UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 17 – Izborni modul Date: 05/12/2013 Ključne reči:

Modul 17 – Izborni modul

Plan rada

NAZIV PREDMETA:

MODUL 17 – Izborni modul:  Kurs 17.1. – Izborni predmet 1 – Savremena urbana kuća

GODINA STUDIJA:

III godina – 5. semestar osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Prema rasporedu za letnji semestar 2013/14.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA:
Prema terminskom planu za letnji semestar 2013/14.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
5. i 10. nedelja nastave.

NASTAVNIK:
dr Ana Nikezić, docent

SARADNIK U NASTAVI:
Dragan Marković, student 3. godine doktorskih studija

BROJ KABINETA: 346a

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 63 7278915

EMAIL:
ana.nikezic@gmail.com

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:
Osnovni cilj je razumevanje složenosti fenomena savremene kuće u okolnostima gusto izgrađene strukture grada, kao i osposobljavanja studenata za kritičko mišljenje i delovanje, te analizu slojevitosti i višeznačnosti njene strukture posmatrane kroz okvir savremenog društva sa jedne i urbane sredine 21. veka sa druge strane. U toku nastave insistiraće se na integrativnom pristupu rada koji podrazumeva objedinjavanje znanja iz različitih disciplina srodnih arhitekturi, korišćenje racionalnih, intuitivnih i emotivnih metoda dolaženja do rešenja, kao i oslanjanje na eksperimentalni i istraživački rad.

SADRŽAJ NASTAVE:
U okviru nastave se ispituju složenosti odnosa arhitekture kuće i urbanog okruženja, odnos kuće i svakodnevnog života u gradu, te odnos identiteta savremenog stanovnika grada i specifični karakter zatečene i nasleđene strukture grada. Nastava se sastoji od niza diskusija o problemima savremene urbane kuće, sa akcentom na njenu transformaciju kroz paralelno posmatranje razvoja kuće, grada i čoveka.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja i vežbe odvajaju se simultano i integrisano kroz interaktivnu diskusiju u kojoj se na osnovu polučasovne eksplikacije predmetne teme, izabranog problema ili fenomena, o njima diskutuje, dabatuje i raspravlja. Diskusije su grupisane prema jedinicama i hronološki se nadovezuju prema unapred utvrđenom rasporedu. Studenti do koncepcijskih postavki dolaze kroz samostalni rad i istraživanje, grupne diskusije, čitajući preporučenu literaturu i analizirajući ugledne primere, a sve u cilju preispitivanja, prepoznavanja i sistematizacije transformabilnih potencijala urbane kuća sa stanovištva izabranog tematskog okvira ili aspekta sagledavanja. Fokus diskusija je na problemima savremene urbane kuće, sa akcentom na njenu transformaciju i redefiniciju kroz paralelno posmatranje razvoja kuće, grada i čoveka.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - III godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – III godina:

Filter