УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Bg-exit: музеј путописа

  By Архитектонски факултет on 29/03/2018
  BG-EXIT: МУЗЕЈ ПУТОПИСА Наставник: мр Милан Вујовић, редовни професор Студент: Марија Перуничић Тема пројекта: Тематски оквир односи се на комплексну типологију арх. објеката која се генерише као пресек особина следећих трад. типова: саобраћајни објекти, објекти излагања (музеји, галерије, павиљони) и објекти едукације. Интерпретација теме требало би да осветли појмове одласка и повратка, тј. да Београд прикаже као “терминал” у контексту кретања људи (туризам, пословање, образовање…). Значење појма “путопис” се тумачи кроз покушај да се арх. средствима (пројекат, анализа, истраживање…) материјализује, “опростори” и “запише” искуство, које настаје кретањем, путовањем, променом “ракурса”, новим “визурама” и упознавањем и разумевањем променљивости у контексту модерног времена.
 • Обале културе и уметности: Београд европска метропола

  By Архитектонски факултет on 29/03/2018
  ОБАЛЕ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ: БЕОГРАД ЕВРОПСКА МЕТРОПОЛА Наставник: арх. Зоран Лазовић, редовни професор Студент: Јелена Јанковић Тема пројекта: Створити елементе новог културног пејзажа Београда у стандарду савремених европских престоница. Истраживање се одвија кроз припрему за пројектовање архитектонских објеката културе и уметности, кроз развијање тема на бази феномена савремених урбаних хибрида - примарно са садржајима културе и уметности, секундарно са комплементарним садржајима угоститељства, забаве и трговине, а који данас чине основу култура држава и срж урбаности престоних градова. То су библиотеке/медијатеке, филхармоније/опере, музеји/галерије, театри/сцене. Хибрид културе чини најмање један од наведених садржаја, а могуће је развити парове, тријаде, квадро и мега микс центре културе као тематске паркове.
 • Вертикални мултифункционални центар

  By Архитектонски факултет on 30/03/2018
  ВЕРТИКАЛНИ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ЦЕНТАР Наставник: арх. Владимир Лојаница, редовни професор Студент: Павле Костић Тема пројекта: Завршни рад подразумева истраживачки рад на аналитици актуелног друштвеног и културолошког тренутка и формулацију индивидуалних визија теме кроз начелне програмске и естетске смернице. Тежиште је на акцентовању простора, који се налази у средишту бројних утицаја, сложених односа које треба ускладити како би се нагласиле вредности и искористили потенцијали које доноси шире окружење Новог Београда. Тематски оквир задатка односи се на преиспитивање потенцијала мултифункционалних вертикалних структура у развоју најзначајнијих градских локација, са посебним освртом на конгреснo-сајамске градске комплексе.
 • Нови градски епицентар – вишенаменски градски комплекс културе

  By Архитектонски факултет on 30/03/2018
  НОВИ ГРАДСКИ ЕПИЦЕНТАР – вишенаменски градски комплекс културе Наставник: арх. Дејан Миљковић, редовни професор Студент: Ана Дутина Тема пројекта: Тематски оквир пројекта је савремена економија културе као нови покретач градског развоја, па је програм пројекта вишенаменски комплекс који ће садржајима културе, услужним капацитетима, смештајним јединицама, рекреативним површинама и осталим комплементарним програмима чинити садржај НОВОГ ГРАДСКОГ ЕПИЦЕНТРА. Просторни оквир Мастер пројекта је подручје београдског приобаља река Саве и Дунава на потезу од Моста на Ади до Луке Београд. Карактеристични градски маркери на широј локацији, објекти и просторне целине, су окосница просторно-програмске анализе, у циљу дефинисања индивидуалне теме и уже локације интервенције сваког студента.
 • Простори граница: реконструкција архитектонског пејзажа E75-E70

  By Архитектонски факултет on 30/03/2018
  ПРОСТОРИ ГРАНИЦА: РЕКОНСТРУКЦИЈА АРХИТЕКТОНСКОГ ПЕЈЗАЖА E75-E70 Наставник: др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор Студент: Неда Марковски Тема пројекта: „Границе су инхерентно двозначне/двосмислене, парадоксалне и природно контрадикторне...“ (Koff:2013) „... покушаћемо да на границу гледамо као на простор а не само као на 'црту' која простор утврђује; границу као место које има неку своју меру, димензију, са својим причама и становницима ... простор који се налази 'између' ствари... људи, култура, идентитета, простора... чудне особине да буде у релацији са свимa осталима, али на такав начин да укида, неутралише, или преокреће скуп односа које су они сами створили, рефлектовали, или одразили, постајући место објективности.“ (Foucault, Zanini:2002)
 • Град на доковима

  By Архитектонски факултет on 30/03/2018
  ГРАД НА ДОКОВИМА Наставник: арх. Горан Војводић, ванредни професор Студент: Немања Шекуларац Тема пројекта: Завршни рад подразумева истраживачки приступ при формирању одговора на тему развоја Београда и његовог дуго планираног „силаска на реке“. Циљ рада представља иницирање аналитичког размишљања, развијања способности сагледавања карактера, особености и могућности унапређења предложене локације - потез од Бранковог моста до Спортског центра „Милан Гале Мушкатировић“ у улици Тадеуша Кошћушка. Кроз анализу контекста у којем се интервенише, потребно је одговорити на актуелни друштвени и културолошки тренутак са циљем задовољење потреба корисника простора и успостављања новог епицентра активности Београда. Иницирањем индивидуалних тема у оквиру задатог оквира, тежи се успостављању новог (ововременог) идентитета простора дефинисаног снажним наслеђем, али и савременим тенденцијама развоја градова.
 • Синтетички концепти : корпоративни кампус

  By Архитектонски факултет on 30/03/2018
  СИНТЕТИЧКИ КОНЦЕПТИ : КОРПОРАТИВНИ КАМПУС Наставник: арх. Александру Вуја, ванредни професор Студент: Тихомир Дичић Тема пројекта: Радикални захтев осамдесетих био је проширење архитектуре и урбанизма у територију урбаних поља, другим речима, издизање културе изнад природе и стварање артифицијелног пејзажа. Од недавно, појављују се нови, информационо засновани модели и са њима идеја о урбаним пољима синтетичке природе. У време када је линија између вештачког и природног веома замагљена изменом биолошких парадигми, могуће је преиспитати строгу поделу природног и артифицијелног у урбаном пејзажу. Allen, Stan, Corner, James. ( 2004). New Natures. in Bernard Tschumi and Irene Cheng ( ed.), The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century, Columbia Books of Architecture.
 • ТРАНС(ФОРМ): Музеј концептуалне уметности, Марина Дорћол, Београд

  By Архитектонски факултет on 24/04/2018
  ТРАНС(ФОРМ): МУЗЕЈ КОНЦЕПТУАЛНЕ УМЕТНОСТИ, МАРИНА ДОРЋОЛ, БЕОГРАД Наставник: арх. Милан Ђурић, ванредни професор Студент: Тамара Тахов Тема пројекта: Архитектура као трансгресивна дисциплина у флуидном савременом простору и времену, стално је у граничним зонама преступа у друге дисциплине и друге концепте. Одлука да се пројектује музеј концептуалне уметности представаља у извесном смислу архитектонски парадокс, појачан чињеницом да је појам концептуалног у архитектонском контексту близак нестајању форме или према архитекти Ајзенману "институционализује сопствено одсуство". Испитивајући односе концептуалног архитектуре и концептуалног уметности пројектују се феномени настајања и нестајања архитектонске форме кроз транспоновања у нове облике постојања. Питање које се поставља јесте: који је крајњи домет преступа у/и архитектуре.
 • Музеј мамута, Велико ратно острво, Београд

  By Архитектонски факултет on 24/04/2018
  МУЗЕЈ МАМУТА, ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО, БЕОГРАД Наставник: др Владимир Миленковић, ванредни професор Студент: Владимир Јовановић Тема пројекта: Испројектовати музеј на отвореном - архитектонску ситуацију у којој се идеја о животу, кинетичности и мобилности појављује у категорији њене формално-функционалне и/или филозофско-естетске тематизације. Формулисати програм - синопсис архитектонским средствима контролисаног доживљаја, који оправдава универзалне цивилизацијске вредности – кодирано место и време у комбинацији са амбијентом резервата природе. Интервенција се креће у дијапазону од пројектовања кинетичности у пејзажу до кинетичности самог пејзажа. Архитектура се појављује као медиј за преношење информација о природи, пореклу и митовима о животињској врсти које више нема.
 • Између архитектуре и природе – природњачки музеј

  By Архитектонски факултет on 24/04/2018
  ИЗМЕЂУ АРХИТЕКТУРЕ И ПРИРОДЕ - природњачки музеј Наставник: арх. Дејан Милетић, ванредни професор Студент: Марија Златковић Тема пројекта: Истраживање треба да омогући различита поља деловања и стратегије у којима је потребно преиспитати традиционални однос архитектуре и природе, као и релације између артифицијелног и природног у којима је могуће наговестити процес нестајања граница између унутрашњег и спољног простора. Очекује се да након спроведеног истраживања, студенти одаберу локацију и испитају могућности формирања нових просторних структура. Препорука (необавезујућа) је да тема буде природњачки музеј - истраживачки центар, док просторни оквир може бити везан за Калемегдан-Доњи град, пре свега због своје комплексне и контрадикторне историје и позиције.
 • КОНТРАПУНКТ: субверзија – архитектура која тера на размишљање

  By Архитектонски факултет on 25/04/2018
  КОНТРАПУНКТ: СУБВЕРЗИЈА - АРХИТЕКТУРА КОЈА ТЕРА НА РАЗМИШЉАЊЕ Наставник: арх. Борислав Петровић, ванредни професор Студент: Никола Јовановић Тема пројекта: Нагласак је на схватању да додирне зоне различитих култура представљају одразе колективних фикција, где се преламају самосхватање и самообликовање, као пројекције сопствене, идеализоване спекулативне конструкције - слике, на свим нивоима, од заједнице до појединца. Програм се ослања на више елемената, чије ће релације одредити профил (приступ и персонализацију) појединих дипломских радова, а од којих су најважнији: решавање питања музеолошке провенијенције; битан утицај на физиономију Београда; релативно заокруживање физичког контекста започетих потеза; и одрживост (првенствено социјална, која последично обухвата и технолошке компоненте).
 • Ултраструктура трећег града

  By Архитектонски факултет on 27/04/2018
  УЛТРАСТРУКТУРА ТРЕЋЕГ ГРАДА Наставник: арх. Иван Рашковић, ванредни професор Студент: Марко Драгичевић Тема пројекта: Циљ тезе је да се кроз анализу појма и преиспитивање значења града у настанку, као утемељења будућег живота заједнице, пронађе развојни модел станишта на макро и микро плану у односу на просторно - програмске потенцијале контекста "Трећег Београда", односно, незапоседнутог захвата леве обале Дунава, северно од Великог ратног острва. Преиспитују се митолошко-програмски темељи настанка урбаног насеља и аспекти његове хијерархије, од идеје о граду па до конкретне организације просторних садржаја, анализирајући и време као квантитативни фактор одређеног историјског контекста. ("Стари, Нови и Трећи Београд"). Један од резултата тезе је и концепт/модел просторног решења новог града и одређеног, конкретног архитектонског садржаја у његовом оквиру.
 • Обала која се мења

  By Архитектонски факултет on 27/04/2018
  ОБАЛА КОЈА СЕ МЕЊА - (Ре)контекстуализација, афирмација потенцијала локације бившег Бродоградилишта "ТИТО" - зимовник на Сави, Нови Београд Наставник: арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор Студент: Исидора Бабовић Тема пројекта: Комплекс бившег бродоградилишта "ТИТО", као и подручје целог зимовника на Сави, једна од најзначајнијих локација новобеоградског савског приобаља, чија је првобитна намена депласирана у односу на савремени контекст, дaje мoгућнoсти трaнсфoрмaциje у комплексну градску целину садржајно дефинисану кроз истраживање и анализу. Комплексност просторне ситуације проистиче из хијерархијске позиције и потенцијала локације у односу на њену физичку, просторну и садржајну неартикулисаност. Тематски оквир задатка заснован је на потреби за преиспитивањем архитектуре као дисциплине чији су производи - просторна стања узрочно-последично везани за различите друштвене ефекте. Социјални и политички приступ разумевања архитектуре отвара могућност за тумачење простора као друштвене категорије. Сам простор, иако без јасне физиономије, својом позицијом у градском ткиву у вези је са високим нивоом урбанитета, где значајна густина имплицира програмску хибридност садржаја.
 • Нови знакови у пределима – Реафирмација природних и створених вредности

  By Архитектонски факултет on 27/04/2018
  НОВИ ЗНАКОВИ У ПРЕДЕЛИМА - Реафирмација природних и створених вредности Наставник: др Александар Виденовић, доцент Студент: Сара Лукић Тема пројекта: Истраживање представља проблематику лоцирања, програмирања, пројектовања и дизајнирања корисних, вишенаменских јавних садржаја, намењених функционалној подршци и програмском комплетирању специфичних локалитета у руралним просторима, градским ареалима, са израженијим натуралним и предеоним карактеристикама. Тематски и локацијски оквир елемената истраживања: мастер тезе, пројекта и завршног рада јесте широки спектар програмских склопова који доприносе амбијенталности, а који се у програмском смислу ослањају на прихват, боравак и анимацију посетилаца (визитора) на позицијама изузетних природних и створених вредности на мапама путовања.
 • Депонија „Винча“

  By Архитектонски факултет on 27/04/2018
  ДЕПОНИЈА "ВИНЧА" Наставник: др Ђорђе Стојановић, доцент Студент: Сара Јеверичић Тема пројекта: Задатак је израда архитектонско-урбанистичког решења за санитарну депонију „Винча“ са следећим целинама: јавни парковски простор, едукативни центар, управна зграда, погон за рециклажу секундарних сировина и погон за производњу топлотне енергије. Према Генералном Урбанистичком Плану Београда, усвојеном у марту 2016. године, одређене су зоне од посебног интереса. Међу будућим великим градским пројектима, у овом документу посебно је истакнута иницијатива за санацију и модернизацију депоније „Винча“. Нешто раније, у јулу 2015, Скупштина града Београда дала је сагласност за формирање јавно-приватног партнерства ради реализације овог пројекта. Полазећи од ове две смернице, студенти имају задатак да преиспитају улогу градске депоније и прошире сферу јавних интереса у овом пројекту. Имајући у виду карактер и величину неопходне инвестиције, износ од 250 милиона евра како наводе дневне новине, студенти ће имати задатак да испитају могућности за формирање новог јавног парковског простора, рекреативних површина и едукативног центра намењеног приближавању изазова у очувања животне средине и могућностима рециклирања секундарних сировина.
 • Производња града: Пост-индустријска фаза Дунавске улице

  By Архитектонски факултет on 27/04/2018
  ПРОИЗВОДЊА ГРАДА: Пост-индустријска фаза Дунавске улице Наставник: арх. Небојша Фотирић, доцент Студент: Драган Добрисављевић Тема пројекта: Девастирана, пост-индустријска градска матрица која прати коридор железничке инфраструктуре којим је одређена невидљива наметнута граница раздвајања територије града у односу на водени ток Дунава постављена је као просторни оквир задатка, и то уз ток Дунавске улице. Антиципирајући разрешење саобраћајних токова железнице и транзитног теретног и другог саобраћаја у односу на градску матрицу Београда која инклинира ка обали Дунава, празнина која остаје отвара простор за промишљање нових програмских и просторних могућности ове линије београдског приобаља. Овакав просторни контекст високог урбанитета и густине, подразумева програмску хибридност.
 • Нови град и напуштене територије

  By Архитектонски факултет on 27/04/2018
  НОВИ ГРАД И НАПУШТЕНЕ ТЕРИТОРИЈЕ Наставник: др Владан Ђокић, редовни професор Студент: Ана Милетић Тема пројекта: Где су границе територије и шта чини град? Како се одређује напуштено, а шта препознаје као ново? Окренута мору, на непресушним изворима слатке воде, Ријека има привредне и људске ресурсе, богату историју, културу и динамичан урбани живот, али и напуштене територије. Пројекат Ријека – Културна престоница Европе 2020. покреће низ активности како би се напуштене територије освојиле новим градским догађајима. На више локација у граду предвиђене су нове активности и садржаји који ангажују локалне ресурсе, снаже културну разноликост и атмосферу лучког града. Испитују се релације новог и напуштеног, града и територије и предлажу садржаји и простори на копну и на води, сланој и слаткој.
 • Урбана обнова и реконструкција – Генералштаб Николе Добровића

  By Архитектонски факултет on 27/04/2018
  УРБАНА ОБНОВА И РЕКОНСТРУКЦИЈА - ГЕНЕРАЛШТАБ НИКОЛЕ ДОБРОВИЋА Наставник: др Ева Ваништа Лазаревић, редовни професор Студент: Тамара Радић Тема пројекта: Циљ рада на предмету је сагледавање и анализа проблематике обнове и реконструкције на изузетно осетљивом примеру: реконструкцији и обнови односно пренамени бомбардоване зграде Генералштаба – дела једног од најугледнијих архитеката Модерне - Николе Добровића у улици Кнеза Милоша у Београду. Кроз теоријски и практични приступ изучава се појам, односно методе урбане обнове, као што су реконструција, регенерација, пренамена и интерполација.
 • Музеј транспорта – изазови нових материјала и технологија

  By Архитектонски факултет on 27/04/2018
  МУЗЕЈ ТРАНСПОРТА - ИЗАЗОВИ НОВИХ МАТЕРИЈАЛА И ТЕХНОЛОГИЈА Наставник: др Бранислав Жегарац, редовни професор Студент: Александра Николић Тема пројекта: Пројекат музеја транспорта обухвата истраживање програмских и просторних могућности примене нових материјала и технологија као и трансфера технологија из других техничких области у домен архитектонског пројектовања, са посебним акцентом на реализацију покретних и трасформабилних програма и форми музејских објеката. Студенти се подстичу да експериментишу и да у програмском и обликовном смислу реализују решења која су архитектонски одговор на промене које настају као последица развоја савремених технологија.
 • Спа центар

  By Архитектонски факултет on 27/04/2018
  СПА ЦЕНТАР Наставник: др Лидија Ђокић, редовни професор Студент: Невена Стошић Тема пројекта: Простор за предах од урбаног животног темпа, простор за физичку и менталну ревитализацију. Резултати анализе потреба и могућности у домену просторног и функционалног контекста, као и технолошких могућности треба да буду примењени на пројекту. Утицај материјализације објекта на однос спољног и унутрашњег простора, као и допринос осветљења његовој презентацији су значајне теме истраживања. Објекат и његово непосредно окружење треба да представљају квалитативни допринос презентацији ширег урбаног простора, која се односи, како на силуету, тако и на његов имиџ.