UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Prijemni i upis 2022: Obaveštenje za prelaz studenata sa drugih fakulteta i nastavak studija – UPIS BEZ PRIJEMNOG ISPITA

AF - prijemni ispit - baner - WEB PRIJAVE

Na osnovu člana 40. stav 1. i  člana 78. Statuta Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta (“Sl. bilten AF”, br. 129/22 – prečišćen tekst) i odluke Nastavno-naučnog veća br. 01-997/2-7.2 od 27.06.2022. godine Arhitektonski fakultet u Beogradu, a u skladu sa Opštim uslovima konkursa za upis na osnovne i integrisane akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2022/23. godinu (http://bg.ac.rs/sr/upis/osnovne.php), obaveštava zainteresovane studente i kandidate:

 1. Studenti drugih visokoškolskih ustanova, koji su ostvarili najmanje 60 ESPB bodova na upisanom studijskom programu akademskih studija arhitekture,
 2. Studenti kojima je prestao status studenta u skladu sa članom 101 stav 7 tač. 2 i 3 Statuta Univerziteta,
 3. Lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje na akademskim studijama prvog stepena

mogu se upisati na studijske programe osnovnih i integrisanih akademskih studija arhitekture na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu u školskoj 2022/2023, do broja utvrđenog odlukom Nastavno – naučnog veća i to:

 • na drugu godinu studijskog programa osnovnih i integrisanih akademskih studija arhitektura ako su ostvarili najmanje 60 ESPB bodova na studijskom programu na koji su upisani,
 • na treću godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija arhitektura ako su ostvarili uslov za upis na treću godinu na matičnoj visokoškolskoj ustanovi sa koje prelaze,
 • na četvrtu godinu integrisanih akademskih studija arhitektura ako su ostvarili uslov za upis na četvrtu godinu na matičnoj visokoškolskoj ustanovi sa koje prelaze,

kao i mogućnost da na osnovu priznatih ispita ispunjavaju uslove definisane studijskim programom Arhitektonskog fakulteta u Beogradu za upis.

Zahtevi za upis se podnose lično na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu (2. sprat – soba 205) u drugom upisnom roku 01. i 02.09.2022. godine, u terminu od 10-12 sati.

Uz prijavu kandidati podnose sledeću dokumentaciju:

 1. Potvrdu o položenim ispitima sa ukupnim brojem ostvarenih ESPB sa Fakulteta na koji je kandidat trenutno upisan ( odnosno Uverenje o diplomiranju ili diplomu);
 2. Rešenje o prestanku statusa studenta
 3. Potvrda o ostvarenom uslovu za upis u narednu godinu studija sa Fakulteta na koji je kandidat trenutno upisan;
 4. Overenu fotokopiju indeksa;
 5. Izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu;
 6. Studijski program po kome je student studirao na drugoj visokoškolskoj ustanovi;
 7. Pisani zahtev za upis sa dokazom o uplati nadoknade za prijavu za prelaz/nastavak stduija, u visini od 15.000,00 dinara, na žiro račun Arhitektonskog fakulteta br. 840-1436666 -34, poziv na broj 501 i
 8. Zahtev za priznavanje ispita.

Za dodatne informacije obratiti se Studentskoj službi Arhitektonskog fakulteta u Beogradu na e-mail adresu:studentskasluzba@arh.bg.ac.rs