УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
  • Курс САС_УО 3.2. – Архитектура у контексту

    By Архитектонски факултет on 03/02/2014
    Специјалистичке академске студије: Курс САС_УО 3.2. - Архитектура у контексту
  • Курс САС_УО 3.1. – Обнова инфраструктуре

    By Архитектонски факултет on 03/02/2014
    Укључивање партнера из приватног сектора у процес планирања обнове инфраструктуре и саобраћаја кроз организационе аранжмане, начине финансирања (концесије, директна страна улагања...) и механизме за имплементацију заједно са јавним сектором. Праћење процеса и квалитета решења обнове инфраструктуре – циљеви и индикатори окренути ка перформансама и реализацији. Сагледавање стања инфраструктуре, карактеристика, параметара који је одређују (природни и створени), посебан осврт на саобраћај. Утицај претходног начина планирања, грађења, финансирања. Нови друштвени токови и обнова и реконструкција инфраструктуре (транзиција, глобализација, власнички односи, Европска унија, утицаји на животну средину). Интегралне урбане политике и секторске политике везане за бољу организацију саобраћаја (менаџмент мобилности, јавни градски саобраћај, паркинг менаџмент, коришћење алтернативних возила и горива).
  • Курс САС_УО 2.2. – Елементи: Улице у контексту обнове

    By Архитектонски факултет on 03/02/2014
    Тежиште предмета је истраживање регенерације главних градских потеза са физичког и функционалног аспекта, у циљу формирања образаца урбане обнове који би могли да се примене на конкретном примеру, а у складу са позитивном праксом обнове европских градова.
  • Курс САС_УО 2.1. – Елементи: тргови у контексту обнове

    By Архитектонски факултет on 03/02/2014
    Тежиште истраживања у Студију је на просторним обрасцима које генерише поменути контекст. Комбинујући методе и аспекте из области друштвених наука са урбаном морфологијом и пројектовањем и планирањем, траже се одговори на питања: каква су транзициона стања и форме градских тргова у нашој средини, како настају и какве ефекте производе. Коначно, на који начин, у којој мери и којим пројектантским и планерским приступима, методима и алатима је могуће усмеравати трансформације градских тргова ка познатим, системски уређеним и релативно стабилним европским обрасцима савременог града и друштва.
  • Курс САС_УО 1.7. – Економика градског земљишта

    By Архитектонски факултет on 03/02/2014
    Просторна економика: Урбанизација и Урбана демографија; Теорија локације, Теорија централних места; Економски модели урбаног развоја; Локалне јавне финансије, Комунална економика; Економика градског земљишта: Економика урбанистичког планирања (Личфилдови планерски биланси), Механизам креирања и наплате погодности градских локација, Теорија унутарградских локација (Алонзов модел, Шпекулације градским земљиштем; Политика градског земљишта; Економика некретнина: Специфичности тржишта некретнина, систем хипотекарног кредитирања; Методи евалуације градског земљишта; Анализа исплативости пројекта; Пројектно финансирање.
  • Курс САС_УО 1.6. – Интересне групе, локалне заједнице и урбана обнова

    By Архитектонски факултет on 03/02/2014
    Предавања и разговори о основним социолошким аспектима урбане обнове – мотиви урбане обнове, економска, социјална и културна хетерогеност градских зона, зоне различитог стандарда становања и квалитета грађене средине, сиромашна подручја и подручја нижег стандарда становања, улога вредности и норми у обликовању и процени квалитета живота у зони, интересне групе у градском простору, економска и политичка позиција интересних група, друштвене институције и процеси одлучивања, јавност доношења одлука, јавно добро и градски простор, критеријуми доношења развојних одлука и планова, интереси и власничка права локалног становништва, облици и обим партиципације грађана, партнерски однос актера у урбаној обнови, индикатори квалитета живота као легитимизирајући основ права на град и позиције локалних заједница и грађана.
  • Курс САС_УО 1.5. – Менаџмент урбане обнове

    By Архитектонски факултет on 03/02/2014
    1. Теоретско-искуствена основа менаџмент система 2. Технолошко-информациона иновациона основа конципирања и остварења управљачке функције урбане обнове 3. Управљачко-проблемска основа управљања урбаним развојем 4. Процедуре, поступци и вештине селекционисања и одлучивања у процесу стратешког деловања у регенерисању развојних потенцијала урбане обнове 5. Приступи, поступци, методе и технике моделовања остварљивих визија обнове градова и региона
  • Курс САС_УО 1.4. – Одрживи урбани развој

    By Архитектонски факултет on 03/02/2014
    Савремени развој и промене планерске парадигме. Одрживи развој као генерални оквир за нову праксу и предмет истраживања и теоријског уобличавања. Глобални трендови. Проблеми планерске праксе и дилеме о улози и ефикасности планирања и урбаног дизајна. Инкрементални преображај дисциплине. Инострана и домаћа искуства. Упознавање са проблематиком одрживости. Нова доктрина: настанак и развој (кључни датуми и документи).
  • Курс СAС_УО 1.3. – Интегрално планирање градова

    By Архитектонски факултет on 03/02/2014
    Специјалистичке академске студије: Курс СAС_УО 1.3. - Интегрално планирање градова
  • Курс САС_УО 1.2. – Град кроз историју

    By Архитектонски факултет on 03/02/2014
    Специјалистичке академске студије: Курс САС_УО 1.2. - Град кроз историју
  • Курс САС_УО 1.1. – Обнова савремених метропола

    By Архитектонски факултет on 03/02/2014
    Специјалистичке академске студије: Курс САС_УО 1.1. - Обнова савремених метропола