UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • Kurs M7.3. – Performativnost arhitektonskog ambijenta

  By Arhitektonski fakultet on 01/07/2014
  3. semestar Kroz seriju ambijentalnih prikaza (montaža) studenti istražuju performativne karakteristike izabranog dela (ili izabranih delova) projekta. Predmet zadatka mogu biti montaže projektovanog prostora scene, gledališta ili nekog drugog arhitektonskog prostora koji poseduje kapacitet za izvođenje ili performans (holski prostor, spoljašnji otvoreni prostori, koridori, galerijski i radionički prostori i slično).
 • Kurs M7.1. – Nikšićka jezera – Novi oblici i sadržaji na vodi

  By Arhitektonski fakultet on 11/06/2014
  1. semestar Cilj rada je individualno i interdisciplinarno sagledavanje uslova izgradnje u predelu Nikšićke poljane, u blizini akumulacionih jezera hidroelektrane Perućica. Ispituje se i zaključuje o karakteristikama predela kroz maketu i diskusiju u interdisciplinarnom okruženju.
 • Kurs M7.3. – 1 do 1000

  By Arhitektonski fakultet on 22/05/2014
  3. semestar Osnovni cilj radionice je uočavanje, definisanje i transkripcija esencije konceptualne zamisli u projektantskom procesu u kome se neposredni kontekst, predmet intervencije i intervencija tretira kao holistička kategorija. Koristeći se logičkom metodom indukcije (od ličnog i pojedinačnog do zajedničkog i celovitog), kritički sagledati sopstvenu konceptualnu zamisao u odnosu na predmet istraživanja i grafički interpretirati definisan zaključak.
 • Kurs M7.1. – Prostori za proslavu Novogodišnje noći

  By Arhitektonski fakultet on 10/04/2014
  1. semestar Ovogodišnja radionica se dešava u vreme novogodišnjih praznika, pa je intresano iskoristiti priliku da se istraži transformacija prostora u kojima se odvija svakodnevni život u prostore slavlja i spektakla. Studenti će nactrati aksonometrije prostora u kojima su praslavili Novu godinu i fotografije slavlja u tom prostoru.
 • Kurs M7.2. – Radionica 2

  By Arhitektonski fakultet on 24/03/2014
  2. semestar Osnovni cilj je razvijanje kreativnosti i lateralnog odnosa prema projektantskom procesu. Iskustvo koncentrisanih projektantskih radionica pruža mogućnost studentima da razviju sposobnosti brzog i efikasnog donošenja projektantskih odluka. Program radionica doprinosi i sticanju dodatnih znanja o „lepim“ i „primenjenim“ umetnostima, u meri u kojoj one vrše uticaj na kvalitet arhitektonskog projekta.
 • Kurs M7.1. – Kreativni centar lokalne zajednice – dnevni boravak dece sa invaliditetom

  By Arhitektonski fakultet on 16/01/2014
  1. semestar Osmisliti idejno rešenje kreativnog centra lokalne zajednice sa fokusom na prostore za dnevni boravak dece sa invaliditetom. Prostor treba da bude ineraktivan i fleksibilan, kako bi tokom dana odgovorio na osnovnu namenu, a u periodima kada se ne koristi u te svrhe, da ima mogućnost za smeštaj drugih sadržaja i privlačenje drugih korisnika.
 • Kurs M7.3. – Projekat – objekat – DETALJ

  By Arhitektonski fakultet on 26/12/2013
  3. semestar Analizirati i vrednovati detalje objekata stambene arhitekture u procesu izgradnje. Detalj je moguće posmatrati, analizirati i vrednovati kroz projekat, kao i kroz izvedenu formu. Zrelost arhitekte ogleda se kroz njegov pristup detalju. Detalj odražava iskrenost i veštinu arhitekte, njegovu želju da se približi svom budućem objektu, posvećenost i znanje. Detalj predstavlja pre svega skup estetskih i tehnoloških problema koji prate projektantski proces do konačne izgradnje celokupnog objekta. On na objektu predstavlja posvećenost projektu i budućem objektu. Detalji su simbioza estetike i tehnike gde se na jednom mestu prožimaju lepota i kvalitet. Pristup detaljima je propraćen odgovarajućom veštinom i rešavanjem problemskih situacija koje se tiču svakog detalja ponaosob.
 • Kurs M7.3. – „1 na 1“ – Detalji zapadne Evrope u 1 na 1

  By Arhitektonski fakultet on 20/12/2013
  3. semestar Analiza izabranog detalja izvedenog objekta javne namene na teritoriji zapadne evrope (Minhen-Amsterdam, Berlin). Analiza upotrebljene tehnologije. Nakon analize, a koristeći dobijene zaključke, predložiti primenu iste tehnologije za upotrebu na svom projektu sa slobodoručnim skicama detalja.
 • Kurs M7.1. – Energetski pasoš

  By Arhitektonski fakultet on 20/12/2013
  1. semestar Za isprojektovani školski objekat na studiju M4.1, izraditi Energetski pasoš, korišćenjem adekvatnog softvera (KnaufTerm2). Cilj: Elementarno upoznavanje sa metodologijom izrade Energetskih pasoša za zgradu. Metod: Kvantifikovanje geometrijskih podataka 3D modelom, definisanje osnovnih arhitektonskih materijala i unošenje u korisnički softver.
 • Kurs M7.1. – Zeleno sklonište – alternativni materijali u arhitekturi

  By Arhitektonski fakultet on 20/12/2013
  1. semestar Primenom savremenih ekoloških koncepata i principa projektovanja u duhu održive arhitekture, očekuje se izrada idejnog rešenja istraživačkog punkta – skloništa u prirodi, planiranog od alternativnih građevinskih materijala dostupnih na lokaciji. U prvom delu zadatka, kroz analitičko sagledavanje i inventarisanje potencijalnih resursa na izabranim lokacijama na prostoru Srbije studenti vrše odabir konkretnih alternativnih materijala (prirodni materijali i poljoprivredni otpad – zemlja, slama i sl., ili neuobičajeni materijali koje tretiramo kao otpad – flaše, konzerve, gume, palete, ...) koji predstavljaju polaznu osnovu prilikom projektovanja. Rezultat istraživanja dokumentovati grupno u formi karti, opisa i prigodnih ilustracija. Drugi deo zadatka vezan je za izradu idejnog rešenja istraživačkog punkta-skloništa okvirne površine 5-10 m2 na predloženoj lokaciji. Rešenjem prikazati osnove, presek i izglede punkta u razmeri 1:50, kao i karakteristične detalje za dati način građenja u razmeri 1:10.
 • Kurs M7.1. – Projekat i materijalizacija kupatila

  By Arhitektonski fakultet on 20/12/2013
  1. semestar Projektovati kupatilo u stanu u okviru objekta koji studenti rade u nastavi u studiju. Podsticanje kreativnosti i izučavanje problema organizacije, funkcije, instalacija, enterijera i materijalizacije na primeru kupatila u stanu. Radionica je prevashodno namenjena studentima koji su tokom letnjeg semestra radili na projektu stabmeno-poslovnog objekta u Niškoj ulici na Vračaru, u Beogradu. Ona predstavlja nstavak procesa učenja projektovanja i materijalizacije objekta na konkretnoj lokaciji, uz poštovanje urbanističko-tehničkih uslova i važeće zakonske regulative. Cilj radionice je da studenti sagledaju posledice projektantskih odluka (prezentovanih u razmeri 1:50) na dizajn i organizaciju kupatila u stanu, odnosno da u velikoj razmeri (1:10-1:20) realizuju projekat enterijera kupatila sa svim elementima materijalizacije i opreme.
 • Kurs M7.3. – Parterno uređenje trga ispred Hrama Svetog Marka

  By Arhitektonski fakultet on 18/12/2013
  3. semestar Predstaviti projekat parternog uređenja platoa/trga ipred Hrama Sv. Marka na Tašmajdanu. Individualni rad sa konsultacijama. Prikaz rešenja parternog uređenja (osnove, preseci-izgledi, detalji) u razmeri 1:500, 1:50, 1:10 (u zavisnosti od potrebe prikaza) i 3D prikaz (fotografije makete, 3D model, aksonometrija, perspektivni prikaz, ...).
 • Kurs M7.3. – Animacija malog hibrida

  By Arhitektonski fakultet on 17/12/2013
  3. semestar Kreativno predstaviti aktuelni projekat artefakta sa Master projekta 3 u predviđenom i/ili novom kontekstu po izboru. Performans, odnosno predstavljanje projekta video animacijom treba da pokaže uspešnost svrhe (čemu služi), funkcije (šta i kako radi), konstrukcije i materijala (od čega je), u datom kontekstu i/ili drugom kontekstu i njegove transformacije (npr. priča o ambijentu, atmosferi, događaju, spektaklu kroz transformacije: svetlo-zvuk, postojeće-privremeno, dan-noć, leto, zima, ovde-tamo, itd). Moguće je prikazati i proces projektovanja i nastanka i razvijanja koncepta i ideja projekta.
 • Kurs M7.3. – Modelovanje scene

  By Arhitektonski fakultet on 17/12/2013
  3. semestar Izrada fizičkog modela (makete) scene i auditorijuma objekta spektakla. Upoznavanje studenata sa kompleksnim odnosima volumena, struktura i funkcija scene i gledališta, izradom fizičkih modela. Specifični pristupi rešavanja savremenih potreba grada u oblasti kulture.
 • Kurs M7.3. – Vizuelni transkripti

  By Arhitektonski fakultet on 16/12/2013
  3. semestar Formulisanje arhitektonske vizuelne sekvence u prezentacijskom diskursu spektakla. Osnovni cilj radionice je razvijanje kreativnog i interpretativnog mišljenja kroz različite oblike komunikacije arhitektonsko-urbanističkih koncepcija metodama selekcije i transponovanja projektantskih rešenja. Rezultat radionice iskazati kroz crteže, fotografije, kolaž, video zapis. Rad je potrebno predati u digitalnoj i štampanoj formi. Izložba studentskih radova, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, april 2014.
 • Kurs M7.3. – Programiranje prostora

  By Arhitektonski fakultet on 16/12/2013
  3. semestar Studenti će analizom rada na studiju proispitati postojeće modele organizacije prostora kroz sagledavanje celokupnog tematskog okvira. Produkt radionice će imati formu istraživačkog projektovanja, gde svaki student odgovarajući na temu demokratizacije ispitivati potencijale prostora.
 • Kurs M7.3. – Atmosfera

  By Arhitektonski fakultet on 16/12/2013
  3. semestar Ciljevi arhitektonskog stvaralaštva izvan fizičkih okvira vezani su i za kreiranje "atmosfere" mesta koja obuhvata određene senzorne kvalitete koje pojedini prostori emituju. Specifičan način komponovanja elemenata, upotreba različitih oblika, manipulacija prostorom, materijalima, odnosima svetlosti i senke, ima i odgovarajuću emocionalnu izražajnost. Naizmenično dejstvo utisaka i impresija koji se generišu iz percipiranja fizičkog fenomena arhitekture je iskustvo koje određuje stav prema određenom prostoru. Traganje za specifičnom sinestezijom, uočavanje intrigantnih odnosa u prostoru i prepoznavanje generišućih sila koje utiču na percepciju, su neke od ključnih tema za rad u radionici.
 • Kurs M7.3. – Model / Koncept / Kontekst

  By Arhitektonski fakultet on 16/12/2013
  3. semestar Kroz izradu arhitektonskih modela definisati jasan odnos prema konceptu i kontekstu konkretnog projektantskog zadatka. Model tretirati kao osnovno projektantsko sredstvo u problematizaciji ovog odnosa. Izrada nekoliko tipova arhitektonskih modela u različitim razmerama i stepenima detaljnosti kako bi se jasno definisalo objašnjenje projektantskog procesa sa konkretnim zadatkom. Modeli i usmena odbrana toka projektantskog procesa.
 • Kurs M7.3. – Performans, čovek i prostor

  By Arhitektonski fakultet on 16/12/2013
  3. semestar Istražiti pojam otelotvorenja kroz (i u odnosu na) prostor, vreme, dvojnost, kontrast, manipulaciju čulima i ritualima svakodnevice, komunikacije, kodiranje, režiranje, itd. Cilj radionice je da se kroz niz kreativnih postupaka otkriju i uspostave moguće relacije tela, čula, svesti, vremena i prostora. Postupci i metod, kao i detaljno razrađeni rezultati radionice biće tema prve grupne brainstorming sesije. Rad je predviđen u tri faze: tema, akcija - realizacija, reakcija - performans. Lokacija je BIGZ, Čekaonica.
 • Kurs M7.1. – Skečbuk (nacrtane misli)

  By Arhitektonski fakultet on 16/12/2013
  1. semestar Pobediti belinu papira. Reagovati ručnim crtežom na zadatu temu (provokaciju). Zabeležiti misao u trenutku. Promišljati kroz skicu. Iz serije crteža prepoznati sopstveni rukopis. Prepoznati rukopis pretvoriti u digitalni zapis. Cilj radionice je da se na brz, jasan i arhitekti primeren način, misao pretvori u rukom zabeležen crtež. Prvi korak čini više provokativnih tema kroz koje se strah od belog papira svodi na minimum. Zahvaljujući tome, misao postaje bitna, a njeno beleženje putem crteža jasno. Drugi korak je da se u seriji crteža prepozna sopstveni rukopis. Treći korak predstavlja digitalizaciu sopstvenog rukopisa.