UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 17 – Izborni modul Date: 05/12/2013 Ključne reči:

Modul 17 – Izborni modul

Plan rada

NAZIV PREDMETA:

MODUL 17 – Izborni modul:  Kurs 17.1. – Izborni predmet 1 – Urbane minijature

GODINA STUDIJA:
III godina – 5. semestar osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Prema rasporedu za jesenji semestar 2013/14.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA:
Prema terminskom planu za jesenji semestar 2013/14.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
Prvi kolokvijum: 18. novembar 2013.
Drugi kolokvijum: 23. decembar 2013.

NASTAVNIK:
mr Dušan M. Stanisavljević, vanredni profesor

SARADNIK U NASTAVI:
mr Ivana Lukić, asistent

BROJ KABINETA: 341

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Prema rasporedu istaknutom na oglasnoj tabli Kabineta.

TELEFON: +381 11 3218718

EMAIL:
Visual341@arh.bg.ac.rs

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:
Cilj nastave je izučavanje metodologije prikupljanja, arhiviranja, selektovanja, ažuriranja i komparacije faktografskih podataka uz korišćenje dostupnih načina grafičke i modelarske prezentacije izabranih vizuelnih elemenata neposrednog urbanog okruženja. Analizom opserviranih urbanih minijatura, studenti će razvijati sopstvenu vizuelnu suptilnost i unapređivati odnos prema detalju, fragmentu i celini, dok će izborom adekvatnog načina grafičke i modelarske prezentacije, na afirmativan način, prikazati ovladani nivo sopstvenih sposobnosti u oblasti vizuelnih komunicija.

SADRŽAJ NASTAVE:
1. Prikupljanje faktografskih podataka iz neposrednog urbanog okruženja.
2. Fokusiranje na izabranu urbanu minijaturu kroz detaljnu analizu pojavnih oblika, geneze i komparacije.
3. Grafička i modelarska prezentacija opservirane forme, prikupljenih podataka i analitičkog procesa.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanje: Minijatura kao kvantitativna odrednica / Kvalitativni atributi minijature (suptilnost, interaktivnost, duhovitost, perfekcija realizacije) / Urbane minijature / Kontekst / Minijatura kao fragment, fragment minijature, minijatura kao deo opusa / Značaj minijatura u vizuelnom balansiranju celine / Urbane minijature kao prostorni reperi, akcenti i dekorativni elementi.
Rad na terenu: Potraga za atraktivnim minijaturnim formama neposrednog urbanog okruženja uz preuzimanje faktografskih podataka kroz skicu, fotografiju, opis, otisak, intervju, itd…
Istraživanje: Potraga za informacijama publikovanim u monografijama, knjigama, časopisima, internet prezentacijama, ili sačuvanim u arhivama, sećanjima, itd… Tokom istraživačkog procesa težiti ka što racionalnijem korišćenju raspoloživog vremena, kroz što kraće i direktnije veze meću informacijama, njihovom brzom obradom i adekvatnim arhiviranjem.
Analiza: Analizom opserviranih primera urbanih minijatura sa aspekta forme, upotrebljenih materijala i izvođačke veštine, formirati parametre za njihovu valorizaciju.
Komparacija: Međusobnim poređenjem studentskih radova razvijati zdrav takmičarski duh i objektivni uvid u sopstvene kreativne mogućnosti.
Timski rad: Konsolidacija kolektivnog stvaralačkog duha okupljenog oko istog cilja i poštovanje usvojenih principa rada.
Individualni rad: Stvaralačka sloboda ostvarena kroz autorski koncept, izbor načina rešavanja problema, organizacije raspoloživog vremena i korišćenja svih dostupnih grafičkih i modelarskih tehnika i tehnologija.
Grafička i modelarska prezentacija: Materijalizacija izabranog idejnog prezentacionog koncepta korišćenjem stečenih znanja i veština, iskustva i talenta, uz neograničenu primenu savremenih grafičkih tehnika i tehnologija.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - III godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – III godina:

Filter