УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

AF - prijemni ispit - baner - OASA I IASA - PRIJEMNI I UPIS

На основу члана 40. став 1. и  члана 78. Статута Универзитета у Београду – Архитектонског факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 134/23 – пречишћен текст) и одлуке Наставно-научног већа бр. 01-723/2-7.2 од 29.05.2023. године Архитектонски факултет у Београду, а у складу са Општим условима конкурса за упис на основне и интегрисане академске студије Универзитета у Београду за школску 2023/24. годину (http://www.bg.ac.rs/sr/upis/osnovne.php), обавештава заинтересоване студенте и кандидате:

 1. Студенти других високошколских установа, који су остварили најмање 60 ЕСПБ бодова на уписаном студијском програму академских студија архитектуре; 
 2. Студенти којима је престао статус студента на Факултета услед исписивања са студија или неуписивања школске године, а који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму;
 3. Студент факултета који је уписан на један студијски програм, може уписати други студијски програм, под условима утврађеним студиским програмом;
 4. Студент друге високошколске установе коме је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало више од 60 ЕСПБ бодова;
 5. Лица која имају стечено високо образовање на академским студијама првог степена, 

могу се уписати на студијске програме основних и интегрисаних академских студија архитектуре на Архитектонском факултету у Београду у школској 2023/2024. години, до броја утврђеног одлуком Наставно – научног већа и то:

 • на другу годину студијског програма основних акдемских студија – Архитектура до 25 студената и на другу годину студијског програма интегрисаних академских студија – Архитектура од 6 студената, ако су остварили најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму на који су уписани,
 • на трећу годину студијског програма основних акдемских студија – Архитектура до 21 студент и на трећу годину студијског програма интегрисаних академских студија – Архитектура од 5 студената, ако су остварили услов за упис на трећу годину на матичној високошколској установи са које прелазе,
 • на четврту годину студијског програма интегрисаних академских студија – Архитектура до 6 студената, ако су остварили услов за упис на четврту годину на матичној високошколској установи са које прелазе,

као и могућности да на основу признатих испита испуњавају услове дефинисане студијским програмом Универзитета у Београду – Архитектонског факултета за упис.

Рангирање студената, у скаладу са Одлуком факултета је према следећим мерилима:

а. Подударности студијских програма – број признатих ЕСПБ бодова и

б. Остварног успеха – остварена оцена на признатом испиту, а прма формули за упис на више године студија, која се примењује на Универзитету, и то:

Screenshot 2023-08-19 at 09.03.20

Где N представља број година студирања од тренутка уписа, док ∑ обухвата све признате предмете.

Захтеви за упис се подносе лично на Архитектонском факултету у Београду (2. спрат – соба 205) у другом уписном року 31.08.2023. и 01.09.2023. године, у термину од 10-12 сати.

Уз пријаву кандидати подносе следећу документацију:

 1. Потврду о положеним испитима са укупним бројем остварених ЕСПБ са Факултета на који је кандидат тренутно уписан ( односно Уверење о дипломирању или диплому);
 2. Потврда о оствареном услову за упис у наредну годину студија са Факултета на који је кандидат тренутно уписан;
 3. Оверену фотокопију индекса;
 4. Извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству;
 5. Оверен студијски програма по коме је студент студирао на другој високошколској установи;
 6. Писани захтев за упис са доказом о уплати надокнаде за пријаву за прелаз/наставак студија, у висини од 15.000,00 динара, на жиро рачун Архитектонског факултета бр. 840-1436666 -34, позив на број 501 и
 7. Захтев за признавање испита.

За додатне информације обратити се Студентској служби Архитектонског факултета у Београду на е-маил адресу: studentskasluzba@arh.bg.ac.rs

 


Обавештење за прелаз студената са других факултета и наставак студија

Захтев за прелаз – наставак и признавање испита

Одлука о Упису студената са других високосколских установа 29.05.2023.

Одлука о плаћању школарине за остале године ОАСА и ИАСА 20.06.2023.