УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

PRIJEMNI2021 Baner informator

На основу члана 40. став 1. и  члана 78. Статута Архитектонског факултета у Београду (“Сл. билтен АФ”, бр. 119/18 и 126/21) и одлуке Наставно-научног већа бр. 01-748 /2-3.2 од 26.06.2021. године Архитектонски факултет у Београду, а у складу са Општим условима конкурса за упис на основне и интегрисане академске студије Универзитета у Београду за школску 2021/22. годину (http://bg.ac.rs/sr/upis/osnovne.php), обавештава заинтересоване студенте и кандидате:

 1. Студенти других високошколских установа, који су остварили најмање 60 ЕСПБ бодова на уписаном студијском програму академских студија архитектуре,
 2. Студенти којима је престао статус студента у складу са чланом 101 став 7 тач. 2 и 3 Статута Универзитета,
 3. Лица која имају стечено високо образовање на академским студијама првог степена

могу се уписати на студијске програме основних и интегрисаних академских студија архитектуре на Архитектонском факултету у Београду у школској 2021/2022, до броја утврђеног одлуком Наставно – научног већа и то:

 • на другу годину студијског програма основних и интегрисаних академских студија архитектура ако су остварили најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму на који су уписани,
 • на трећу годину основних и интегрисаних академских студија архитектура ако су остварили услов за упис на трећу годину на матичној високошколској установи са које прелазе,
 • на четврту годину интегрисаних академских студија архитектура ако су остварили услов за упис на четврту годину на матичној високошколској установи са које прелазе,

као и могућност да на основу признатих испита испуњавају услове дефинисане студијским програмом Архитектонског факултета у Београду за упис.

Захтеви за упис се подносе лично на Архитектонском факултету у Београду (2. спрат – соба 205) у другом уписном року 02. и 03.09.2020. године, у термину од 10-12 сати.

Уз пријаву кандидати подносе следећу документацију:

 1. Потврду о положеним испитима са укупним бројем остварених ЕСПБ са Факултета на који је кандидат тренутно уписан ( односно Уверење о дипломирању или диплому);
 2. Решење о престанку статуса студента
 3. Потврда о оствареном услову за упис у наредну годину студија са Факултета на који је кандидат тренутно уписан;
 4. Оверену фотокопију индекса;
 5. Извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству;
 6. Студијски програм по коме је студент студирао на другој високошколској установи;
 7. Писани захтев за упис са доказом о уплати надокнаде за пријаву за прелаз/наставак стдуија, у висини од 15.000,00 динара, на жиро рачун Архитектонског факултета бр. 840-1436666 -34, позив на број 501 и
 8. Захтев за признавање испита.

За додатне информације обратити се Студентској служби Архитектонског факултета у Београду на е-маил адресу:studentskasluzba@arh.bg.ac.rs