UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 17 - Izborni modul Date: 04/12/2013 Ključne reči:

Modul 17 – Izborni modul

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 17 – Izborni modul:  Kurs 17.1. – Izborni predmet 1 – Ogledi iz konstrukcija

GODINA STUDIJA:
III godina – 5. semestar osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Prema rasporedu za jesenji semestar 2013/14.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA:
Prema terminskom planu za jesenji semestar 2013/14.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
7. i 13. nedelja u semestru.

NASTAVNIK:
dr Milan Glišić, redovni profesor

SARADNIK U NASTAVI:
arh. Miodrag Grbić, asistent

BROJ KABINETA: 247

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
U dogovoru sa studentima.

TELEFON: +381 11 3218789

EMAIL:
glisic.milan@gmail.com

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:
Osnovni cilj nastave je da studenti nauče principe konstruisanja velikih raspona krovnih konstrukcija sportskih, izložbenih i ostali javnih sadržaja. U postupku nastave studenti treba da savladaju osnove logike formiranja konstruktivnog koncepta i prenošenja sila kod konstrukcija velikih raspona.

SADRŽAJ NASTAVE:
Tokom nastave studenti će proći kroz obuku projektovanja konstrukcija arhitektonskih objekata velikih raspona.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Tokom realizacije nastave u okviru ovog predmeta izvršiće se projektovanje nekoliko varijanti krovne konstrukcije nad osnovom dimenzija 50 x 50 metara sa osloncima samo po konturi osnove. Za ovako projektovane konstukcije izvršiće se proračun, odrediti najoptimalnije rešenje i uradiće se fizički model usvojenog rešenja.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - III godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – III godina:

Filter