UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

UNIVERZITET U BEOGRADU –  ARHITEKTONSKI FAKULTET

objavljuje konkurs, za izbor:

 

SARADNIKA u zvanje ASISTENT SA DOKTORATOM za užu naučnu oblast: URBANIZAM, na Departmanu za urbanizam.

Izbor se vrši na određeno vreme u trajanju od tri godine, sa punim radnim vremenom

 

USLOVI: Opšti i posebni uslovi predviđeni su Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09,  32/13,  75/14, 13/17-odluka US, 113/18 i 95/18-autentično tumačenje) i članom 84. Zakonom o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 73/18, 67/19 i 6/20 – dr. zakon), Statutom Univerziteta u Beogradu (“Glasnik Univerziteta u Beogradu”, br. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 i 217/20), Statutom Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta (“Sl. bilten AF”, br. 119/18) i Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku za izbor i zasnivanje radnog odnosa saradnika Fakulteta (“Sl. bilten AF”, br. 120/18).

 

Prijave kandidata sa prilozima: biografija, bibliografija (spisak radova), overene kopije diploma i  overena kopija uverenja o državljanstvu, podnose se na adresu:

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet 

Ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, kanc. 204

sa naznakomZa konkurs

Rok za prijavljivanje na konkurs je 15  dana, od dana objavljivanja konkursa.

                                                                          

Datum oglašavanja:  11.11.2020. godine,  nedeljni list Nacionalne službe za zapošljavanje „POSLOVI“

 

Datum isteka roka

za prijavljivanje:     26.11.2020. godine