UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Portfolio Categories OAS Arhitektura – II godina – modul

 • Kurs 7.1. – Istorija arhitekture i naseljavanja 1

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 11/10/2013
  3. semestar Prikazuje se razvoj arhitekture i naseljavanja u kontekstu uticajnih faktora kao što su vreme, istorijske okolnosti, prirodni, arhitektonski prostor, tipologija i simbolika oblika, odnos arhitekture i drugih umetnosti, sve s ciljem da se ukaže na neophodnu radoznalost duha studenata koji višehiljadugodišnje iskustvo mogu da koriste i u svom stvaralaštvu.
 • Kurs 7.2. – Istorija arhitekture i naseljavanja 2

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 12/10/2013
  4. semestar Studenti se upoznaju sa složenim procesom razvoja arhitekture i naselja, trajnim vezama između ideja i logike građenja, značenjem i promenljivošću arhitektonskih pojava koje su u stalnom razvoju i transformaciji.
 • Kurs 7.3. – Istorija umetnosti 1

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 12/10/2013
  3. semestar Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa osnovama istorije umetnosti, koje uključuju teorijske aspekte proučavanja umetnosti i vizuelne kulture, od praistorije do početka novog veka. Cilj nastave na predmetu podrazumeva da studenti budu osposobljeni za samostalno identifikovanje, deskripciju i objašnjenje umetničkih dela i umetničkih procesa u datom istorijskom razdoblju i to na dva koloseka: putem analize umetničkog dela i interpretacije istorijskog procesa. U procesu nastave sistematski se razrađuju pitanja vizuelnog identiteta umetnosti, odnosa umetnosti i teorije, odnosa između vizuelnih umetnosti i arhitekture, odnosa između umetnosti i nauke, kulturoloških aspekata umetnosti, te društvenih i političkih funkcija umetnosti.
 • Kurs 7.4. – Istorija umetnosti 2

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 12/10/2013
  4. semestar Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa osnovama istorije umetnosti, koje uključuju teorijske aspekte proučavanja umetnosti i vizuelne kulture, od praistorije do početka novog veka. Cilj nastave na predmetu podrazumeva da studenti budu osposobljeni za samostalno identifikovanje, deskripciju i objašnjenje umetničkih dela i umetničkih procesa u datom istorijskom razdoblju i to na dva koloseka: putem analize umetničkog dela i interpretacije istorijskog procesa.
 • Kurs 8. – Studio projekat 1 – arhitektura

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 12/10/2013
  3. semestar Upoznavanje studenata sa metodima povezivanja osnovnih arhitektonskih elemenata u jednostavne funkcionalne i logične konstruktivne sklopove koji su usklađeni sa elementima okruženja. Sticanje iskustva u primeni teorijskih saznanja o elementima arhitekture, urbanizma i arhitektonskih konstrukcija u rešavanju praktičnih zadataka tokom postupka projektovanja. Razvijanje veštine projektovanja manjih višenamenskih arhitektonskih objekata sa stambenim, poslovnim i uslužnim sadržajima na zadatoj lokaciji u izgrađenom okruženju od koncepta, preko idejnog rešenja do idejnog projekta.
 • Kurs 9. – Studio projekat 2 – arhitektonske konstrukcije

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 12/10/2013
  4. semestar Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa projektovanjem kao celovitim procesom: od idejnog rešenja do glavnog projekta, sadržajem tehničke dokumentacije u svim fazama projektovanja, elementima statičkog proračuna, elementima projekta instalacija vodovoda i kanalizacije, kao i relevantnom regulativom iz ove oblasti. Studenti kroz izradu projekta unapređuju stečena znanja, razvijaju veštinu kritičkog i kompleksnog pristupa u praktičnom području arhitektonskog projektovanja i osposobljavaju se za timski rad. Suština zadatka jeste simulacija procesa usaglašavanja različitih aspekata projektantskog pristupa u rešavanju određenog arhitektonskog problema, kao i kreiranje strukture prilagodljive promenama kroz njen životni ciklus. Zadatak ima za cilj i usaglašavanje i unapređivanje različitih ideja i koncepata među studentima u timu.
 • Kurs 10.1. – Tipologija objekata 1

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 28/01/2014
  3. semestar Osnovni nastavni ciljevi predmeta usmereni su ka upoznavanju studenata sa tematikom arhitektonsko - urbanističkih sklopova porodičnog i višeporodičnog stanovanja, kolektivnog stanovanja i stanovanja na selu. Informacije o faktorima koji uslovljavaju vidove i nivoe arhitekture ove tipološke grupacije i izučavanje njihove različite morfološko-strukturalne manifestacije u prostoru neke su od težišnih tema ovog kursa. Predavanja na kursu predhode i funkcionalno su u vezi sa radom na Studio projektu 1 i predstavljaju teorijsku podlogu za sticanje iskustva u primeni teorijskih znanja u rešavanju prektičnih zadataka u postupku projektovanja.
 • Kurs 10.2. – Tipologija objekata 2

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 12/10/2013
  4. semestar Upoznavanje studenata sa specifičnostima, karakteristikama, programskim sadržajima i metodima projektovanja poslovnih, trgovačkih, industrijskih, objekata vaspitanja i obrazovanja i otvorenih javnih gradskih prostora. Pored osnovnih načela lociranja, zoniranja, komponovanja i funkcionalnog rešavanja organizacije navedenih sadržaja, studenti se upoznaju i sa njihovim specifičnim oblikovnim i konstruktivnim zahtevima i karakteristikama.
 • Kurs 11.1. – Urbana struktura

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 12/10/2013
  3. semestar Upoznavanje sa osnovnim principima proizvodnje strukture savremenog grada i osposobljavanje za razumevanje i stručno delovanje u oblasti upravljanja urbanim razvojem.
 • Kurs 11.2. – Urbane funkcije

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 12/10/2013
  4. semestar Osnovni ciljevi nastave na predmetu Urbane funkcije su: Upoznavanje sa osnovnim urbanim funkcijama i aktivnostima i razumevanje principa upravljanja njihovim razvojem. Sticanje sposobnosti istraživanja strukture urbanih funkcija i prepoznavanja faktora njihovog razvoja. Osposobljavanje za osnovne postupke planiranja, projektovanja i oblikovanja prostora u kojima se urbane funkcije ostvaruju.
 • Kurs 12.1. – Arhitektonske konstrukcije 2

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 12/10/2013
  3. semestar Upoznavanje sa savremenim principima i metodama projektovanja materijalizacije arhitektonskih objekata sa armiranobetonskom nosećom konstrukcijom livenom na licu mesta i metalnom nosećom konstrukcijom. Upućivanje u logiku projektovanja i različite mogućnosti materijalizacije fasada u pogledu vrste materijala i tehnike gradnje. Upoznavanje sa lakim montažno-demontažnim pregradnim zidovima i spuštenim plafonima. Studenti se upoznaju sa sadržajem tehničke dokumentacije. Znanja stečena na ovom predmetu se primenjuju na Studijskom projektu 2 – arhitektonske konstrukcije.
 • Kurs 12.2. – Arhitektonska fizika

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 12/10/2013
  4. semestar Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i oblicima komfora u objektu u svetlu fizičkih fenomena kojima je objekat izložen. Za svaki od fizičkih fenomena kojima se ovaj predmet bavi, analizira se: njegova fiziološka osnova, parametri i granice datog komfora, kao i mere kojima se on obezbeđuje u objektu, uz osvrt na karakteristična svojstva materijala bitna za obezbeđenje svakog od oblika komfora.
 • Kurs 12.3. – Instalacije u arhitekturi

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 12/10/2013
  4. semestar Sagledavanje arhitektonskog objekta u celini i implementacija instalacionih mreža u arhitektonski objekat, uz uvažavanje konstruktivnog sistema. Upoznavanje studenata sa instalacionim potrebama objekata različitih namena. Tako studenti stiču osnovna znanja o instalacionim sistemima koji omogućavaju neophodan komfor u različitim objektima, kao i prostoru koji je neophodno obezbediti za njihovo adekvatno funkcionisanje.
 • Kurs 13.1. – Konstruktivni sistemi

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 12/10/2013
  3. semestar Upoznavanje sa razvojem i novim konstruktivnim sistemima u cilju racionalne primene u arhitektonskom projektovanju. Sistematski pristup izboru konstruktivnog sistema prema projektnom zadatku. Koordiniranje arhitektonskog i konstruktivnog oformljenja objekta radi nalaženja optimalnog rešenja.
 • Kurs 13.2. – Konstruktivne karakteristike primenjenih materijala

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 12/10/2013
  4. semestar Upoznavanje studenata sa elementima projektovanja, konstruisanja i dimenzionisanja armirano betonskih, metalnih i drvenih konstrukcija arhitektonskih objekata.
 • Kurs 14.1. – Likovno prikazivanje u arhitekturi

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 12/10/2013
  3. semestar Cilj nastave je da studenti usvoje znanja i praktično likovno iskustvo u likovnom predstavljanju i likovnoj transpoziciji arhitekture, prirode i urbanog okruženja, kao i u likovnim komunikacijama kojima se istražuju veze i metodi kakvi postoje u oblasti sinteze likovnih umetnosti i arhitekture. Kroz složenija likovna istraživanja ispituju se mogućnosti aplikacije na rad u projektovanju.
 • Kurs 14.2. – Boja i likovni koncept

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 13/10/2013
  4. semestar Cilj nastave je da studenti usvoje znanja i praktično iskustvo u složenim likovnim istraživanjima od interesa za studije arhitekture poput slikarstva, grafike, modelovanja i multimedijalnih formi likovnih umetnosti. Cilj nastave je da se istraži likovni koncept rada i veze i aplikativnost takvog koncepta na projektovanje u arhitekturi.