УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Студио проф. Дејана Миљковића

  By Архитектонски факултет on 11/06/2018
  Наставник: арх. Дејан Миљковић, редовни професор Студент: Симона Штуловић Опис пројекта: Процес пројектовања у густој урбаној матрици изискује проверу модела кроз низ анализа. Кретање од компактности форме и пуне искоришћености парцеле ка крајњој, потпуној декомпозицији коцке, која је и даље опипљива у самој коначној појавности објекта, ствара јаку нит почетне идеје и симбиозе просторних анализа. Концепт објекта је осмишљен истраживањима могућих просторних структура на самој локацији, који ће једним снажним кораком креирати нови архитектонски печат у датој матрици. Решење је сачињено из првобитно стамбене намене објекта у једној корелацији са комерцијалним наменама у самом приземљу.
 • Студио проф. Ивана Рашковића

  By Архитектонски факултет on 11/06/2018
  Наставник: арх. Иван Рашковић, редовни професор Студент: Милан Ивановић Опис пројекта: Пројектни задатак је конципиран као студија карактеристичних фрагмената пројекта вишепородичног становања са пратећим садржајима који су подељени у више целина. Рад на задатку је конципиран на аналитици актуелног, друштвеног и културолошког тренутка и формулацији индивидуалних визија теме кроз начелне програмске и естетске смернице. Тежиште је на акцентовању простора стана на углу који је подвргнут бројним утицајима, сложеним односима које треба ускладити како би се нагласиле вредности и искористили потенцијали које доноси непосредни контекст локације. Комплетна студија кроз појединачне елементе, резултира разумевањем типологије вишепородичног становања, као и контекста и његовог карактера, односно критичким сагледавањем локације са свим погодностима и ограничењима.
 • Студио ван.проф. др Владимира Миленковића

  By Архитектонски факултет on 12/06/2018
  Наставник: др Владимир Миленковић, ванредни професор Студент: Јован Матовић Опис пројекта: Главна идеја пројекта је заснована на теми проваздушености, где је објекат у виду куле која се издиже изнад суседних објеката. Приземље је у потпуности отворено и слободно, осим елемената вертикалне комуникације, што заједно са непостојањем директног контакта са суседним објектима, доприноси проваздушењу и сам објекат добија на лакоћи. Oсим самог угаоног мотива блока и сам угао постаје засебна тема пројекта. Волуметрија објекта је настала ротацијом и смицањем квадратних етажа у основи и затим спајањем њихових крајева. Примарна фасада је стаклена, док секундарну фасаду карактерише транспарентност и лакоћа материјала.
 • Студио доц. мр Зорана Абадића

  By Архитектонски факултет on 12/06/2018
  Наставник: мр Зоран Абадић, доцент Студент: Милан Грујичић Опис пројекта: Пројекат се бави истраживањем могућности искоришћавања потенцијала аутентичне позиције објекта кроз адаптацију различитих сегмената задате типологије у циљу постизања јединствене архитектонске целине. Угао представља полазну тачку у односу на коју се формирају слојеви активности, амбијената и односа који се испољавају кроз обликовање структуре. Објекат својом волуметријом тежи да разгради солидност градског блока у коме се налази и да омогући повољну позицију стамбених простора за све кориснике. Волумен истиче јавни простор али и омогућава приватност и изолованост, и на тај начин остварује утицај на непосредно урбано окружење и кориснике креираног простора.
 • Студио доц. Милоша Комленића

  By Архитектонски факултет on 12/06/2018
  Наставник: арх. Милош Комленић, доцент Студент: Бојан Стојиљковић Опис пројекта: Користећи се једноставним формама, циљ пројекта био је да се пронађе функционално решење које би задовољило све њене кориснике. Водећи се почетном идејом уклапања главног пројекта у његово окружење, дошло се до следећих приказаних форми и решења фасада. Највише пажње посвећено је решавању стамбених јединица. Каснији облик фасаде само прати функцију објекта и потпуно му је подређен. Сама обрада, боја, текстуре су последица експеримента - што се огледа на још неким приложеним примерима на тему фасада.
 • Студио доц. Милоша Ненадовића

  By Архитектонски факултет on 12/06/2018
  Наставник: арх. Милош Ненадовић, доцент Студент: Марко Станковић Опис пројекта: Основно полазиште приликом израде идејног решења стамбеног објекта за становање било је формирање и истраживање специфичних фрагмената архитектонско-урбанистичког пројекта који се базира на већ задатој теми вишепородичног становања. Сам пројектантски приступ базиран је на схватању архитектуре као оруђа комуникације, те објекат као такав, обликован као будући репер и ново место концентрисања људи у овом делу града. Простор је функционално подељен на више нивоа и делова - простор комуникације и простор за становање. Објекат се састоји од 9 етажа. Услед недостатка зеленила и башта у градским површинама, свака етажа у свом језгру садржи заједничке просторе који су намењени за заједничка дружења и гајење различитог зеленила. Поента саме форма објекта јесте у томе да језгро које се простире кроз 7 етажа и које је у стаклу, буде носећи елемен за снажне бетонске правоугаоне форме које се каче на њега. Тиме се постиже осећај левитирања у простору.
 • Студио доц. Игора Рајковића

  By Архитектонски факултет on 12/06/2018
  Наставник: арх. Игор Рајковић, доцент Студент: Анастасија Ђукић Опис пројекта: Свака тема је обрађивана засебно у виду задатка који обухвата поставку основног проблема и истраживање могућих решења, тј. одговора на дати проблем. ВОЛУМЕТРИЈА - Истражују се аморфне форме као и како се исте могу у виду интервенција позиционирати на задатој локацији. УГАОНИ МОТИВ - Кроз скице се истражују различити архитектонски одговори на угао у основи, а одабрана решења даље студирају у три димензије. СТАН НА УГЛУ - Главни мотив стана је узана лођа, која се налази на крају ходника и види директно са улаза у стан. ПРИЗЕМЉЕ И ТЛО - Ова вежба представља покушај повезивања објекта са замишљеним подземним ходницима и структурама који воде готово до сржи Земље. СТАН НА ПОСЛЕДЊОЈ ЕТАЖИ - Главни мотив, „башта“, смештена је између два зида и из ње се приступа стану и атељеу. УЛИЧНА ФАСАДА - Истражује се како се фасада која је првобитно пројектована као уједначена и монотона мења под утицајем корисника.
 • Студио доц. др Иване Ракоњац

  By Архитектонски факултет on 12/06/2018
  Наставник: др Ивана Ракоњац, доцент Студент: Жељана Давидовић Опис пројекта: Позитив – негатив. Контекст локације је густо изграђено ткиво. Околни објекти углавном се нижу један до другог, чинећи улични фронт континуалним. Као одговор на висок ниво изграђености простора, јавила се потреба за директном реакцијом волуметрије новопројектованог објекта која је испољена кроз позитив и негатив у односу на блиско окружење. Од пуног волумена, који прати хоризонталне и вертикалне регулације, одузимају се појединачни волумени на местима где суседи "пуним деловима" комуницирају са објектом. Оно што је пуно постаје празно и обрнуто. Овај принцип је омогућио да се новопројектовани објекат на другачији начин истакне у окружењу, како кроз форму, тако и кроз функцију. Наиме, делови који су кроз негатив одговорили на контекст, су постала наглашена места објекта – ослобођен угао, вертикалне комуникације, заједнички простори. Исти принцип је примењен кроз све аспекте обрађене кроз теме: волуметрија, угаони мотив, стан на углу, приземље и тло, улична фасада, стан на последњој етажи са изласком на кровну башту.
 • Студио доц. др Јелене Ристић Трајковић

  By Архитектонски факултет on 12/06/2018
  Наставник: др Јелена Ристић Трајковић, доцент Студент: Александра Вујић Опис пројекта: Почетна фаза истраживања односи се на релацију новопројектоване волуметрије у односу на физичку структуру задатог просторног оквира, и резултирала је одлуком да се објекат постави ивично на регулацију тако да се ослобађа и афирмише унутрашње двориште, а волумен објекта структурално моделује тако да акцентује угаони мотив. На уличном фасадном платну истичу се динамични отвори, настали по принципу утискивања, а у циљу успостављања програмских секвенци као акцената на атрактивној локацији. Непосредно уз уличну фасаду "изложени" су полујавни простори и коридори чиме је остварена хијерархија нивоа приватности од јавног ка приватном, односно од угла ка унутрашњем дворишту. Испитивањем диспозиције заједничких простора и станова допринело је вертикалном раслојавању функција.
 • Студио доц. Драгана Стаменовића

  By Архитектонски факултет on 12/06/2018
  Наставник: арх. Драган Стаменовић, доцент Студент: Павле Николић Опис пројекта: Густи улични фронтови објеката који се налазе у Браће Крсмановића, уједно и тесна саобраћајна мрежа, били су главни повод за концепт пројекта. Морфологија форме је текла тако што се тежило ка што адекватнијем отварању простора, поштујући збијене објекте суседа, и акцентовањем доминантније улице (Жичке). Након одабраног облика зграде, отворила се тематика пуног, празног и транспарентног простора, који се даље исходио у обради осталих задатака предмета. Стан на углу је тиме решен у виду дуплекса чија је ноћна зона затворена, а дневна потпуно застакљена. У партерном решењу транспарентни део објекта код приземља је добио намену галерије, која је имала своје проширење у виду баштенског павиљона. Форма објекта је условила кружно и транспарентно кретање кроз партер, збијене позиције комуникација и смањен габарит, што додатно чини простор проточнијим. Последње две етаже имају обрађену фасаду у виду пуног натур бетона, који има вертикалне профилације не би ли нагласио правце улица и монументалност објекта. Фасаде доњих етажа су од кортена, чиме се ствара контраст између две материјализације, ради остваривања ефекта спољашње парцелације.
 • Студио доц. др Павла Стаменовића

  By Архитектонски факултет on 12/06/2018
  Наставник: др Павле Стаменовић, доцент Студент: Душан Грујовић Опис пројекта: /
 • Студио доц. др Гроздане Шишовић

  By Архитектонски факултет on 12/06/2018
  Наставник: др Гроздана Шишовић, доцент Студент: Илија Николић Опис пројекта: 01 - ВОЛУМЕТРИЈА - Жеља за постизањем приказа волуметрије на два различита начина спојена у једну целину постигнута је преко продорних вертикалних равни које се препуштају у пуну масу формирајући анекс, а између те две волуметрије формира се отворени, наткривени простор. 02 – МОТИВ НА УГЛУ - Мотив на углу делимично је формиран самом волуметријом тако што је простор између две вертикалне равни на самом углу шири од осталог низа и самим тим пружа простор за различите обликовне интервенције. 03 – СТАН НА УГЛУ - Изазов стана на углу био је да се унутрашњи распоред просторија композиционо уклопи са већ постојећим распонима вертикалних продорних равни које су замишљене као носећи елементи, тако да би се просторије прилагођавале већ познатој матрици, водећи раћуна о свим прописаним архитектонским правилима за димензионисање простора. 04 – КОНТАКТ СА ТЛОМ - Захваљујући занимљивом решењу да постоје две целине зграде које би преко спратних комуникација биле спојене у једну целину, пружена је јасна подела на односе приватних и јавних делова објекта. 05 – СТАН НА ПОСЛЕДЊОЈ ЕТАЖИ - Као и типски спратни стан, и овај на последњој етажи има сличне особине пројектовања унутрашњег простора. Разлике су те што је стан на последњој етажи проширен и на део анекса где је дошло до јасне поделе две целине стана. Такође, коси кров је створио могућност проширења стана и по висини. 06 – ФАСАДА - Фасада се такође одликује у наглашавању два решења, првог – додавања елемената у празне просторе и другог – одузимања из пуне масе.