UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Portfolio Categories OAS Arhitektura – III godina

 • Studio prof. Dejana Miljkovića

  By Arhitektonski fakultet on 11/06/2018
  Nastavnik: arh. Dejan Miljković, redovni profesor Student: Simona Štulović Opis projekta: Proces projektovanja u gustoj urbanoj matrici iziskuje proveru modela kroz niz analiza. Kretanje od kompaktnosti forme i pune iskorišćenosti parcele ka krajnjoj, potpunoj dekompoziciji kocke, koja je i dalje opipljiva u samoj konačnoj pojavnosti objekta, stvara jaku nit početne ideje i simbioze prostornih analiza. Koncept objekta je osmišljen istraživanjima mogućih prostornih struktura na samoj lokaciji, koji će jednim snažnim korakom kreirati novi arhitektonski pečat u datoj matrici. Rešenje je sačinjeno iz prvobitno stambene namene objekta u jednoj korelaciji sa komercijalnim namenama u samom prizemlju.
 • Studio prof. Ivana Raškovića

  By Arhitektonski fakultet on 11/06/2018
  Nastavnik: arh. Ivan Rašković, redovni profesor Student: Milan Ivanović Opis projekta: Projektni zadatak je koncipiran kao studija karakterističnih fragmenata projekta višeporodičnog stanovanja sa pratećim sadržajima koji su podeljeni u više celina. Rad na zadatku je koncipiran na analitici aktuelnog, društvenog i kulturološkog trenutka i formulaciji individualnih vizija teme kroz načelne programske i estetske smernice. Težište je na akcentovanju prostora stana na uglu koji je podvrgnut brojnim uticajima, složenim odnosima koje treba uskladiti kako bi se naglasile vrednosti i iskoristili potencijali koje donosi neposredni kontekst lokacije. Kompletna studija kroz pojedinačne elemente, rezultira razumevanjem tipologije višeporodičnog stanovanja, kao i konteksta i njegovog karaktera, odnosno kritičkim sagledavanjem lokacije sa svim pogodnostima i ograničenjima.
 • Studio van.prof. dr Vladimira Milenkovića

  By Arhitektonski fakultet on 12/06/2018
  Nastavnik: dr Vladimir Milenković, vanredni profesor Student: Jovan Matović Opis projekta: Glavna ideja projekta je zasnovana na temi provazdušenosti, gde je objekat u vidu kule koja se izdiže iznad susednih objekata. Prizemlje je u potpunosti otvoreno i slobodno, osim elemenata vertikalne komunikacije, što zajedno sa nepostojanjem direktnog kontakta sa susednim objektima, doprinosi provazdušenju i sam objekat dobija na lakoći. Osim samog ugaonog motiva bloka i sam ugao postaje zasebna tema projekta. Volumetrija objekta je nastala rotacijom i smicanjem kvadratnih etaža u osnovi i zatim spajanjem njihovih krajeva. Primarna fasada je staklena, dok sekundarnu fasadu karakteriše transparentnost i lakoća materijala.
 • Studio doc. mr Zorana Abadića

  By Arhitektonski fakultet on 12/06/2018
  Nastavnik: mr Zoran Abadić, docent Student: Milan Grujičić Opis projekta: Projekat se bavi istraživanjem mogućnosti iskorišćavanja potencijala autentične pozicije objekta kroz adaptaciju različitih segmenata zadate tipologije u cilju postizanja jedinstvene arhitektonske celine. Ugao predstavlja polaznu tačku u odnosu na koju se formiraju slojevi aktivnosti, ambijenata i odnosa koji se ispoljavaju kroz oblikovanje strukture. Objekat svojom volumetrijom teži da razgradi solidnost gradskog bloka u kome se nalazi i da omogući povoljnu poziciju stambenih prostora za sve korisnike. Volumen ističe javni prostor ali i omogućava privatnost i izolovanost, i na taj način ostvaruje uticaj na neposredno urbano okruženje i korisnike kreiranog prostora.
 • Studio doc. Miloša Komlenića

  By Arhitektonski fakultet on 12/06/2018
  Nastavnik: arh. Miloš Komlenić, docent Student: Bojan Stojiljković Opis projekta: Koristeći se jednostavnim formama, cilj projekta bio je da se pronađe funkcionalno rešenje koje bi zadovoljilo sve njene korisnike. Vodeći se početnom idejom uklapanja glavnog projekta u njegovo okruženje, došlo se do sledećih prikazanih formi i rešenja fasada. Najviše pažnje posvećeno je rešavanju stambenih jedinica. Kasniji oblik fasade samo prati funkciju objekta i potpuno mu je podređen. Sama obrada, boja, teksture su posledica eksperimenta - što se ogleda na još nekim priloženim primerima na temu fasada.
 • Studio doc. Miloša Nenadovića

  By Arhitektonski fakultet on 12/06/2018
  Nastavnik: arh. Miloš Nenadović, docent Student: Marko Stanković Opis projekta: Osnovno polazište prilikom izrade idejnog rešenja stambenog objekta za stanovanje bilo je formiranje i istraživanje specifičnih fragmenata arhitektonsko-urbanističkog projekta koji se bazira na već zadatoj temi višeporodičnog stanovanja. Sam projektantski pristup baziran je na shvatanju arhitekture kao oruđa komunikacije, te objekat kao takav, oblikovan kao budući reper i novo mesto koncentrisanja ljudi u ovom delu grada. Prostor je funkcionalno podeljen na više nivoa i delova - prostor komunikacije i prostor za stanovanje. Objekat se sastoji od 9 etaža. Usled nedostatka zelenila i bašta u gradskim površinama, svaka etaža u svom jezgru sadrži zajedničke prostore koji su namenjeni za zajednička druženja i gajenje različitog zelenila. Poenta same forma objekta jeste u tome da jezgro koje se prostire kroz 7 etaža i koje je u staklu, bude noseći elemen za snažne betonske pravougaone forme koje se kače na njega. Time se postiže osećaj levitiranja u prostoru.
 • Studio doc. Igora Rajkovića

  By Arhitektonski fakultet on 12/06/2018
  Nastavnik: arh. Igor Rajković, docent Student: Anastasija Đukić Opis projekta: Svaka tema je obrađivana zasebno u vidu zadatka koji obuhvata postavku osnovnog problema i istraživanje mogućih rešenja, tj. odgovora na dati problem. VOLUMETRIJA - Istražuju se amorfne forme kao i kako se iste mogu u vidu intervencija pozicionirati na zadatoj lokaciji. UGAONI MOTIV - Kroz skice se istražuju različiti arhitektonski odgovori na ugao u osnovi, a odabrana rešenja dalje studiraju u tri dimenzije. STAN NA UGLU - Glavni motiv stana je uzana lođa, koja se nalazi na kraju hodnika i vidi direktno sa ulaza u stan. PRIZEMLJE I TLO - Ova vežba predstavlja pokušaj povezivanja objekta sa zamišljenim podzemnim hodnicima i strukturama koji vode gotovo do srži Zemlje. STAN NA POSLEDNJOJ ETAŽI - Glavni motiv, „bašta“, smeštena je između dva zida i iz nje se pristupa stanu i ateljeu. ULIČNA FASADA - Istražuje se kako se fasada koja je prvobitno projektovana kao ujednačena i monotona menja pod uticajem korisnika.
 • Studio doc. dr Ivane Rakonjac

  By Arhitektonski fakultet on 12/06/2018
  Nastavnik: dr Ivana Rakonjac, docent Student: Željana Davidović Opis projekta: Pozitiv – negativ. Kontekst lokacije je gusto izgrađeno tkivo. Okolni objekti uglavnom se nižu jedan do drugog, čineći ulični front kontinualnim. Kao odgovor na visok nivo izgrađenosti prostora, javila se potreba za direktnom reakcijom volumetrije novoprojektovanog objekta koja je ispoljena kroz pozitiv i negativ u odnosu na blisko okruženje. Od punog volumena, koji prati horizontalne i vertikalne regulacije, oduzimaju se pojedinačni volumeni na mestima gde susedi "punim delovima" komuniciraju sa objektom. Ono što je puno postaje prazno i obrnuto. Ovaj princip je omogućio da se novoprojektovani objekat na drugačiji način istakne u okruženju, kako kroz formu, tako i kroz funkciju. Naime, delovi koji su kroz negativ odgovorili na kontekst, su postala naglašena mesta objekta – oslobođen ugao, vertikalne komunikacije, zajednički prostori. Isti princip je primenjen kroz sve aspekte obrađene kroz teme: volumetrija, ugaoni motiv, stan na uglu, prizemlje i tlo, ulična fasada, stan na poslednjoj etaži sa izlaskom na krovnu baštu.
 • Studio doc. dr Jelene Ristić Trajković

  By Arhitektonski fakultet on 12/06/2018
  Nastavnik: dr Jelena Ristić Trajković, docent Student: Aleksandra Vujić Opis projekta: Početna faza istraživanja odnosi se na relaciju novoprojektovane volumetrije u odnosu na fizičku strukturu zadatog prostornog okvira, i rezultirala je odlukom da se objekat postavi ivično na regulaciju tako da se oslobađa i afirmiše unutrašnje dvorište, a volumen objekta strukturalno modeluje tako da akcentuje ugaoni motiv. Na uličnom fasadnom platnu ističu se dinamični otvori, nastali po principu utiskivanja, a u cilju uspostavljanja programskih sekvenci kao akcenata na atraktivnoj lokaciji. Neposredno uz uličnu fasadu "izloženi" su polujavni prostori i koridori čime je ostvarena hijerarhija nivoa privatnosti od javnog ka privatnom, odnosno od ugla ka unutrašnjem dvorištu. Ispitivanjem dispozicije zajedničkih prostora i stanova doprinelo je vertikalnom raslojavanju funkcija.
 • Studio doc. Dragana Stamenovića

  By Arhitektonski fakultet on 12/06/2018
  Nastavnik: arh. Dragan Stamenović, docent Student: Pavle Nikolić Opis projekta: Gusti ulični frontovi objekata koji se nalaze u Braće Krsmanovića, ujedno i tesna saobraćajna mreža, bili su glavni povod za koncept projekta. Morfologija forme je tekla tako što se težilo ka što adekvatnijem otvaranju prostora, poštujući zbijene objekte suseda, i akcentovanjem dominantnije ulice (Žičke). Nakon odabranog oblika zgrade, otvorila se tematika punog, praznog i transparentnog prostora, koji se dalje ishodio u obradi ostalih zadataka predmeta. Stan na uglu je time rešen u vidu dupleksa čija je noćna zona zatvorena, a dnevna potpuno zastakljena. U parternom rešenju transparentni deo objekta kod prizemlja je dobio namenu galerije, koja je imala svoje proširenje u vidu baštenskog paviljona. Forma objekta je uslovila kružno i transparentno kretanje kroz parter, zbijene pozicije komunikacija i smanjen gabarit, što dodatno čini prostor protočnijim. Poslednje dve etaže imaju obrađenu fasadu u vidu punog natur betona, koji ima vertikalne profilacije ne bi li naglasio pravce ulica i monumentalnost objekta. Fasade donjih etaža su od kortena, čime se stvara kontrast između dve materijalizacije, radi ostvarivanja efekta spoljašnje parcelacije.
 • Studio doc. dr Pavla Stamenovića

  By Arhitektonski fakultet on 12/06/2018
  Nastavnik: dr Pavle Stamenović, docent Student: Dušan Grujović Opis projekta: /
 • Studio doc. dr Grozdane Šišović

  By Arhitektonski fakultet on 12/06/2018
  Nastavnik: dr Grozdana Šišović, docent Student: Ilija Nikolić Opis projekta: 01 - VOLUMETRIJA - Želja za postizanjem prikaza volumetrije na dva različita načina spojena u jednu celinu postignuta je preko prodornih vertikalnih ravni koje se prepuštaju u punu masu formirajući aneks, a između te dve volumetrije formira se otvoreni, natkriveni prostor. 02 – MOTIV NA UGLU - Motiv na uglu delimično je formiran samom volumetrijom tako što je prostor između dve vertikalne ravni na samom uglu širi od ostalog niza i samim tim pruža prostor za različite oblikovne intervencije. 03 – STAN NA UGLU - Izazov stana na uglu bio je da se unutrašnji raspored prostorija kompoziciono uklopi sa već postojećim rasponima vertikalnih prodornih ravni koje su zamišljene kao noseći elementi, tako da bi se prostorije prilagođavale već poznatoj matrici, vodeći raćuna o svim propisanim arhitektonskim pravilima za dimenzionisanje prostora. 04 – KONTAKT SA TLOM - Zahvaljujući zanimljivom rešenju da postoje dve celine zgrade koje bi preko spratnih komunikacija bile spojene u jednu celinu, pružena je jasna podela na odnose privatnih i javnih delova objekta. 05 – STAN NA POSLEDNJOJ ETAŽI - Kao i tipski spratni stan, i ovaj na poslednjoj etaži ima slične osobine projektovanja unutrašnjeg prostora. Razlike su te što je stan na poslednjoj etaži proširen i na deo aneksa gde je došlo do jasne podele dve celine stana. Takođe, kosi krov je stvorio mogućnost proširenja stana i po visini. 06 – FASADA - Fasada se takođe odlikuje u naglašavanju dva rešenja, prvog – dodavanja elemenata u prazne prostore i drugog – oduzimanja iz pune mase.