UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 13 – Statika konstrukcija 2 Date: 12/10/2013 Ključne reči:

Modul 13 – Statika konstrukcija 2

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 13 – Statika konstrukcija 2:  Kurs 13.2. – Konstruktivne karakteristike primenjenih materijala

GODINA STUDIJA:
II godina – 4. semestar Osnovnih akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Prema rasporedu za 2013/14.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA:
Prema terminskom planu za 2013/14.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
Sedme, jedanaeste i četrnaeste nedelje semestra.

NASTAVNIK:
dr Milan Glišić, redovni profesor

SARADNICI U NASTAVI:
mr Saša Đorđević, asistent
mr Dejan Vasović, asistent
mr Ljiljana Arsić Paljić, asistent
mr Aleksandra Nenadović, asistent
arh. Jefto Terzović, asistent
arh. Miodrag Grbić, asistent

BROJ KABINETA: 247

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Po dogovoru sa studentima.

TELEFON: +381 11

EMAIL:
glisic.milan@gmail.com

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:
Upoznavanje studenata sa elementima projektovanja, konstruisanja i dimenzionisanja armirano betonskih, metalnih i drvenih konstrukcija arhitektonskih objekata.

OPŠTI KRITERIJUMI:
OK8. Razumevanje konstruktivnih sistema, građevinske i konstruktorske problematike relevantne za arhitektonsko projektovanje.
Diplomac će imati razumevanje o:

  • OK 8.1. Istraživanju, kritičkoj proceni i izboru optimalnog konstruktivnog sklopa, kao i rešenjima materijalizacije objekata u skladu sa arhitektonskim projektom;
  • OK 8.3. Fizičkim osobinama i karakteristikama konstruktivnih građevinskih materijala, komponenata i sistema, kao i uticajima ovih odluka na životnu sredinu.

SADRŽAJ NASTAVE:
Svojstva betona i čelika za armiranje;
Osnovne postavke teorije graničnih stanja;
Centrično opterećeni AB elementi;
Dimenzionisanje AB preseka opterećenih momentima savijanja;
Dimenzionisanje AB preseka u fazi malog i velikog ekscentriciteta,
Naponska stanja glavnih kosih zatežućih napona kod AB preseka,
Osnovni pojmovi o tlu – poreklo, klasifikacija, struktura, fizičke osobine, mehaničke osobine, granični i dozvoljeni pritisci, rasprostiranje pritiska po dubini, aktivni zemljišni pritisak, pasivni otpor tla;
Osnovni tipovi temelja – trakasti temelj, temeljna kontra greda, temeljna kontra ploča, temelji samci;
Konstruktivne pojedinosti temelja – međusobna povezanost, temeljenje na istoj i različitim kotama, zaštita armature temelja, minimalna dubina fundiranja;
Svojstva metalnih konstrukcija i pozicioniranje elemenata metalne konstrukcije;
Centrično opterećeni metalni elementi;
Dimenzionisanje metalnih preseka opterećenih momentima savijanja;
Svojstva drvenih konstrukcija i pozicioniranje elemenata metalne konstrukcije;
Centrično opterećeni drveni elementi;
Dimenzionisanje drvenih preseka opterećenih momentima savijanja.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - II godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – II godina:

Filter