УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

 Термини пријављивања кандидата

Пријављивање кандидата обавиће се у канцеларији 204 Архитектонског факултета 15. и 16. септембра 2022. године од 12‐16 часова.


Кандидати, приликом пријаве на конкурс предају:

‐ личну и радну биографију,

‐ фотокопије диплома и додатка дипломе о завршеним студијским програмима основних и мастер, односно интегрисаних студија у складу са Законом о високом образовању, односно основних студија у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању (подносе се на увид оригинална документа),

‐ доказ о уплати накнаде за трошкове уписа која износи 6.000,00 динара, а коју кандидат уплаћује на жиро рачун Архитектонског факултета број: 840 ‐ 1436666 ‐ 34, позив на број 84‐560018 са сврхом дознаке: трошкови уписа за специјалистичке студије.

Кандидати ‐ страни држављани, приликом пријављивања на конкурс, подносе, поред прописане документације и потврду о изједначавању стране високошколске исправе ‐ дипломе о завршеним студијама и пасош.


 

Упис кандидата

Упис кандидата обавиће се 26. и 27. септембра 2022. године од 12‐14 ч у канцеларији 204 Архитектонског факултета.

Приликом уписа потребно је да кандидати приложе следећа документа:

‐ оверене фотокопије дипломе и додатка дипломе односно уверења о дипломирању и оригинална документа на увид,

‐ оригинално уверење о држављанству,
‐ један обрасца ШВ‐20, (добија се у служби приликом уписа) ‐ индекс,
‐ две фотографије формата 4,5х3,5 см,
‐ доказ о уплати школарине,

‐ потписан уговор о студирању у 2 примерка (добија се у служби приликом уписа) Страни држављани, поред наведеног достављају:

‐ потврду о изједначавању стране високошколске исправе ‐ дипломе о завршеним студијама, ‐ доказ да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују,
‐ одговарајуће уверење да владају српским језиком и
‐ фотокопију важећег пасоша.

Кандидати који су стекли право за упис обавезни су да пре подношења докумената за упис, потпишу уговор о студирању са Факултетом којим се ближе уређују међусобна права и обавезе, односно висина школарине.

Годишња школарина, 180.000,00 динара, односно 2.000 еура за стране држављане, се може платити у једнократном износу или у више рата (највише три рате), што се утврђује уговором о студирању.

Детаљне информације

Детаљне информације о условима, начину и поступку уписа на Специјалистичке академске студије – Енергетски ефикасна и зелена архитектура 2022/23 су објављене у ИНФОРМАТОРУ:

ИНФОРМАТОР: САС ЕЕЗА 2022/23. КОНКУРС УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ: САС ЕЕЗА 2022/23

Контакт

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Булевар Краља Александра 73/II

11000 Београд

Телефон: +381 11 3370199, 3218705

Факс: +381 11 3370193

контакт особа:

Весна Мулић

тел: +381 11 3370197

Е-маил: vesnam@arh.bg.ac.rs