УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 13/10/2015 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2014/15

II година – 4. семестар
МОДУЛ 9 – Мастер пројекат

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
КУЋА МОСТ
Наставник:
арх. Миодраг Мирковић, редовни професор

Тема задатка је осмишљавање структуре која повезује Нови Београд и Мало ратно острво у циљу подизања нивоа урбанитета тренутно неактивираног подручја града. КУЋА МОСТ представља сложени вид комуникације, садјество две функције – са једне стране повезивања и проточности, док са друге стране, уз увођење додатних садржаја (садржаја културе, забаве, угоститељства…) пружа могућност одвијања нових активности и дуже задржавање корисника. У склопу задатка је и подручје Малог ратног острва које својим специфичностима пружа могућност за развој садржаја који би употпунили туристичку понуду града, стога тежиште програма може бити и на оству. Сагледивост из различитих праваца, непосредна близина Музеја савремене уметности, приступачност са воде, атрактивност природног окружења и близина Великог ратног острва са својим богатством флоре и фауне, чини ову локацију идеалном за развој како садржаја културе, тако и туризма.

Испитивањем доступности, сагледивости, хармоничности, односа изграђено-неизграђено, објекат-непосредна околина, студенти успостављају став о односу архитектуре објекта и окружења. Циљ рада на мастер пројекту је остваривање везе града и реке кроз анализу и разумевање друштвеног контекста и просторних захтева задате локације, као и развијање способности аналитичког приступа пројектовању и формирање става студената кроз успостављање модела за примену у оваквим околностима. Студенти, кроз формирање пројектног задатка и детаљну анализу потреба и захтева који се постављају пред савременог пројектанта, долазе до решења која су иновативна и теже новим вредностима у пројектовању.

Студент: 
Тијана Савић

Опис пројекта:
Задати тематско-просторни оквир обухватао је локацију на Ушћу, односно, везу између Малог ратног острва и Новог Београда. Та веза подразумева и додатне садржаје, који ће анимирати читаву локацију.

Као примарни предмет разраде узет је утицај градских токова, како на нивоу читавог града, тако и на задату локацију. Било је потребно дефинисати појам (градског) тока и његову дистрибуцију на нивоу града, а затим и уочити оне токове који су релевантни како за читаво београдско пробаље, тако и за Мало ратно острво.

Анализом “мањих” парковских токова у близини Малог ратног острва и студијом њихових праваца, долазимо до решења које употпуњује постојећи урбани дизајн. Крајњи резултат је екстензија пешачког тока и пројекат новог туристичког Пристаништа Београда. Тачније, Мало ратно острво постаје туристичко пристаниште, док је мост који га спаја са Парком Пријатељства први контакт туриста са градом.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157659618631492