UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 14/10/2015 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2014/15

II godina – 4. semestar
MODUL 9 – Master projekat

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
CADS – R.B. FULLER
Nastavnik:
dr. Miodrag Nestorović, redovni profesor

The best way to predict the future is to design it. – R. Buckminster Fuller

Koncept COMPREHENSIVE ANTICIPATORY DESIGN SCIENCE – CADS originalno je postavio R. Bakminster Fuler /R. Buckminster Fuller/. Sam naziv nedvosmisleno reflektuje Fulerov sistemski, sveobuhvatan, naučni pristup projektovanju, za koji je karakteristična generalizacija principa koji postaju osnova inovativnog stvaralačkog procesa. Jedno od tumačenja CADS dao je H.F.W. Perk.

Prema njegovom shvatanju: /1/ termin COMPREHENSIVE odnosi se na celinu kao polazište, imajući u vidu da je priroda jedinstvena, i da su podele na različite discipline (fiziku, hemiju, biologiju i sl.) zapravo artificijelne, kao i potrebu za sprovođenjem istraživanja u više pravaca; /2/ termin ANTICIPATORY podrazumeva pogled u budućnost, u smislu da je potrebno predvideti i uzeti u razmatranja sile i faktore koji će uticti na događaje; /3/ termin DESIGN odnosi se korišćenje imaginacije u procesu intencionog kreiranja mogućnosti i prepoznavanja potencijalnih alternativa; /4/ a termin SCIENCE na utemeljenje i oslanjanje imaginativnih mogućnosti i namera u činjenice i iskustva, tj. već savladano i poznato.

Zadatak ovog kursa biće svojevrsna revizija CADS pristupa projektovanju, njegovih fundamentalnih principa i strategija, koja će otvoriti mogućnost postavke individualnog, kritičkog viđenje ovog koncepta i njegove releventnosti u kontekstu rešavanja aktuelnih globalnih i lokalnih problema projektantske prakse, zatim razmatranja potencijala njegove transpozicije, transformacije, nadogradnje i unapređenja u svetlu aktuelnih potreba, ograničenja i tehničko-tehnoloških mogućnosti. Osnove istraživačkog rada biće originalni Fulerovi koncepti i istraživanja poput: GEODESIC DOMES, SYNERGESTICS, DYMAXION WORLD, WORLD GAME, SPACESHIP EARTH, TENSEGRITY, itd. ali i radovi autora koji nastavljaju kontinuitet DESIGN SCIENCE kroz predloge različitih, originalnih, specifičnih shvatanja ovog koncepta i njegove primene, a koji su na neki način uzrokovali da ovaj koncept evoluira u kombinaciju metode, metafore i mita.

Student: 
Aleksandar Ćopić

Opis projekta:
Sportsko rekreativni centar Fluid Infiniti

Polazište procesa projektovanja je oživljavanje trenutno zapuštenog prostora uz obale reke Save koji se nalazi između mosta na Adi i mosta Gazela, njegova restauracija i stvaranje novog identiteta kroz predlog projektnog rešenja sportsko rekreativnog kompleksa.

Inovativno prostorno rešenje istražuje i interpretira koncepte dinamike i fluidnosti. U tom smislu, projekat je realizovan upotrebom nekonvencionalnog, hibridnog pristupa, koji je u prvoj generativnoj fazi realizovan korišćenjem softvera Processing za simulacije kretanja pametnih čestica na odabranoj lokaciji; da bi se u sledećoj skulpturalnoj fazi selektovanim tragovima kretanja čestica dodelili poprečni preseci antropometrijskih proporcija koji su dalje modifikovani u procesu 3D modelovanja; i koji su na kraju materijalizovani oblikovanjem, konstruisanjem i analizom konstruktivnih sistema koji odgovaraju specifičnim zahtevima nestandardnih objekata kompleksnih formi.

Dok je dinamika definisana parametrima, precizno determinisana i kontrolisana primenom grafičkih programa u procesu projektovanja, fluidnost predstavlja simboličku, prostornu, funkcionalnu i oblikovnu karakteristiku rezultujućeg projektnog rešenja, koje nastoji da bude envajormentalni suplement, turistička atrakcija, jedinstveno mesto okupljanja, komunikacije i povezivanja Starog i Novog Beograda.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157659618631492