška kursu Elementi projektovanja.

Sekundarni cilj nastave:
Praktična primena znanja i veština stečenih na kursu Arhitektonska grafika u realizaciji nastavnih programa na drugim predmetima Departmana za arhitekturu i ostalim departmanima koji u izučavanju arhitektonske struke koriste geometrizovani način grafičkog predstavljanja.

Pristup nastavi:
Istraživanje – kroz grafički eksperiment
Realizacija – kroz izučavanje i primenu grafičkih tehnika i tehnologija
Komunikacija – kroz usvajanje grafičkih konvencija
Rutina – kroz neposredno grafičko iskustvo
Odgovornost – kroz donošenje grafičkih odluka
Efikasnost – kroz racionalno korišćenje vremena i izbor adekvatnih grafičkih tehnika i tehnologija
Progres – kroz permanentno suočavanje sa sve složenijim grafičkim zahtevima
Valorizacija – kroz grafičku komparaciju
Autorstvo – kroz samostalan grafički rad
Saradnja – kroz razmenu grafičkog znanja i iskustva
Kolegijalnost – kroz međusobno poverenje i uvažavanje

PROJEKTNI ZADATAK:
Uvodna tematska jedinica: Personalno grafičko predstavljanje
01) Nivo angažovanja i postignuti rezultati na ovom zadatku, mentoru će omogućiti detaljan uvid u kreativne i realizatorske potencijale i mogućnosti grupe kojom rukovodi, a predmetnom nastavniku dati bolji uvid u
trenutni kvalitet kompletne generacije i nivo spremnosti za nastavak obuke iz oblasti Vizuelnih komunikacija.
/ Format: A4 (21h29,7) / 5 poena /

Prva tematska jedinica: Grafičko i modelarsko predstavljanje oblika u prostoru
02) 2D grafički prikaz – Skica, Grafička rekonstrukcija, Grafička matrica i raster, Geometrijska konstrukcija, Ortografski i izometrijski prikaz, Transformacija grafičke forme, Linearna i površinska materijalizacija, Vizuelna percepcija i emotivni doživljaj
/ Format: A3 (42h29,7cm sa mogućim proširenjem u vidu klapne) / 5 poena /
03) 3D grafički prikaz – Skica, Geometrijska konstrukcija (aksonometrija, izometrija), Forma i “antiforma”, Prostorna grafička matrica i raster, Površinska materijalizacija (svetlost, senka, boja)
/ Format: A3 (42h29,7cm sa mogućim proširenjem u vidu klapne) / 5 poena /
04) Prostorna struktura predstavljena kroz manuelni model i skice, fotografije ili kompjuterske 3D prikaze
/ Format: A3 (42h29,7cm sa mogućim proširenjem u vidu klapne / 5 poena /
05) Prostorna struktura predstavnjena kroz četiri izgleda i dva zadata preseka uz poštovanje graf. konvencija
/ Format: A3 (42h29,7cm sa mogućim proširenjem u vidu klapne) / 5 poena /
06) Grafička analiza dimenzionalnih, proporcijskih i volumetrijskih odnosa
/ Format: A3 (42h29,7cm sa mogućim proširenjem u vidu klapne) / 5 poena /
07) Grafičko i modelarsko predstavljanje oblika u prostoru – Reprezentativni izlačagački pano sa odabranim afirmativnim grafičkim prilozima i inkorporiranim modelom
/ Format: (50h50cm) / 10 poena /

Druga tematska jedinica: Grafička studija (podstaknuta projektantskom temom)
08) Prikupljanje faktografskih podataka sa terena i dostupnih izvora. Pozicija u urbanom okruženju, prostorna organizacija, kontekst, veze, atmosfera, tipologija, istorijski i kulturni kontekst….
/ Format: Folder 20h20cm (dvolist sa mogućim proširenjem ili prelaskom u trolist) / 10 poena /
09) Ograda – urbani elementi. Pejsaž ulice. Mikro urbane slike uličnog fronta. Odabir adekvatnog motiva za rad. Faktički podaci, prezentacija celine, elemenata skolpa i detalja, materijala. Crtež, oblici, kompozicija, geometrija, veličina, optička pozadina, boja, tehnički i dekorativni detalji…
/ Format: A3 (42h29,7cm sa mogućim proširenjem u vidu klapne) / 10 poena /

Ispitni zadatak: Grafička prezentacija završnog projektnog zadatka (sa kursa Elementi projektovanja):
10) Elektronski portfolio – Standardna DVD kutija sa dizajniranim omotom, etiketom diska i folderom
/ 10 poena /
– Disk – fajlovi svih grafičkih radova u .jpg formatu + informativni podaci o realizaciji + ocena AG Kursa
– Omot – osnovni podaci o kursu i autoru
– Etiketa ili štampa na disku – osnovni identifikacioni podaci o kursu i autoru
– Folder – Impresum i sadržaj (naziv fajlova)
11) Reprezentativni izlačagački pano sa odabranim afirmativnim grafičkim sadržajem
/ Format: 70h50cm / 30 poena /

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
– U školskim vežbaonicama – objašnjenje radnog zadatka, analiza karakterističnih primera, formiranje
grafičkog koncepta i simulacija procesa realizacije
– U kabinetu za Vizuelne komunikacije 341 – individualne konsultacije
– U školskom prostoru – izlagačke aktivnosti polaznika kursa
– U privatnom radnom prostoru studenta – geneza grafičke forme i priprema za realizaciju
– U uslužnim kopi-centrima – realizacija

Dokumenti

Više informacija o kursu možete naći ovde:

KURIKULUM: Kurs 2.5. – Arhitektonska grafika

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - I godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – I godina:

Filter