УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Курс МАСУ М3.7. – Изборни предмет 3 – 2014/15

  By Архитектонски факултет on 20/09/2014
  МАСУ М3.7.1. - Грађанске иницијативе за одрживи развој / МАСУ М3.7.2. - Текстура градских простора / МАСУ М3.7.3. - Менаџмент локалног развоја / МАСУ М3.7.4. - Будућност града
 • Курс МАСУ М3.6. – Технике и алати 2 – 2014/15

  By Архитектонски факултет on 20/09/2014
  Обухвата тематске јединице из ТИС система за подршку одлучивању засновани на ГИС технологијама, анализе стејкхолдера, идентификације и припреме организације и техника партиципације, технике припреме и спровођења групних процеса: визионирања, анализе проблема и могућности развоја, приоритизације проблема кроз технику дијалога са проблемом, поступак анализе поља сила, анализе матрице циљева, итд. унапређење комуникације и управљање конфликтима кроз медијацију или преговарање. Обухвата практичан рад на употреби основних алата и професионалне тренинге и њихово симулационо или практично спровођење у контекту задатког урбаног полигона.
 • Курс МАСУ М3.5. – Студио – интегрални пројекат 2 – 2014/15

  By Архитектонски факултет on 20/09/2014
  Предмет обухвата стручно апликативна истраживања сложеног урбаног контекста, поступак анализе и итерпретације појава и динамике промена, идентификацију институцоналног оквира и структуре, актера развоја, њихових интереса и моћи, начина разрешавања конфликта, дефинисање могућих развојних стратегија и конкретних мера, предлог стратешких пројеката и разраду карактеристичних делова планско пројектне документације, препоруке за спровођење партиципативног процеса одлучивања и акционо планирање, предлог механизма праћења и евалуације имплементације.
 • Курс МАСУ М3.4. – Урбана регулатива – 2014/15

  By Архитектонски факултет on 20/09/2014
  • Основна регулатива урбаног и просторног планирања – закон, подзаконска акта, прописи и нормативи. • Регулатива сродних области значајних за урбано и просторно планирање; усклађеност и међусекторска повезаност области. • Регулатива у области животне средине значајна за урбано и просторно планирање; Регулатива у области грађевинског земљишта значајна за урбано и просторно планирање. • Развој законодавства код нас; усклађеност са законодавством урбане регулативе ЕУ. • Јавни интерес у регулативи урбаног и просторног планирања. • Учешће јавности у регулативи урбаног и просторног планирања. • Спровођење урбанистичких и просторних планова. • Релација и усклађеност законодавне материје у Србији са планским документима који нису прописани урбаном и просторно планерском регулативом у Србији (стратегије развоја, локални еколошки и акциони планови, мастер планови и др. ). • Процедуре и институције на различитим нивоима урбаног и просторног планирања у Србији; надлежности и обавезе институција приликом израде, контроле и усвајања планских докумената.
 • Курс МАСУ М3.3. – Методологија планирања – 2014/15

  By Архитектонски факултет on 20/09/2014
  Методи се разматрају у оквиру рационалног и колаборативног модела планирања и различитих облика планова: стратешких, генералних, регулационих. Студенти се упознају са методама • Анализе (подаци, квалитативни и квантитативни, статистика, врсте података и њихова повезаност), демографска анализа, ГИС), трендова, анализе одлука (policy analysis), анализе употребе земљишта, • Дефинисање планерског проблема • Дефинисања циљева: хијерархија, сценарио, рационални и партиципативни приступ • Формирања предлога плана: оптимизација, предвиђање, спекулације • Процене и вредновања: тестирање, симулација, евалуација • Праћења и имплементације: акциони планови, пројекти...
 • Курс МАСУ М3.2. – Урбани простор као јавно добро – 2014/15

  By Архитектонски факултет on 20/09/2014
  Појам јавног интереса и јавног добра у простору – различити концепти: друштвена заједница и принципи социјалне кохезивности и солидарности; социјална инклузија, људска и грађанска права као основ права на град; употребна и прометна вредност простора, несводивост јавног добра на тип својине над простором (земљиште, објекти), улога јавне својине и државне регулативе у афирмацији и заштити јавног интереса односно јавног добра у градском простору, урбанистичке норме и стандарди као механизми очувања идентитета места и заштите од произвољности моћних актера.
 • Курс МАСУ М3.1. – Теорија планирања – 2014/15

  By Архитектонски факултет on 20/09/2014
  • Актуелни проблеми у развоју градова и решења која пракса планирање нуди; • Упознавање са местом и улогом планирања у изградњи градова; • Разумевање система и процеса планирања у одређеном друштвено историјском и културном контексту; • Упознавање са различитим моделима усмеравања развоја градова и њиховим практичним апликацијама; • Планирање у развијеном свету, у земљама у развоју и у постсоцијалистичким земљама; • Место урбанистичке интервенције у процесу одлучивања о просторном развоју; • Процес одлучивања- политички, институционални, одлучивање о просторним, инфраструктурним и технолошким интервенцијама; • Процес и производ планирања; • Разумевање различитих улога урбаниста у друштву; • Етичка основа урбанистичке професије: проблем јавног интереса.