UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

UNIVERZITET U BEOGRADU – ARHITEKTONSKI FAKULTET

objavljuje konkurs, za izbor

Nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu umetničku oblast: Arhitektonsko projektovanje, na Departmanu za arhitekturu.

Izbor se vrši na određeno vreme, na period od 5 (pet) godina, sa punim radnim vremenom.

USLOVI: Opšti i posebni uslovi predviđeni su Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-odluka US, 113/17 i 95/18-autentično tumačenje), članom 74 Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 73/18, 67/19, 6/20-dr. zakoni, 11/21-autentično tumačenje, 67/21 i 67/21 – dr. zakon), Statutom Univerziteta u Beogradu („Glasnik UB“, br. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22 i 233/22), Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu („Glasnik UB“, br. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17, 203/18 i 223/21), Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu („Glasnik UB“, br. 237/22 i 240/22), Statutom Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta (“Sl. bilten AF“, br. 129/22-prečišćen tekst), Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika na Fakultetu (“Sl. bilten AF”, br. 131/22) i Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu (“Sl. bilten AF“, br. 115/17).

Prijave kandidata sa prilozima: biografija, bibliografija (spisak radova), overene kopije diploma, uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena kopija, ne starije od šest meseci), podnose se na adresu:

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

Ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, kanc. 204

sa naznakom “Za konkurs”

Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana, od dana objavljivanja konkursa.

Datum oglašavanja: 28.12.2022. godine, Nedeljna publikacije Nacionalne službe za zapošljavanje „POSLOVI“

Datum isteka roka za prijavljivanje: 12.01.2023. godine