UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 17 – Izborni modul Date: 05/12/2013 Ključne reči:

Modul 17 – Izborni modul

Kapsule Dragana Ilića za program “Artists in residence”, ITS Ritopek

Plan rada

NAZIV PREDMETA:

MODUL 17 – Izborni modul:  Kurs 17.1. – Izborni predmet 1 – Projekat mobilnih umetničkih rezidencija

GODINA STUDIJA:
III godina – 5. semestar osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Prema rasporedu za jesenji semestar 2013/14.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA:
Prema terminskom planu za jesenji semestar 2013/14.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
Prema terminskom planu kolokvijuma na 5. semestru Osnovnih akademskih studija 2013/14, 7. i 13. nedelje nastave.

NASTAVNIK:
mr Milorad Mladenović, vanredni profesor (akademski slikar, dipl inž.arh.)

SARADNICI U NASTAVI:
mr Ivana Ivković (akademski slikar)
mr Ivan Šuletić (akademski slikar)
Goran Denić (akademski vajar, artdirektor ZMUC, Beograd)
Vesna Tašić (direktor ZMUC, Beograd)

BROJ KABINETA: 302

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 11 3370060

EMAIL:
milomladenovic@gmail.com
zmuc@open.telekom.rs

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:
Cilj nastave na kursu je osposobljavanje studenata Osnovnih akademskih studija da realizuju specifično interdisciplinarno istraživanje i na osnovu njega definišu manji projekat mobilne umetničke rezidencije u skladu sa savremenim zahtevima umetničke prakse. U tom smislu, cilj nastave predstavlja upućenost studenata u osnovne zahteve savremenog rezidencijalnog boravka umetnika i njihov rad i izlaganje van sopstvenog mesta boravka. Praksa rezidencijalnog boravka umetnika u nematičnoj sredini predstavlja danas jedan od najznačajnijih metoda umetničkog stvaralaštva i u tom smislu cilj kursa jeste da se studenti upoznaju sa ovom formom rada i za nju svojim projektom obezbede kvalitetne arhitektonsko urbanističke uslove. Takođe, studenti treba da istraže uslove umetničkog nomadizma i shodno tome, odrede projektom arhitektonske i urbanističke uslove takve prakse koja podrazumeva mobilnost i mogućnosti preseljenja i zato može biti primerena različitim uslovima boravka i rada. Cilj rada je formiranje ostvarivog, funkcionalnog i što minimalnijeg koncepta mobilne umetničke rezidencije i grupe takvih rezidencija. Na osnovu takvog projekta studenti treba da pokažu umeće arhitektonske intervencije na specifičnom i interdisciplinarnom kulturnom projektu.

SADRŽAJ NASTAVE:
Nakon uvodnog upoznavanja sa ciljevima, sadržajem i metodologijom nastave, predavačima i programom i uz diskusiju o očekivanjima od kursa, studenti će biti u prilici da se upoznaju sa relevantnim temama vezanim za oblike, načine i zahteve rezidencijalnog boravka umetnika. Nakon uvodnih predavanja koja će dati sve relevantne parametre za koncipiranje projekta, nastava će biti realizovana na terenu, na jednoj od lokacija na crnogorskom primorju predviđenih za aktivnosti stalnih umetničkih radionica. U okviru radionice na licu mesta će se razmatrati sadržaji od značaja za formiranje projekata kao i o specifičnim uslovima za projekat na zadatoj lokaciji. Takođe, sadržajem se pretpostavlja razmatratranje pojma i funkcije mobilnosti arhitektonskih oblika koji mogu biti prilagođeni različitim uslovima boravka i rada. Zadatak radionice biće i realizacija kolokvijuma izložbom i odbranom koncepata čime će studenti biti upućivani na savremene sadržaje izlaganja i prezentacije. Nakon radionice i izložbe sadržaj nastave će biti usmeren ka funkcionalno-tehnološkim aspektima projekta u vezi sa kojim će studenti dobijati različita relevantna uputstva i primere kroz predavanja i konsultacije. Takođe, biće razmatrani uslovi multiplikacije i grupisanja projektovanih objekata u specifičnim urbanističkim uslovima. Krajnji sadržaji nastave odnosiće se na formiranje elaborata i prezentacije pojedinačnih i/ili grupnih projekata.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Metodologija rada je usmerena na izlaganja, istraživanja, analiziranja i diskusije u odnosu na sadržaj i primere rezidencijalnog boravka umetnika, njihove potrebe i specifičnosti u radu i izlaganju rada. Usvajanjem ovih problema studenti će biti u prilici da problematizuju ove procese i ostvare prve konceptualne zamisli. U toku boravka na terenu studenti će biti u mogućnosti da svoje koncepte prilagode jedinstvenom prostoru predviđenom za rad i boravak umetnika i realizaciju umetničkih kolonija i radionica. Ove neposredne uvide pratiće sadržaji predavanja i prezentacije različitih primera i recentnih praksi. Nakon dovoljnog uvida u mogućnosti konkretnog projektovanja i rada težište metodologije i sadržaja će se pomerati ka iskustvima mobilnosti ( pokretljivosti ) arhitektonskih oblika rezidencija, prilagođavanja raznolikim urbanističkim uslovima i grupisanja ili multiplikacije objekata u prostoru. Nakon razmatranja ovih zadatih parametara i finalizacije koncepata biće razmatrani tehničko-tehnološki i funkcionalni aspekti moguće realizacije. Jedan od osnovnih elemenata metodologije rada biće izlaganje, prezentacija i usmena odbrana kao i diskusija o prezentovanom materijalu koji će biti javno izlagan u galeriji u Petrovcu kao i na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

Dokumenti

Više informacija o kursu možete naći ovde:

NOVO KURIKULUM: Kurs 17.1. – Projekat mobilnih umetničkih rezidencija

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - III godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – III godina:

Filter