УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

45UNBLOCKED

У НАСЕЉУ СУНЦА | БЛОК 45 | НОВИ БЕОГРАД

МАСА-АТ12011 СТУДИО М02АТ – ПРОЈЕКАТ – 2015/16

Наставници: др Наташа Ћуковић Игњатовић, доцент | др Љиљана Ђукановић, доцент
Сарадници: Владимир Бојивић, ПхД кандидат | Невена Лукић, ПхД кандидат

Гости, искуство претходних истраживања: др Јелена Живковић, ван. професор са студентима МАСА-У11011 Студио пројекат | др Ксенија Лаловић, ван. професор са студентима МАСИУ-М3-6

Програм:
Блок 45, у време изградње назван и Насеље Сунца, делом алудирајући на Корбизјеов Озарени град, La Ville Radieuse, и данас се препознаје као специфична урбана структура. Кроз пројекат интервенције у централној зони, преиспитују се морфолошки, друштвени и климатски аспекти датог простора. Тежиште рада је на креативној примени принципа биоклиматске, зелене и енергетски ефикасне архитектуре у процесу пројектовања, од урбанистичко-програмских поставки до материјализације, детаља и технолошких решења.

Студенти | Излагачи:
Марина Михаиловић | Ана Марија Голоб | Јелена Грозданић | Ива Бабовић | Владимир Кунтић | Тамара Костић | Саша Перишић | Јована Лакетић | Давид Јеремић | Александра Николић | Јована Петковић | Немања Брзаковић | Горан Томић | Бојан Васиљевић

Јована Лакетић

Јована Лакетић
СПА ЦЕНТАР И БЛОК 45

If you look at the Earth without architecture, it’s sometimes a little bit unpleasant. So there is this basic human need to do shelter in the broadest sense of the word, whether it’s a movie theater or a simple log cabin in the mountains. This is the core of architecture: To provide a space for human beings.
Peter Zumthor

Архитектура мира. Манипуласање тереном као средством / местом деловања. На монотоном равном тлу, настаје из њега, покреће га, динамизује. Користи га као средство стварања архитектонског облика и успостављања новог односа са природом.

Грађење амбијената покретањем морфологије терена – искушавање окружења – стварање простора за одмор; контакт са самим собом и окружењем.
Мир урбаног живота.
СПА

Ива Бабовић

Ива Бабовић
ЗАНАТСКИ ЦЕНТАР

Блок 45 је систем правилног понављања елемената где се у тако створеној структури понављања безброј клонова добија преклоп истих секвенци. Из такве структуре извучен је основни градивни елемент- профил који самостално, намерно , има за циљ да банално преслика основни карактер датог система.

Преузимањем принципа понављања елемената гради се структура која се налази у оквиру целог блока, али својим међуодносима гради разуђен систем који одудара од матрице блока и који даље има за циљ стварање нових просторних, а самим тим и визуелних подела.

Профили се модификују у различите намене, па негде представљају пролаз, негде су део мобилијара, а негде су конструктивни елементи објекта. Свеукупно они граде јединствену целину где је сваки тај појединачни елемент повезан. Цела структура је смештена на и око шеталишта, где постоји једна главна траса која пролази кроз све садржаје. Основна намена структуре је занатски центар, са пратећим приватним и јавним садржајима који су у склопу повезаних појединачних објеката.

Марина Михаиловић

Марина Михаиловић
БРдоГРАДЊА

Простор у зони пресека главних шеталишта, у централом делу Блока 45, препознат је као потенцијал за даљи урбани развој насеља. Читав блок лежи на равном терену, те за његове становнике брдо богато зеленилом представља значајно место и заштитни знак овог простора. Ова тренутно пасивна зелена површина, без функције, пружа могућност стварања корисног и привлачног простора за различите активности становника.

Пројекат предлаже надоградњу брда, без нарушавања његове постојеће контуре. Природа је стављена у први план, она диктира изглед и организацију објекта. Пројектовани простор осмишљен је као синтеза унутрашњих и спољашњих површина. Унутрашњост објекта је функционално флексибилна, и може се користити на различите начине (као галерија, едукативни центар, дечија играоница…), а у спољашњем простору омогућено је несметано кретање корисника између брда и објекта.

Владимир Кунтић

Владимир Кунтић
ЦЕНТАР 1.45

Пројекат Центар 1.45 представља нови занатски, услужни и спортски центар Блока 45. Конципиран је као одговор на неповезано пространство блока са свежим погледом на постојеће функције и јасном дефиницијом просторног и архитектонско-урбанистичког центра. Двострука орјентација ове целине омогућава формирање унутрашњег затвореног трга и оживљавање два главна шеталишта у блоку испуњавајући њихове делове додатним функцијама и не нарушавајући ниједан постојећи квалитет.

Спортска сала доприноси укупном квалитету функције како Центра 1.45 тако и целог блока. Галеријски простор изнад занатског центра даје могућност ревитализације заната и њихову реафирмацију у данашњем друштву. Трострука просторна повезаност унутрашњег трга са остатком блока и дуплирани садржаји који се дешавају на горњем нивоу дају овом пројекту висок ниво искоришћености и одрживости. Биоклиматске технике дизајна омогућиће зелену будућност блока 45.

Јелена Грозданић

Јелена Грозданић
ПРОЦЕПИ КОЈИ ПОВЕЗУЈУ

Монотонија стамбених блокова и изостанак простора и садржаја који обогаћују свакодневни живот испровоцирала је идеју о стварању физичке структуре која повезује,покреће и активира становнике блока, чиме се ствара и јача осећај заједништва и припадности. Она је представљала одговор на дату ортогоналност блока а настала је као резултат сагледавања спонтаних токова кретања становника блока.

Добијена је дијагонална матрица која нас увлачи у новонасталу структуру и даље разграђује на начин да процепима, отворима, изненадним проширењима динамизује наше кретање. Ти процепи чине боравак у самој структури интересантнијим, отварају нове приче и доживљаје, чине да будете део једног система а да сте истовремено у другом, да се осећате делом једног простора у структури потпуно одвојених целина.

Кретањем пролазимо кроз различите просторе отворене или затворене , изграђене или озелењене, динамичне или мирне, они нас увлаче до краја, не говорећи шта даље следи. Визуре су те које се константно мењају, као и планови који се преплићу, стварајући увек нове слике у разним бојама, размерама и сенкама, све заједно поигравајући се нашом перцепцијом простора.

Давид Јеремић

Давид Јеремић
MODULE_CULTURE_BLOCK 45

Блок 45, у време изградње је назван и ”Насеље Сунца”, делом алудирајући и на Корбизјеов ”Озарени град”. Управо је осврт на “Озарени град” билo полазиште приликом формирања самог концепта решења који преиспитује морфолошки, друштвени и климатски аспект датог простора.

Истраживањем Блока 45 дошло се до закључка да је целокупни урбанистички приступ имао веома јасан базични концепт где је физичка структура формирана са јасним приказом одређене типологије која је доследно спроведена и кроз висинске нивелације објеката по терену. Просторни модуларни елемент – који је у основи квадрат био је полазна тачка у стварању мог концептуалног решења и његовим разигравањем и умножавањем у основи и по висини, добијена је променљива, динамична форма- просторна авантура.

Циљ пројекта је било стварање просторне структуре где људи уживају у активној забави, али је то истовремено и једно едукативно и иснпиративно искуство. Главни изазов кроз пројекат је био да ли одређена структура која својом формом подсећа на објекат становања уопште може да се организује као објекат мултифункционалне намене намењен превасходно култури и едукацији? Добијено решење нам је дало одговор да је то могуће и изводљиво у задатом контексту.

Бојан Васиљевић

Бојан Васиљевић
ХИП ХОП – КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Инспирација за концепт базира се на чињеници да је Блок 45 колевка графита, брејкденса као и других видова хип хоп културе. Иницијална замисао пројекта јесте формирање градског центра који обједињује едукативне, угоститељске, пословне а пре свега културне садржаје.

Посебан акценат се придаје хип хопу, као и другим видовима алтернативне уметности, њиховим међусобним колаборирањем и интегрисањем у јавни простор. Објекат се налази у самом центру Блока 45, на раскршћу главих праваца, што детерминише његов ортогонални облик. За потребе корисника, њиховог кретања и правца токова, формиран је унутрашњи трг који се састоји од низа каскада и рампи и као такав представља простор за одвијање различитих врста активности.

Конвенционалност ортогоналне форме разбијена је елипсоидним унутрашњим тргом, искошењима по висини и додатно дуплом перфорираном фасадом од етернита у freestyle-у која сугерише на динамику културних садржаја који чине суштину концепта.

Немања Брзаковић

Немања Брзаковић
AQUATIC CENTRE BLOCK

Са обзиром на то да у Блоку 45 постоји много квалитетних садржаја који нису искоришћени до свог максимума, пројекат је конципиран на њиховом унаређењу, како визуелном тако и функционалном. Новопројектовани комплекс објеката би својом формом представљао физичку доминанту у простору и центар различитих активности. Базирајући се на тврдњи да разноликост садржаја доводи до веће виталности града (у овом случају стамбеног блока) и веће интеракције међу људима (А.М.Јанг), у комплексу се планирано сусрећу потпуно различите функције које би довеле до унапређења постојећег осећаја заједништва.

Како шеталиште представља битну ставку овог блока планирана је његова траса и преко кровова пројектованих објеката. Шеталиште би било уређено тако да својим дизајном и материјализацијом истиче предвиђене правце кретања и својом финалном обрадом чини јединство са пројектованим решењима.

Саша Перишић

Саша Перишић
ECO – MARKET

Концептуална поставка је произашла из потребе за значајнијим повезивањем локације на почетку трансверзале Јурија Гагарина – савско шеталиште, са остатком Блока и анимирање постојећих садржаја који се налазе у оквиру ове локације. Настанак импровизоване пијаце у оквиру ове локације представљало је одговор на потребе становника блока и спонтаност њеног настанка и опстанка уверила ме је у оправданост једног оваквог садржаја.

С обзиром на актуелну проблематику недостатка органски произведене здраве хране на нашим просторима, тежиште овог рада је базирано на узгоју домаћих производа и њиховом пласирању на тржиште. Поред тога, јавила се потреба за афирмисањем оваквог начина исхране кроз формирање едукативног чворишта, где би се посетиоци и станари Блока 45 додатно информисали и пратили иновације кроз предавања и литературу у вези са органским начином добијања и припреме здравих производа.

Шта учинити како бисмо лакше објаснили нашим грађинама значај органски здраве и хемијски нетретиране хране?
Одговор на ово питање садржан је у новопројектованом објекту Eco – Market који ћесвојим садржајима учинити овај простор визуелно препознатљивим, а здрави оброци ће купцима и корисницима бити на дохват руке.

Ана Марија Голоб

Ана Марија Голоб
РАДИОНИЦА ИЗА (ТРО)УГЛА

На локацији у Блоку 45 иницијална идеја је била да се, с обзиром да је блок сам за себе “мали град”, оформи нови центар на месту постојећег низа дотрајалих занатских објеката, који су деградирали општи утисак боравка на локацији. Кроз разраду урбанистичког решења, у жељи да се постојећи простор оживи и регенерише, а да задржи дух блока, предвиђен је комплекс од четири објекта, који формирају трг у центру насеља.

Пројектовани објекат осмишљен је као низ радионица и угоститељских садржаја који су подељени на три целине. Прва целина садржи радионице за децу, друга низ радионица за младе и старије, док трећу целину чини ресторан који се протеже кроз више етажа и заправо представља систем “дневних соба” које формирају различите амбијенте. Објекат поседује унутрашње двориште као малу зелену оазу, лоцирану у центру објекта и може се сагледати из готово свих делова објекта.

Јована Петковић

Јована Петковић
УРБАН ЦЕНТАР 45

Урбана култура блока 45 представљала је водећу смерницу при постављању концепта самог објекта. Алтернативна култура постала је традиционални модел становника блока који гаје посебан однос према њој и представља начин да се оствари заједништво и припадност.

Управо тако је настала идеја да се њихова интересовања споје у једну струкуралну целину која ће објединити њихове жеље и потребе и бити у духу урбане културе. Функција објекта је мултифункционални културни центар. Прва етажа садржала би улазни хол као и просторије за одржавање радионица и едукативних предавања, док би се друга етажа користила искључиво као изложбени простор.

У објекат се приступа помоћу две рампе позициониране паралелно са шеталиштем, помоћу степеништа постављеног непосредно уз њега, као и пасарелом директно из центра блока.

Главни циљ овог пројекта јесте да се алтернативна култура, која већ деценијама постоји у блоку, активира формирањем простора у којима ће она моћи несметано да се развија. Објекат је тако позициониран да предствља чвориште спајања шеталишта у оквиру блока и савског кеја и централно место које анимира шетаче, привлачи их у свој унутрашњи простор, активира њихова чула и нуди им садржаје који представљају њихов културни идентитет.

Александра Николић

Александра Николић
URBANCYCLING PROJECT / URBANCULTURE

Блок 45 поседује специфичан дух места и јасан идентитет, што му омогућавају управо становници самог блока. Идеја овог рада јесте оживљавање локалне заједнице, становника Блока 45, и освртање на њихову „урбану“ културу. Са друге стране, у урбанистичком смислу, идеја пројекта јесте повезивање центра блока са шеталиштем и реком Савом. Услед промовисања урбаних „уличних“ спортова, централна тема пројекта јесте бициклистичка пасарела која се протеже дуж правца шеталишта, од центра Блока 45 до реке Саве.

Како се не би угрозило постојеће шеталиште намењено пешацима, пасарела је подигнута изнад пешачке стазе. Дуж пасареле појављују се проширења, зауставне тачке, места одмора, као и разлике у висинама које су константне и које бициклисти морају савладати. У оквиру пројекта предвиђен је и мини спортски центар посвећен „уличној“ кошарци, 1×1, 3×3. Бициклисти директно са своје пасареле могу посматрати утакмице које се одвијају на теренима – у оквиру ове мини кошаркашке зоне.

Тамара Костић

Тамара Костић
СПА ЦЕНТАР БЛОК

Предметна локација студијске целине М02 “У насељу Сунца” је Блок 45 на Новом Београду. Урбанистичким решењем третиран је потез од самог уласка у блок, из улице Јурија Гагарина, па до изласка на реку и мој концепт се заснивао на повезивању савског кеја са замишљеном нормалом која обједињује овај потез.

Микролокација моје разраде представља сам излаз на реку. Кроз концептуалну разраду дошла сам до завојне форме кроз коју сам имплементирала следеће садржаје: теретану са спа центром, ресторан са погледом на Саву, као и административни део. Форма објекта води корисника право на реку, а успут активира шеталиште.

Корисник може на више начина доћи до циља – користећи се путањама које крећу од подножја објекта и спирално се пењу по фасади а успут се могу задржавати на одмориштима која имају различите садржаје, или вертикалном комуникацијом кроз објекат који води до ресторана на крову.

Повратак на главну страну изложбе 45UNBLOCKED:

45UNBLOCKED_izlozba_backto