УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • КОНТРАПУНКТ: субверзија – архитектура која тера на размишљање

  By Архитектонски факултет on 25/04/2018
  КОНТРАПУНКТ: СУБВЕРЗИЈА - АРХИТЕКТУРА КОЈА ТЕРА НА РАЗМИШЉАЊЕ Наставник: арх. Борислав Петровић, ванредни професор Студент: Никола Јовановић Тема пројекта: Нагласак је на схватању да додирне зоне различитих култура представљају одразе колективних фикција, где се преламају самосхватање и самообликовање, као пројекције сопствене, идеализоване спекулативне конструкције - слике, на свим нивоима, од заједнице до појединца. Програм се ослања на више елемената, чије ће релације одредити профил (приступ и персонализацију) појединих дипломских радова, а од којих су најважнији: решавање питања музеолошке провенијенције; битан утицај на физиономију Београда; релативно заокруживање физичког контекста започетих потеза; и одрживост (првенствено социјална, која последично обухвата и технолошке компоненте).
 • Између архитектуре и природе – природњачки музеј

  By Архитектонски факултет on 24/04/2018
  ИЗМЕЂУ АРХИТЕКТУРЕ И ПРИРОДЕ - природњачки музеј Наставник: арх. Дејан Милетић, ванредни професор Студент: Марија Златковић Тема пројекта: Истраживање треба да омогући различита поља деловања и стратегије у којима је потребно преиспитати традиционални однос архитектуре и природе, као и релације између артифицијелног и природног у којима је могуће наговестити процес нестајања граница између унутрашњег и спољног простора. Очекује се да након спроведеног истраживања, студенти одаберу локацију и испитају могућности формирања нових просторних структура. Препорука (необавезујућа) је да тема буде природњачки музеј - истраживачки центар, док просторни оквир може бити везан за Калемегдан-Доњи град, пре свега због своје комплексне и контрадикторне историје и позиције.
 • Музеј мамута, Велико ратно острво, Београд

  By Архитектонски факултет on 24/04/2018
  МУЗЕЈ МАМУТА, ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО, БЕОГРАД Наставник: др Владимир Миленковић, ванредни професор Студент: Владимир Јовановић Тема пројекта: Испројектовати музеј на отвореном - архитектонску ситуацију у којој се идеја о животу, кинетичности и мобилности појављује у категорији њене формално-функционалне и/или филозофско-естетске тематизације. Формулисати програм - синопсис архитектонским средствима контролисаног доживљаја, који оправдава универзалне цивилизацијске вредности – кодирано место и време у комбинацији са амбијентом резервата природе. Интервенција се креће у дијапазону од пројектовања кинетичности у пејзажу до кинетичности самог пејзажа. Архитектура се појављује као медиј за преношење информација о природи, пореклу и митовима о животињској врсти које више нема.
 • ТРАНС(ФОРМ): Музеј концептуалне уметности, Марина Дорћол, Београд

  By Архитектонски факултет on 24/04/2018
  ТРАНС(ФОРМ): МУЗЕЈ КОНЦЕПТУАЛНЕ УМЕТНОСТИ, МАРИНА ДОРЋОЛ, БЕОГРАД Наставник: арх. Милан Ђурић, ванредни професор Студент: Тамара Тахов Тема пројекта: Архитектура као трансгресивна дисциплина у флуидном савременом простору и времену, стално је у граничним зонама преступа у друге дисциплине и друге концепте. Одлука да се пројектује музеј концептуалне уметности представаља у извесном смислу архитектонски парадокс, појачан чињеницом да је појам концептуалног у архитектонском контексту близак нестајању форме или према архитекти Ајзенману "институционализује сопствено одсуство". Испитивајући односе концептуалног архитектуре и концептуалног уметности пројектују се феномени настајања и нестајања архитектонске форме кроз транспоновања у нове облике постојања. Питање које се поставља јесте: који је крајњи домет преступа у/и архитектуре.
 • Синтетички концепти : корпоративни кампус

  By Архитектонски факултет on 30/03/2018
  СИНТЕТИЧКИ КОНЦЕПТИ : КОРПОРАТИВНИ КАМПУС Наставник: арх. Александру Вуја, ванредни професор Студент: Тихомир Дичић Тема пројекта: Радикални захтев осамдесетих био је проширење архитектуре и урбанизма у територију урбаних поља, другим речима, издизање културе изнад природе и стварање артифицијелног пејзажа. Од недавно, појављују се нови, информационо засновани модели и са њима идеја о урбаним пољима синтетичке природе. У време када је линија између вештачког и природног веома замагљена изменом биолошких парадигми, могуће је преиспитати строгу поделу природног и артифицијелног у урбаном пејзажу. Allen, Stan, Corner, James. ( 2004). New Natures. in Bernard Tschumi and Irene Cheng ( ed.), The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century, Columbia Books of Architecture.
 • Град на доковима

  By Архитектонски факултет on 30/03/2018
  ГРАД НА ДОКОВИМА Наставник: арх. Горан Војводић, ванредни професор Студент: Немања Шекуларац Тема пројекта: Завршни рад подразумева истраживачки приступ при формирању одговора на тему развоја Београда и његовог дуго планираног „силаска на реке“. Циљ рада представља иницирање аналитичког размишљања, развијања способности сагледавања карактера, особености и могућности унапређења предложене локације - потез од Бранковог моста до Спортског центра „Милан Гале Мушкатировић“ у улици Тадеуша Кошћушка. Кроз анализу контекста у којем се интервенише, потребно је одговорити на актуелни друштвени и културолошки тренутак са циљем задовољење потреба корисника простора и успостављања новог епицентра активности Београда. Иницирањем индивидуалних тема у оквиру задатог оквира, тежи се успостављању новог (ововременог) идентитета простора дефинисаног снажним наслеђем, али и савременим тенденцијама развоја градова.
 • Простори граница: реконструкција архитектонског пејзажа E75-E70

  By Архитектонски факултет on 30/03/2018
  ПРОСТОРИ ГРАНИЦА: РЕКОНСТРУКЦИЈА АРХИТЕКТОНСКОГ ПЕЈЗАЖА E75-E70 Наставник: др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор Студент: Неда Марковски Тема пројекта: „Границе су инхерентно двозначне/двосмислене, парадоксалне и природно контрадикторне...“ (Koff:2013) „... покушаћемо да на границу гледамо као на простор а не само као на 'црту' која простор утврђује; границу као место које има неку своју меру, димензију, са својим причама и становницима ... простор који се налази 'између' ствари... људи, култура, идентитета, простора... чудне особине да буде у релацији са свимa осталима, али на такав начин да укида, неутралише, или преокреће скуп односа које су они сами створили, рефлектовали, или одразили, постајући место објективности.“ (Foucault, Zanini:2002)
 • Нови градски епицентар – вишенаменски градски комплекс културе

  By Архитектонски факултет on 30/03/2018
  НОВИ ГРАДСКИ ЕПИЦЕНТАР – вишенаменски градски комплекс културе Наставник: арх. Дејан Миљковић, редовни професор Студент: Ана Дутина Тема пројекта: Тематски оквир пројекта је савремена економија културе као нови покретач градског развоја, па је програм пројекта вишенаменски комплекс који ће садржајима културе, услужним капацитетима, смештајним јединицама, рекреативним површинама и осталим комплементарним програмима чинити садржај НОВОГ ГРАДСКОГ ЕПИЦЕНТРА. Просторни оквир Мастер пројекта је подручје београдског приобаља река Саве и Дунава на потезу од Моста на Ади до Луке Београд. Карактеристични градски маркери на широј локацији, објекти и просторне целине, су окосница просторно-програмске анализе, у циљу дефинисања индивидуалне теме и уже локације интервенције сваког студента.
 • Вертикални мултифункционални центар

  By Архитектонски факултет on 30/03/2018
  ВЕРТИКАЛНИ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ЦЕНТАР Наставник: арх. Владимир Лојаница, редовни професор Студент: Павле Костић Тема пројекта: Завршни рад подразумева истраживачки рад на аналитици актуелног друштвеног и културолошког тренутка и формулацију индивидуалних визија теме кроз начелне програмске и естетске смернице. Тежиште је на акцентовању простора, који се налази у средишту бројних утицаја, сложених односа које треба ускладити како би се нагласиле вредности и искористили потенцијали које доноси шире окружење Новог Београда. Тематски оквир задатка односи се на преиспитивање потенцијала мултифункционалних вертикалних структура у развоју најзначајнијих градских локација, са посебним освртом на конгреснo-сајамске градске комплексе.
 • Обале културе и уметности: Београд европска метропола

  By Архитектонски факултет on 29/03/2018
  ОБАЛЕ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ: БЕОГРАД ЕВРОПСКА МЕТРОПОЛА Наставник: арх. Зоран Лазовић, редовни професор Студент: Јелена Јанковић Тема пројекта: Створити елементе новог културног пејзажа Београда у стандарду савремених европских престоница. Истраживање се одвија кроз припрему за пројектовање архитектонских објеката културе и уметности, кроз развијање тема на бази феномена савремених урбаних хибрида - примарно са садржајима културе и уметности, секундарно са комплементарним садржајима угоститељства, забаве и трговине, а који данас чине основу култура држава и срж урбаности престоних градова. То су библиотеке/медијатеке, филхармоније/опере, музеји/галерије, театри/сцене. Хибрид културе чини најмање један од наведених садржаја, а могуће је развити парове, тријаде, квадро и мега микс центре културе као тематске паркове.
 • Bg-exit: музеј путописа

  By Архитектонски факултет on 29/03/2018
  BG-EXIT: МУЗЕЈ ПУТОПИСА Наставник: мр Милан Вујовић, редовни професор Студент: Марија Перуничић Тема пројекта: Тематски оквир односи се на комплексну типологију арх. објеката која се генерише као пресек особина следећих трад. типова: саобраћајни објекти, објекти излагања (музеји, галерије, павиљони) и објекти едукације. Интерпретација теме требало би да осветли појмове одласка и повратка, тј. да Београд прикаже као “терминал” у контексту кретања људи (туризам, пословање, образовање…). Значење појма “путопис” се тумачи кроз покушај да се арх. средствима (пројекат, анализа, истраживање…) материјализује, “опростори” и “запише” искуство, које настаје кретањем, путовањем, променом “ракурса”, новим “визурама” и упознавањем и разумевањем променљивости у контексту модерног времена.