UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 11 - Urbana struktura i funkcije Date: 12/10/2013 Ključne reči:

Modul 11 – Urbana struktura i funkcije

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
Modul 11 – Urbana struktura i funkcije:  Kurs 11.1. – Urbana struktura

GODINA STUDIJA:
II godina – 3. semestar Osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Četvrtak, 09:00-11:00 časova (predavanja)
Četvrtak, 14:00-16:00 časova (vežbe)

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA (predaja seminarskog rada):
januarski, aprilski, junski rok

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
4, 7, 11. i 14. čas.

NAZIV PROJEKTNOG ZADATKA:
Istraživanje urbane strukture Beograda

NASTAVNIK:
dr Nada Lazarević Bajec

SARADNICI U NASTAVI:
dr Marija Maruna, docent
dr Vladimir Mihajlov, asistent
dr Milica Milojević, asistent
dr Tatjana Mrđenović, asistent
dr Ana Perić, asistent
arh. Ivan Simić, asistent
arh. Ivica Nikolić, asistent

BROJ KABINETA: 245

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Petak, 13:00-15:00 časova.

TELEFON: +381 11 3218745

EMAIL:
jbajec@eunet.rs

Uputstvo

POSEBNI KRITERIJUMI ZA PRIJEM STUDENATA:
Poznavanje fenomena građene sredine i elemenata njenog oblikovanja u savremenim uslovima i elemenata projektovanja
(pozitivno ocenjen Modul 1 – Uvod u projektovanje i Modul 2 – Uvod u urbanizam).

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:
Predmet predstavlja uvod u istraživački rad u urbanizmu i obuhvata upoznavanje sa savremenim urbanim fenomenom, dominantnim činiocima urbane strukture kao i osnovnim metodama i tehnikama vezanim za analizu i planiranje prostorne organizacije grada.

Otkrivanje osnovnih obrazaca urbane strukture se povezuje sa upoznavanjem najznačajnijih društvenih, ekonomskih, ekoloških i tehnoloških faktora koji utiču na njihovu genezu i transformaciju. Predmet obuhvata elementarne tehnike i metode analize i procene kvaliteta urbane strukture uz uključivanje različitih vrednosti i interesa.

Jedan od važnih zadataka kursa je podsticanje kritičkog i kreativnog mišljenja koje osposobljava studente za stručno delovanje u koncipiranju alternativnih puteva razvoja gradova budućnosti.

Nakon završenog kursa studenti će biti osposobljeni da:

  • Razumeju osnovne procese koji oblikuju savremene gradove, činioce i aktere urbanog razvoja i izgradnje;
  • Uočavaju probleme u funkcionisanju urbanih aktivnosti i razumeju zašto su one predmet intervencija;
  • Kritički analiziraju različite modele urbane strukture;
  • Upotrebljavaju urbanističke parametre u komunikaciji i istraživanju;
  • Razumeju osnove planske kontrole razvoja gradova: određivanje namene zemljišta, zoniranje, regulativu, standarde i normative;
  • Koriste osnovne metode u urbanističkim istraživanjima;
  • Pronalaze i upotrebljavaju relevantne izvore u istraživanju.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - II godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – II godina:

Filter