UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 14 - Likovne forme Date: 12/10/2013 Ključne reči:

Modul 14 – Likovne forme

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 14 – Likovne forme:  Kurs 14.1. – Likovno prikazivanje u arhitekturi

GODINA STUDIJA:
II godina – 3. semestar Osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Prema rasporedu za jesenji semestar 2013/14, po grupama, ponedeljkom ili sredom

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA: (predaja i odbrana grafičkog i seminarskih radova):
Prema terminskom planu za jesenji semestar 2013/14.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
Prema terminskom planu kolokvijuma na 3. semestru Osnovnih akademskih studija 2013/14,
6. i 11. nedelje nastave.

NASTAVNICI:
mr Vladan Ljubinković, redovni profesor (akademski slikar, rukovodilac nastave na predmetu)
mr Branko Pavić, redovni profesor (akademski grafičar)
mr Dragan Jelenković, redovni profesor (akademski vajar)
mr Milorad Mladenović, vanredni profesor (akademski slikar, dipl inž.arh.)
dr Mariela Cvetić, vanredni profesor (akademski slikar, dipl inž.mašinstva)

SARADNIK U NASTAVI:
Ivan Šuletić (akademski slikar, doktorant na Univerzitetu umetnosti u Beogradu)

BROJ KABINETA: 301 i 302

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 11 3218775

EMAIL:

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:
Cilj nastave je da studenti usvoje znanja i praktično likovno iskustvo u likovnom predstavljanju i likovnoj transpoziciji arhitekture, prirode i urbanog okruženja, kao i u likovnim komunikacijama kojima se istražuju veze i metodi kakvi postoje u oblasti sinteze likovnih umetnosti i arhitekture. Kroz složenija likovna istraživanja ispituju se mogućnosti aplikacije na rad u projektovanju.

SADRŽAJ NASTAVE:
Sadržaj nastave čine tematski razrađene nastavne jedinice iz oblasti Likovnog prikazivanja u arhitekturi. Prema planu i programu tematskih jedinica i njihovom sadržaju moguće je uočiti korpus tema i istraživanja na predmetu.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Metodologija rada odnosi se na delatnost istraživanja, koncipiranja, razrade i realizacije radova koji se tiču sinteznih oblasti arhitekture i likovnih umetnosti. Studenti izvode vežbe kojima se na svakom od pojedinih vežbanja razrađuje neka od tematskih jedinica iz oblasti Likovnog prikazivanja u arhitekturi. Cilj rada je da se formira završni elaborat (mapa) kojim se pokazuje znanje i metodološki i istraživački postupak studenta koji obavezno sadrži sve elemente tematskih jedinica na predmetu.

Dokumenti

Više informacija o kursu možete naći ovde:

NOVO KURIKULUM: Kurs 14.1. – Likovno prikazivanje u arhitekturi

Spiskovi studenata po grupama:

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - II godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – II godina:

Filter