УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

AF - prijemni ispit - baner - DAS

Пријемни испит на докторским студијама одржаће се у понедељак, 18. септембра 2023. године са почетком у 10 часова у сали 235.

Списак пријављених кандидата

 

Списак кандидата за интервју са Комисијом

Архитектонски факултет у Београду уписује у прву годину докторских студија 25 студента, 3 студента финансирана из буџета и 22 студената коja плаћају школарину.

Студенти страни држављани се уписују у оквиру броја предвиђеног за упис студената у прву годину докторских студија архитектуре (у оквиру квоте од 22 студената).

На прву годину докторских студија може конкурисати лице која има претходно:

  1. завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ бодова, односно завршене најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Сл.гласник РС”, бр. 76/05, 100/07– аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), и општом просечном оценом од најмање 8. Такође могу конкурисати и лица која имају општу просечну оцену мању од 8, уколико имају остварене научне радове (минимум један научни рад) објављене у часописима са листе ресорног министарства пре уписа на докторске студије, а у складу са општим актима Факултета, односно Универзитета. Бодовање научних остварења ближе је дефинисано у делу „Пријемни испит са елементима за рангирање кандидата“ који је саставни део овог Информатора.
  2. завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије у области Архитектура или у другој сродној области образовања у оквиру образовно‐научног поља Техничко‐ технолошких наука или Друштвено‐хуманистичких наука или образовно‐уметничког поља Уметности дефинисаних Правилником о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно‐научних, односно образовно‐уметничких поља и остварило најмање 300 ЕСПБ. Под сродним областима образовања, подразумевају се научне, односно стручне области које представљају саставни део савременог интердисциплинарног приступа професији Архитектуре и Урбанизма. Одлука о степену сродности доноси се појединачно на основу пријаве кандидата.

На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик.

Сви пријављени кандидати полажу пријемни испит за проверу склоности за научни, односно уметнички истраживачки рад у области архитектуре и урбанизма.

 

Рангирање кандидата одређује се на следећи начин:
– остварени успех на претходним студијским програмима – до 20 поена,

– писмо о опредељењу за области научног и уметничког интересовања за будући истраживачки рад и биографија – до 40 поена, и

– пријемни испит који се састоји од теста и интервјуа – до 40 поена.

Пријемни испит је класификационог карактера и састоји се из два дела: а) теста и б) интервјуа. Накнада за полагање пријемног испита износи 15.000,00 дин.

Годишња школарина за студенте прве године докторских академских студија који плаћају школарину утврђена је у износу од 300.000,00 динара.

Годишња школарина за стране студенте који похађају наставу на српском језику износи 3.500 евра.


Пријемни испит одржаће се дана 18. и 19. септембра 2023. године
, у просторијама Архитектонског факултета у Београду, према следећем распореду:

  • Тест ‐ 18. септембра 2023. године од 10‐12 часова;
  • Интервју ‐ 19. септембра 2023. године од 10‐17 часова.Распоред кандидата по салама за тест и интервју биће објављен на сајту Факултета дана 18. септембра 2023. године, у 9,00 часова.
Конкурс за упис на Докторске академске студије
Општи услови за упис на Докторске академске студије Информатор за упис на Докторске академске студије Термински план за упис на Докторске академске студије