UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 10 - Organizacija prostora Date: 28/01/2014 Ključne reči:

Modul 10 – Organizacija prostora

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 10 – Organizacija prostora:  Kurs 10.1. – Tipologija objekata 1

GODINA STUDIJA:
II godina – 3. semestar Osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Petak od 12 do 14 časova

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA (predaja i odbrana grafičkog i seminarskih radova):
Prema rasporedu ispita

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
1. kolokvijum 29.11.2013.
2. kolokvijum 27.12.2013.

OPIS NASTAVNOG ZADATKA:
Upoznavanje studenata sa načelima projektovanja stambenih i objekata za smeštaj i boravak, kao i drugih tipologija prostorno vezanih za stanovanje.

NASTAVNICI:
Rukovodilac predmeta: arh. Vladimir Lojanica, vanredni profesor
Učesnici u nastavi: arh. Nebojša Fotirić, docent

SARADNIK U NASTAVI:
arh. Srđan Marlović
arh. Pavle Stamenović

BROJ KABINETA: 239, 345

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Petak od 14 do 16 časova.

TELEFON: +381 11 3218739 i +381 11 3218726

EMAIL: vlojanica@beotel.rs

Uputstvo

POSEBNI KRITERIJUMI ZA PRIJEM STUDENATA:
Upisana 2. godina osnovnih studija, predmet je obavezan za sve studente.

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:
Osnovni nastavni ciljevi predmeta usmereni su ka upoznavanju studenata sa tematikom arhitektonsko – urbanističkih sklopova porodičnog i višeporodičnog stanovanja, kolektivnog stanovanja i stanovanja na selu. Informacije o faktorima koji uslovljavaju vidove i nivoe arhitekture ove tipološke grupacije i izučavanje njihove različite morfološko-strukturalne manifestacije u prostoru neke su od težišnih tema ovog kursa. Predavanja na kursu predhode i funkcionalno su u vezi sa radom na Studio projektu 1 i predstavljaju teorijsku podlogu za sticanje iskustva u primeni teorijskih znanja u rešavanju prektičnih zadataka u postupku projektovanja.

OPŠTI KRITERIJUMI:
OK5. Razumevanje odnosa između čoveka i objekta i između objekata i njihovog okruženja, i potrebe da se objekat i prostori između odnose prema ljudskim potrebama i meri. Student će imati razumevanje o:
– OK5.1 Potrebama i težnjama korisnika objekata.
OK7. Razumevanje metoda istraživanja i pripreme projektnih zadataka za arhitektonski projekat. Student će imati razumevanje o:
– OK7.1 Potrebi da se kritički ispitaju primeri koji su funkcionalno, organizaciono i tehnološki relevantni za postavljeni projektni zadatak;

PROJEKTNI ZADATAK:
Tematski oblasti arhitekture i urbanizma koje obuhvata projektni zadatak leže u sferi istraživanja uslova i uticaja konteksta i uticajnih faktora koji dovode do različitih tipologija sklopova, njihova identifikacija i komparacija, kao i izučavanje tehnika projektovanja koje studente uvode u opštu metodologiju projektnog postupka kod projektovanja objekata ovog tipa.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Nastava se odvija kroz predavanja ex-katedra.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - II godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – II godina:

Filter