UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 06/04/2015 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2014/15

I godina – 1. semestar
MODUL URBANIZAM

STUDIO M01U – PROJEKAT:
EKOLOŠKI URBANI DIZAJN
Nastavnik: dr Milica Milojević, docent

Ekološki urbani dizajn teži da integrisanjem u životne procese minimizira uticaje koji su štetni za okruženje. On povezuje prirodu i kulturu i podstiče na kreativnost u traganju za dizajnerskim odgovorima koji izražavaju specifičnosti lokacije i konteksta. Predmet rada u studiju je razvoj „Eko-distrikta“ na lokaciji „Trećeg Beograda” (leva obala Dunava).

Student:
Aleksandra Nedeljković

Opis projekta:
Eko-selo je naselje locirano pri dunavskom nasipu Trećeg Beograda u zoni prelaza iz urbanog u ruralni, ravničarski predeo. Ova lokacija je izabrana jer naglašava liniju razgraničenja vodene površine i plodnog zemljišta. Koncipirano prema principima ekološkog urbanog dizajna, kao sistem koji u sebi sadrži elemente i ruralne i urbane sredine ovo eko-selo omogućava korisniku da se privremeno zadrži u međuzoni i na teritoriji Trećeg Beograda doprinese prelazu iz pasivne u ekološki odgovornu kulturu.

Reciklažna i mala energetska postrojenja potrebna za štedljivo korišćenje resursa predstavljaju trajno postavljene strukture dok tipski objekti postepeno popunjavaju matricu naselja u skladu sa željama i brojem zainteresovanih posetilaca.

Motiv kule interpretiran je kao oznaka savremenog utvrđenja, kao pandan kulama Zemuna i Beograda. Materijalizacija i dematerijalizacija megastrukture postignuta je čeličnom konstrukcijom koja nosi tehničku opremu za hologramske i svetlosne simulacije nestvarnog i nepostojanog identiteta Trećeg Beograda.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/sets/72157650619376520/