УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Курс 1.1. – О архитектури

  By Архитектонски факултет_Уредник on 30/09/2013
  1. семестар Обавезни предмет који омогућава информисаност о архитектури, о областима и дисциплинама које је чине, о језику, појмовима и терминима неопходним за даље професионално изучавање архитектонских тема и академски ниво размишљања о архитектури.
 • Курс 1.2. – Архитектурa данас

  By Архитектонски факултет_Уредник on 30/09/2013
  1. семестар Обавезни предмет који омогућава да се студентима представи увод у студије савремене архитектуре и урбанизма и да их у главним цртама упозна са значајним савременим токовима и тенденцијама у архитектури и урбанизму. Додатни циљ наставе јесте да у разматрању проблематике савремене архитектуре и урбанизма, кроз упознавање са рафом појединачних стваралаца, студентима омогући ширење референтне основе која обухвата референце на историјску перспективу 20. века и културни и социо-политички контекст кретања у архитектури и урбанизму.
 • Курс 1.3. – Уметност данас

  By Архитектонски факултет_Уредник on 07/07/2013
  1. семестар Обавезни предмет који омогућава да студенти добију иницијалне информације о савременој уметности уопште, као и облицима и областима које је чине. Студенти треба да се упознају са основним појмовима који ће им помоћи у будућем промишљању и изучавању тема уметности и то нарочито оних тема које су од важности за развој савремене архитектуре. Важан циљ наставе на предмету је да студенти уоче ширину оквира, тема и форми у којима се креће уметност данас и да у процес студија архитектуре уђу са свешћу о томе које границе и моделе је достигло савремено испољавање уметности. Циљ наставе је да студентима омогући да та испољавања уочавају и препознају. Такође, значајан циљ наставе је да се студентима дају основне информације и подстицаји из области савремене уметности који им могу бити од користи у похађању наставе у модулу Увод у пројектовање.
 • Курс 1.4. – Историја модерне архитектуре и урбанизма

  By Архитектонски факултет_Уредник on 07/07/2013
  2. семестар Основни циљ наставе је да студентима представи увод у студије историје модерне архитектуре и урбанизма и да их у основним цртама упозна са значајним правцима, ауторима и њиховим идејама, концептима и реализацијама. Циљ наставе се остварује тако да се, кроз анализе праваца и рада појединачних стваралаца, њихових пројеката и реализованих објеката, студентима омогући формирање шире референтне основе која се ослања на историјску перспективу и културни и социо-политички контекст кретања у архитектури и урбанизму, као и основних знања о утицајима објеката на животну средину и премисама одрживог пројектовања.
 • Курс 1.5. – Историја модерне уметности и дизајна

  By Архитектонски факултет_Уредник on 07/09/2013
  2. семестар Циљ наставе је да се студенти упознају са историјом и теоријом ликовних уметности и визуелне културе. У предавањима се хронолошки прате уметничке појаве од појаве индустријског дизајна до постмодерне. Разрађују се питања ликовног уметничког дела, функција уметности, везе ликовних уметности и њене теорије, односа између различитих уметности.
 • Курс 2.1. – Простор и облик

  By Архитектонски факултет_Уредник on 30/09/2013
  1. семестар Обавезни предмет на коме се студенти упознају са појмовима архитектонског простора и облика, као и са начелима стварања - од елементарних ка сложеним просторним системима. Студент развија способност да препознаје просторне елементе и да уочава њихов међусобни однос, као и однос преме окружењу и оспособљава се да ствара концепт објекта архитектуре.
 • Курс 2.2. – Ликовни елементи

  By Архитектонски факултет_Уредник on 09/09/2013
  2. семестар
 • Курс 2.3. – Визуелна истраживања

  By Архитектонски факултет_Уредник on 30/09/2013
  1. семестар Практична примена знања и вештина стечених на курсу Визуелна истраживања у реализацији наставних програма на другим предметима Департмана за архитектуру и осталим департманима који у изучавању архитектонске струке користе геометризовани начин графичког представљања.
 • Курс 2.4. – Елементи пројектовања

  By Архитектонски факултет_Уредник on 30/09/2013
  2. семестар
 • Курс 2.5. – Архитектонска графика

  By Архитектонски факултет_Уредник on 09/09/2013
  2. семестар Изучавање принципа и процедура графичког представљање геометризованих архитектоничних форми кроз дводимензионални и тродимензионални цртеж, мануелни или рачунарски модел и примена стечених знања и вештина у реализацији пројектантских задатака на паралелном наставном курсу Елементи пројектовања уз адекватно коришћење доступних графичких техника и технологија.
 • Курс 2.6.1. – Геометрија облика

  By Архитектонски факултет_Уредник on 30/09/2013
  2. семестар Оспособљавање студената за примену стеченог знања у стручно-компетентној анализи геометријских карактеристика изведених архитектонско-урбанистичких простора и њихово коришћење у другим контектима. Развијање способности "пројектантског мишљења у перспективи", упознавањем са потребом непрекидне провере визуелног утиска који геометрија постојеће/пројектоване форме оставља на реалног посматрача. Активирање стечених знања у процесу фотомонтаже осмишљене архитектонске форме у фотографију постојећег стања. Вежбања се одржавају у салама Факултета, у мањим групама, како би се свеобухватно препознали и максимално подстакли појединачни потенцијали студената али и фаворизовао тимски рад и сучељавање критичких ставова.
 • Курс 2.6.2. – Ликовне форме

  By Архитектонски факултет_Уредник on 09/09/2013
  2. семестар
 • Курс 2.6.3. – Архитектонска графика

  By Архитектонски факултет_Уредник on 30/09/2013
  2. семестар Циљ изборног курса 3D Визуелне комуникације је подстицање студената на аналитички и креативни истраживачки поступак проучавања феномена просторних односа геометризованих архитектоничних форми и начина њиховог представљања кроз дводимензионални и тродимензионални цртеж, мануелни и компјутерски модел, фотографију, анимацију...
 • Курс 2.6.4. – CAAD

  By Архитектонски факултет_Уредник on 30/09/2013
  2. семестар
 • Курс 3.1. – Грађена средина

  By Архитектонски факултет_Уредник on 09/09/2013
  1. семестар Свеобухватно и структуирано разумевање феномена грађене средине и процеса њеног развоја и трансформације. На предмету се стиче способност повезивања културолошке и техничке димензије изграђеног простора.
 • Курс 3.2. – Обликовање градских простора

  By Архитектонски факултет_Уредник on 09/09/2013
  2. семестар
 • Курс 4.1. – Архитектонске конструкције 1

  By Архитектонски факултет_Уредник on 09/10/2013
  1. и 2. семестар Упознавање са основном терминологијом, принципима и елементима материјализације објеката и физичких феномена којима је изложен. Кроз наставу на студијском подручју студенти савладавају логику пројектовања и начина грађења конструкције објеката у масивним системима грађења.
 • Курс 4.2. – Материјали у архитектури

  By Архитектонски факултет_Уредник on 09/10/2013
  1. семестар Упознавање са основном терминологијом и информацијама о материјалима у архитектури, уз сагледавање односа према физичким феноменима којима су материјали, односно, њима грађени објекти, изложени.
 • Курс 5.1. – Механика и отпорност материјала

  By Архитектонски факултет_Уредник on 09/07/2013
  1. семестар Настава из области Механике и отпорности материјала омогућава да се дефинишу елементи конструктивних склопова архитектонских објеката, упозна природа, расподела и величина сила које се супротстављају деловању спољњег оптерећења и деформисању елемената. Настава из ове области омогућава да се правилно дефинишу напрезања елемената конструктивних склопова архитектонских објеката како би они били димензионисани тако да могу примати силе и пренети их на суседне елементе, што је предуслов за формирање стабилне и технички исправне конструкције.
 • Курс 5.2. – Принципи конструисања архитектонских објеката

  By Архитектонски факултет_Уредник on 10/07/2013
  2. семестар Упознавање студената са принципима конструисања архитектонских објеката, приступом, системима и начинима формирања конструктивних склопова кроз препознавање и формирање статичких шема на конкретним примерима објеката, савладавање анализе оптерећења и упознавање са статички неодређеним носачима (континуалним носачима) са прорачуном статичких утицаја.