УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Пријемни и Упис 2023: Мастер академске студије, други уписни рок – ИНФОРМАТОР

AF - prijemni ispit - baner - MAS

The University of Belgrade – Faculty of Architecture will admit students in the first year of the Master of Academic Studies – Architecture, in English, Module Architecture in the academic year 2023/2024.

Necessary information related to the conditions and procedures for second admission period  can be found HERE.

ИНФОРМАТОР О УПИСУ СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. – други писни рок

Архитектонски факултет у Београду у другом уписном року уписује у прву годину мастер академских студија:

  • На студијски програм Архитектура (на енглеском језику), на модул Архитектура, уписује се укупно 9 студената који плаћају школарину. 
  • На студијски програм Интегрални урбанизам укупно 24 студента, и то 14 студент који се финансира из буџета и 10 студената који плаћају школарину.
  • На студијски програм Унутрашња архитектура укупно 19 студента, и то 9 студент који се финансира из буџета и 10 студената који плаћају школарину.

Страни држављанин може се уписати под истим условима као и држављанин Републике Србије, у оквиру квоте предвиђене за упис и плаћа школарину. Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет.

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако има решење о признавању стране високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у Београду и упис конкретног студијског програма. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

Лица са инвалидитетом, односно припадници ромске националне мањине, која су применом Програма афирмативних мера уписала и завршила основне академске студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета на мастер академске студије се уписују применом Програма афирмативних мера, на основу Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије у школској 2023/2024. години, уколико се за такав програм изјасне.

За лице које је завршило основне академске или интегрисане студије вреднује се просечна оцена и дужина студирања на тим студијама.

За лице које је завршило мастер академске студије општа просечна оцена студирања израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама и мастер академским студијама, пондерисаних дужином трајања студијских програма, а на основу формуле дате у Општим условима Конкурса.

Накнада за полагање пријемног испита износи 5.000,00 дин. Уплатом накнаде кандидати стичу право конкурисања на један, или више студијских програма. Кандидат попуњава само један пријавни лист и означава на које студијских програма конкурише.

Годишња школарина, за студенте прве године студија који плаћају школарину, утврђена је у износу од 276.000,00 динара.

Годишња школарина за студенте стране држављане износи 3.600 евра за упис на студије на српском језику. 

Годишња школарина за студије на енглеском језику износи 4.000 евра. 

Право на рангирање ради уписа на студијске програме, којима је за упис предвиђено полагање пријемног испита, стичу кандидати који су полагали одговарајући пријемни испит.

Право на упис стичу кандидати који се налазе на коначној ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Кандидат који је стекао право уписа на више коначних ранг листа или на свим, има право да бира на који ће се студијски програм или модул уписати и то у статусу према рангу на одговарајућој коначној ранг листи. Кандидат ће избор модула или студијског програма извршити приликом уписа на студијске програме. Кандидат може уписати више студијских програма, али само на једном може бити у статусу студента финансираног из буџета.

Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на Коначној ранг листи, у року утврђеном конкурсом.