UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 13/10/2015 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2014/15

II godina – 4. semestar
MODUL 9 – Master projekat

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
GRAD ISKUSTVA (EXPERIENCE CITY)
Nastavnik:
dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor

Koncepcija brendiranja gradova koja se bazira na kulturi, kreativnim i iskustvenim praksama je veoma aktuelna, imajući u vidu njihov značaj u urbanom razvoju. Ovaj trend koji je u porastu i njegova široka zastupljenost u mnogim gradovima ogleda se u uočenim efektima brendiranja kulture i zabave na fizičko, ekonomsko i društveno okruženje. Shodno navedenom, kreativne i iskustvene industrije igraju značajnu ulogu u brendiranju grada, a koja se ogleda u osmišljavanju i isticanju ”promotivnog materijala” grada u vidu novih formi simboličkog označavanja – objekata, distrikta, zabavnih prilika i sadržaja, festivala, događaja iz domena kulture, itd.

Razlog za navedene aktivnosti ogleda se i u činjenici da su ljudi, kapital i kompanije postali slobodniji u svom kretanju i da je od vitalnog značaja za mesto da obezbedi kvalitetno okruženje kako bi privuklo nove korisnike, ali i, ono što je još bitnije, zadržalo svoje građane obezbeđujući im uslove koji će ih učiniti zadovoljnim u odnosu na svoj grad.

Cilj projekta predstavlja kritičku interpretaciju i sinteznu primenu znanja i veština u domenu urbanog i arhitektonskog dizajna. Insitiraće se na integralnom pristupu u dizajnu koji bi rezultirao (1) utvrđivanjem kreativnih i iskustvenih potencijala Beograda, (2) formiranjem mreže kreativnih i iskustvenih centara, (3) definisanjem savremenih programskih sadržaja i (4) osmišljavanjem formi simboličkog označavanja posmatranih lokaliteta i idejnim rešenjem objekta koji bi odgovorio utvrđenim potrebama.

Student: 
Aleksandra Vusurović

Opis projekta:
Predmet projekta predstavlja preispitivanje potencijala eksponirane a neiskorišćene gradske lokacije na početku ulice Kneza Miloša kao ključnog mesta u razvoju potencijalnog gradskog središta sa stanovišta koncepta grada iskustva. U vreme, kada je ova atraktivna gradska lokacija ostala zarobljena i neaktivirana izgubivši svoju osnovnu namenu oslonjenu na duh prethodne epohe i danas predstavlja ograničenje i smetnju razvoju grada, digitalno doba je fundamentalno promenilo način na koji mi doživljavamo, razumemo i oblikujemo urbani prostor. Savremeni gradovi ubrzano postaju hibridi fizičkog okruženja i digitalne sfere podataka.

U hibridnom, ili tehnološki proširenom gradu digitalni pejzaž se stapa s našim stvarnim, fizičkim svetom, te nam, neprestano rastući, nudi sve bogatija iskustva. Ovakav hibridni grad neprestano će dobijati nove mogućnosti, kapacitete prikupljanja i generisanja podataka. Stoga je osnovni izazov savremene multidisciplinarne prakse, dati smisao i značaj tim podacima, te ih učiniti transparentima i upotrebljivim građanima gradova budućnosti. Novi mediji se sve više koriste kao sredstvo za realizaciju ove ideje inkluzivne “žive” laboratorije, stimulisanje tolerancije, lokalne saradnje i interakcije, odnosno kao participativni instrument u stvaranju grada budućnosti – socijalnog grada.

Sa prihvatanjem neophodnosti kulturno osetljivog pristupa odnosu između grada i tehnologije konačan rezultat se ogleda u uspostavljanju nezavisnog centra za nove medije kao novog kreativnog urbanog središta koje okuplja mlade istraživače, umetnike, teoretičare, medijske aktiviste, i široku publiku na polju informacijskih i komunikacijskih tehnologija sa ciljem istraživanja novih kulturnih odnosa, savremene umetničke prakse i društvenih tema.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157659618631492