УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Курс 15.1. – Историја архитектуре и насељавања у Србији

  By Архитектонски факултет_Уредник on 13/10/2013
  5. семестар Циљ је да се студенти упознају са општим токовима и одликама развоја насеља и градитељства на простору Србије кроз историју, као и са основним просторним, конструктивним и обликовним карактеристикама историјске сакралне, профане и стамбене архитектуре, ради стицања сазнања о властитој градитељској традицији и унапређења креативних способности.
 • Курс 15.2. – Интегративна заштита градитељског наслеђа

  By Архитектонски факултет_Уредник on 13/10/2013
  5. семестар Упознавање са циљевима, принципима, методама и савременим примерима интегративне обнове градитељског наслеђа у свету и код нас ради стицања основних знања из области очувања културне баштине, заштите и ревитализације градитељског наслеђа и архитектонског обликовања у заштићеним просторима.
 • Курс 16.1. – Социологија 1

  By Архитектонски факултет_Уредник on 13/10/2013
  6. семестар Циљ наставе је стицање знања о основним појмовима савременог друштва и разумевање друштвених процеса који утичу на обликовање и управљање простором, посебно градским простором. Студенти стичу знања која треба да им помогну да разумеју друштвени контектс у коме живе и делатности којом се баве (архитектура односно урбанизам), те да препознају потребе и интересе различитих друштвених актера у простору.
 • Курс 16.2. – Економика пројектовања и грађења

  By Архитектонски факултет_Уредник on 13/10/2013
  6. семестар Циљеви наставе су да инжењери архитектуре овладају проблематиком економског и финансијског аспекта пројектовања и грађења у складу са важећим законским прописима и процедурама за ефикасно управљање инвестиционим пројектима. Ово је релативно нова област, која је у свету доживела верификацију, нарочито за велике пројекте. Предмет омогућава да се управљање пројектима проучи са више аспеката: техничко-технолошког, правног, економског.
 • Курс 16.3. – Регулатива

  By Архитектонски факултет_Уредник on 13/10/2013
  6. семестар Циљ наставе је упознавање студента са релевантном регулативом у области урбанизма, пројектовања и грађења, као и стандардима и нормативима који обавезују будуће архитекте.
 • Курс 17.1. – Архитектура и уметност Европе у доба неокласицизма и романтизма

  By Архитектонски факултет_Уредник on 14/10/2013
  5. семестар Садржај наставе састоји се у критичким и теоријским експликацијама дела, појава и процеса из домена сликарства, скулптуре и архитектуре од просветитељства до треће деценије ХIХ века.
 • Курс 17.1. – Елементи армиранобетонских конструкција

  By Архитектонски факултет_Уредник on 14/10/2013
  5. семестар Кроз циклус предавања студенти се упознају са елементима конструкција који се обично изводе у армираном бетону. Детаљније ће се проучавати обликовање и конструисање, прорачун и димензионисање, коначно детаљи армирања и извођења појединих армиранобетонских елемената конструкција.
 • Курс 17.1. – Енглески језик за архитекте 1

  By Архитектонски факултет_Уредник on 14/10/2013
  5. семестар Развој вербалних способности у области страног језика струке (енглеског) на текстовима који су дескриптивног карактера, са темама везаним за конкретни контекст студија архитектуре на Архитектонском факултету БУ. Интегрисаним приступом настави развија се језичка способност слушања, читања, говорења и писања, али је примарни циљ да се аналитички обраде и рационализују разни типови тзв.“описног дискурса“ у текстовима из архитектуре на енглеском језику.
 • Курс 17.1. – Интегрисано моделовање архитектонских објеката – Revit

  By Архитектонски факултет on 04/12/2013
  5. семестар У оквиру овог курса студенти ће се упознати са основама интегрисаног моделирања и управљања информацијама о архитектонским објектима, користећи програм Revit и ослањајући се на образовне ресурсе фирме АutоDesk познате као BIM Curriculum. Предмет интегрисаног моделирања је зграда Техничких факултета Универзитета у Београду, на чијем моделу ће студенти радити тимски, симулирајући ситуацију из реалне архитектонске праксе. За рад на овом изборном предмету неопходно је да сваки студент поседује сопствени лап-топ рачунар са минимално 4GB радне меморије. У оквиру изборног предмета студенти ће користити академску верзију софтвера Revit (http://students.autodesk.com/).
 • Курс 17.1. – Морфологија градских потеза

  By Архитектонски факултет on 04/12/2013
  5. семестар Настава је усмерена ка развијању знања и вештина у области урбанистичког пројектовања и реконструкције, на бројне теме урбанистичке композиције потеза. Циљ наставе је надградња постојећих знања на предмету обликовање градских простора, као и разумевање основних савремених метода и техника унапређења организације урбане структуре, са посребним акцентом на градове Србије.
 • Курс 17.1. – Огледи из конструкција

  By Архитектонски факултет on 04/12/2013
  5. семестар Основни циљ наставе је да студенти науче принципе конструисања великих распона кровних конструкција спортских, изложбених и остали јавних садржаја. У поступку наставе студенти треба да савладају основе логике формирања конструктивног концепта и преношења сила код конструкција великих распона.
 • Курс 17.1. – Пројекат мобилних уметничких резиденција

  By Архитектонски факултет on 05/12/2013
  5. семестар Циљ наставе на курсу је оспособљавање студената Основних академских студија да реализују специфично интердисциплинарно истраживање и на основу њега дефинишу мањи пројекат мобилне уметничке резиденције у складу са савременим захтевима уметничке праксе. У том смислу, циљ наставе представља упућеност студената у основне захтеве савременог резиденцијалног боравка уметника и њихов рад и излагање ван сопственог места боравка.
 • Курс 17.1. – Савремена урбана кућа

  By Архитектонски факултет on 05/12/2013
  5. семестар Основни циљ је разумевање сложености феномена савремене куће у околностима густо изграђене структуре града, као и оспособљавања студената за критичко мишљење и деловање, те анализу слојевитости и вишезначности њене структуре посматране кроз оквир савременог друштва са једне и урбане средине 21. века са друге стране.
 • Курс 17.1. – Саобраћај у граду

  By Архитектонски факултет on 05/12/2013
  5. семестар Основни циљ предмета је упознавање студената са аспектима пројектовања и планирања развоја урбане структуре и постизања виших нивоа квалитета живота у градским срединама у складу са савременим принципима саобраћаја.
 • Курс 17.1. – Уметност у јавним градским просторима – “Public art & Public space” – Меморија града

  By Архитектонски факултет on 05/12/2013
  5. семестар Циљ програма је упознавање студената са врстама, облицима и условима реализације уметничких пројеката у јавним просторима који се остварује интердисциплинарним деловањем уметника, архитеката, планера и дизајнера као и различитим облицима учешћа јавности и локалне заједнице у процесу планирања, пројектовања и реализације.
 • Курс 17.1. – Урбане минијатуре

  By Архитектонски факултет on 05/12/2013
  5. семестар Циљ наставе је изучавање методологије прикупљања, архивирања, селектовања, ажурирања и компарације фактографских података уз коришћење доступних начина графичке и моделарске презентације изабраних визуелних елемената непосредног урбаног окружења. Анализом опсервираних урбаних минијатура, студенти ће развијати сопствену визуелну суптилност и унапређивати однос према детаљу, фрагменту и целини, док ће избором адекватног начина графичке и моделарске презентације, на афирмативан начин, приказати овладани ниво сопствених способности у области визуелних комуниција.
 • Курс 18. – Студио пројекат 3 – урбанизам

  By Архитектонски факултет on 18/10/2013
  5. семестар Увођење студената у практичну примену теоретски апсолвираних знања из области урбанистичког планирања и пројектовања, кроз симулацију планерско-пројектантског процеса у коме је примаран урбанистички аспект задатка. Стицање знања и вештина у идентификацији и савладавању основних проблемских аспеката урбанистичког планирања и пројектовања (мултифункционалне) локације. Оспособљавање за истраживање могућности унапређења урбане структуре и идентификацију циљева и ефеката развоја. Савладавање метода и техника процеса урбанистичког пројектовања, примена савладане методологије процеса пројектовања до нивоа идејних архитектонских и конструктивних решења.
 • Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза

  By Архитектонски факултет on 10/12/2013
  6. семестар
 • Курс 20.1. – Методологија пројекта

  By Архитектонски факултет_Уредник on 24/10/2013
  5. семестар Стицање способности за уочавање и анализу структуре пројектованог простора у односу на поступак пројектовања – препознавање склопова и елемената и њихових узрочно-последичних веза које су од значаја за начин израде пројекта. Током курса студент се обучава за препознавање структуре архитектонских склопова, елемената који их граде и анализу њихових веза од значаја за: начин израде пројекта, сазнања о битним специфичностима стваралаштва везаним за област архитектонског пројектовања, као и карактеристикама различитих фаза рада на пројекту.
 • Курс 20.2. – Процес пројектовања

  By Архитектонски факултет on 10/12/2013
  6. семестар Повећавање нивоа сензибилитета у односу на феномен архитектонског простора, као и вишедимензионалних узрочно-последичних релација које он подразумева. Схватање настајања архитектуре као низа релативних стања, која се сукцесивно надовезују у трагању за једном од могућности организације простора. Посматрање архитектуре као комуникацијског и социјалног феномена. Успостављање мреже упоришних тачкака преко којих ће бити могуће кретање кроз сферу културе, информације и комуникације, уз неопходну комбинацију приступа, као и избегавање искључивости и ставова који се унапред подразумевају. Такође и преиспитивање значења појмова око којих се тематика развија, уз избегавање некритичког преузимања конвенција.