УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Курс 7.1. – Историја архитектуре и насељавања 1

  By Архитектонски факултет_Уредник on 11/10/2013
  3. семестар Приказује се развој архитектуре и насељавања у контексту утицајних фактора као што су време, историјске околности, природни, архитектонски простор, типологија и симболика облика, однос архитектуре и других уметности, све с циљем да се укаже на неопходну радозналост духа студената који вишехиљадугодишње искуство могу да користе и у свом стваралаштву.
 • Курс 7.2. – Историја архитектуре и насељавања 2

  By Архитектонски факултет_Уредник on 12/10/2013
  4. семестар Студенти се упознају са сложеним процесом развоја архитектуре и насеља, трајним везама између идеја и логике грађења, значењем и променљивошћу архитектонских појава које су у сталном развоју и трансформацији.
 • Курс 7.3. – Историја уметности 1

  By Архитектонски факултет_Уредник on 12/10/2013
  3. семестар Циљ наставе је да се студенти упознају са основама историје уметности, које укључују теоријске аспекте проучавања уметности и визуелне културе, од праисторије до почетка новог века. Циљ наставе на предмету подразумева да студенти буду оспособљени за самостално идентификовање, дескрипцију и објашњење уметничких дела и уметничких процеса у датом историјском раздобљу и то на два колосека: путем анализе уметничког дела и интерпретације историјског процеса. У процесу наставе систематски се разрађују питања визуелног идентитета уметности, односа уметности и теорије, односа између визуелних уметности и архитектуре, односа између уметности и науке, културолошких аспеката уметности, те друштвених и политичких функција уметности.
 • Курс 7.4. – Историја уметности 2

  By Архитектонски факултет_Уредник on 12/10/2013
  4. семестар Циљ наставе је да се студенти упознају са основама историје уметности, које укључују теоријске аспекте проучавања уметности и визуелне културе, од праисторије до почетка новог века. Циљ наставе на предмету подразумева да студенти буду оспособљени за самостално идентификовање, дескрипцију и објашњење уметничких дела и уметничких процеса у датом историјском раздобљу и то на два колосека: путем анализе уметничког дела и интерпретације историјског процеса.
 • Курс 8. – Студио пројекат 1 – архитектура

  By Архитектонски факултет_Уредник on 12/10/2013
  3. семестар Упознавање студената са методима повезивања основних архитектонских елемената у једноставне функционалне и логичне конструктивне склопове који су усклађени са елементима окружења. Стицање искуства у примени теоријских сазнања о елементима архитектуре, урбанизма и архитектонских конструкција у решавању практичних задатака током поступка пројектовања. Развијање вештине пројектовања мањих вишенаменских архитектонских објеката са стамбеним, пословним и услужним садржајима на задатој локацији у изграђеном окружењу од концепта, преко идејног решења до идејног пројекта.
 • Курс 9. – Студио пројекат 2 – архитектонске конструкције

  By Архитектонски факултет_Уредник on 12/10/2013
  4. семестар Циљ наставе је да се студенти упознају са пројектовањем као целовитим процесом: од идејног решења до главног пројекта, садржајем техничке документације у свим фазама пројектовања, елементима статичког прорачуна, елементима пројекта инсталација водовода и канализације, као и релевантном регулативом из ове области. Студенти кроз израду пројекта унапређују стечена знања, развијају вештину критичког и комплексног приступа у практичном подручју архитектонског пројектовања и оспособљавају се за тимски рад. Суштина задатка јесте симулација процеса усаглашавања различитих аспеката пројектантског приступа у решавању одређеног архитектонског проблема, као и креирање структуре прилагодљиве променама кроз њен животни циклус. Задатак има за циљ и усаглашавање и унапређивање различитих идеја и концепата међу студентима у тиму.
 • Курс 10.1. – Типологија објеката 1

  By Архитектонски факултет_Уредник on 28/01/2014
  3. семестар Основни наставни циљеви предмета усмерени су ка упознавању студената са тематиком архитектонско - урбанистичких склопова породичног и вишепородичног становања, колективног становања и становања на селу. Информације о факторима који условљавају видове и нивое архитектуре ове типолошке групације и изучавање њихове различите морфолошко-структуралне манифестације у простору неке су од тежишних тема овог курса. Предавања на курсу предходе и функционално су у вези са радом на Студио пројекту 1 и представљају теоријску подлогу за стицање искуства у примени теоријских знања у решавању пректичних задатака у поступку пројектовања.
 • Курс 10.2. – Типологија објеката 2

  By Архитектонски факултет_Уредник on 12/10/2013
  4. семестар Упознавање студената са специфичностима, карактеристикама, програмским садржајима и методима пројектовања пословних, трговачких, индустријских, објеката васпитања и образовања и отворених јавних градских простора. Поред основних начела лоцирања, зонирања, компоновања и функционалног решавања организације наведених садржаја, студенти се упознају и са њиховим специфичним обликовним и конструктивним захтевима и карактеристикама.
 • Курс 11.1. – Урбана структура

  By Архитектонски факултет_Уредник on 12/10/2013
  3. семестар Упознавање са основним принципима производње структуре савременог града и оспособљавање за разумевање и стручно деловање у области управљања урбаним развојем.
 • Курс 11.2. – Урбане функције

  By Архитектонски факултет_Уредник on 12/10/2013
  4. семестар Основни циљеви наставе на предмету Урбане функције су: Упознавање са основним урбаним функцијама и активностима и разумевање принципа управљања њиховим развојем. Стицање способности истраживања структуре урбаних функција и препознавања фактора њиховог развоја. Оспособљавање за основне поступке планирања, пројектовања и обликовања простора у којима се урбане функције остварују.
 • Курс 12.1. – Архитектонске конструкције 2

  By Архитектонски факултет_Уредник on 12/10/2013
  3. семестар Упознавање са савременим принципима и методама пројектовања материјализације архитектонских објеката са армиранобетонском носећом конструкцијом ливеном на лицу места и металном носећом конструкцијом. Упућивање у логику пројектовања и различите могућности материјализације фасада у погледу врсте материјала и технике градње. Упознавање са лаким монтажно-демонтажним преградним зидовима и спуштеним плафонима. Студенти се упознају са садржајем техничке документације. Знања стечена на овом предмету се примењују на Студијском пројекту 2 – архитектонске конструкције.
 • Курс 12.2. – Архитектонска физика

  By Архитектонски факултет_Уредник on 12/10/2013
  4. семестар Упознавање студената са основним појмовима и облицима комфора у објекту у светлу физичких феномена којима је објекат изложен. За сваки од физичких феномена којима се овај предмет бави, анализира се: његова физиолошка основа, параметри и границе датог комфора, као и мере којима се он обезбеђује у објекту, уз осврт на карактеристична својства материјала битна за обезбеђење сваког од облика комфора.
 • Курс 12.3. – Инсталације у архитектури

  By Архитектонски факултет_Уредник on 12/10/2013
  4. семестар Сагледавање архитектонског објекта у целини и имплементација инсталационих мрежа у архитектонски објекат, уз уважавање конструктивног система. Упознавање студената са инсталационим потребама објеката различитих намена. Тако студенти стичу основна знања о инсталационим системима који омогућавају неопходан комфор у различитим објектима, као и простору који је неопходно обезбедити за њихово адекватно функционисање.
 • Курс 13.1. – Конструктивни системи

  By Архитектонски факултет_Уредник on 12/10/2013
  3. семестар Упознавање са развојем и новим конструктивним системима у циљу рационалне примене у архитектонском пројектовању. Систематски приступ избору конструктивног система према пројектном задатку. Координирање архитектонског и конструктивног оформљења објекта ради налажења оптималног решења.
 • Курс 13.2. – Конструктивне карактеристике примењених материјала

  By Архитектонски факултет_Уредник on 12/10/2013
  4. семестар Упознавање студената са елементима пројектовања, конструисања и димензионисања армирано бетонских, металних и дрвених конструкција архитектонских објеката.
 • Курс 14.1. – Ликовно приказивање у архитектури

  By Архитектонски факултет_Уредник on 12/10/2013
  3. семестар Циљ наставе је да студенти усвоје знања и практично ликовно искуство у ликовном представљању и ликовној транспозицији архитектуре, природе и урбаног окружења, као и у ликовним комуникацијама којима се истражују везе и методи какви постоје у области синтезе ликовних уметности и архитектуре. Кроз сложенија ликовна истраживања испитују се могућности апликације на рад у пројектовању.
 • Курс 14.2. – Боја и ликовни концепт

  By Архитектонски факултет_Уредник on 13/10/2013
  4. семестар Циљ наставе је да студенти усвоје знања и практично искуство у сложеним ликовним истраживањима од интереса за студије архитектуре попут сликарства, графике, моделовања и мултимедијалних форми ликовних уметности. Циљ наставе је да се истражи ликовни концепт рада и везе и апликативност таквог концепта на пројектовање у архитектури.