УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ –  АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

објављује конкурс, за избор:

 

САРАДНИКА у звањe АСИСТЕНТ СА ДОКТОРАТОМ за ужу научну област: УРБАНИЗАМ, на Департману за урбанизам.

Избор се врши на одређено време у трајању од три године, са пуним радним временом

 

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,  32/13,  75/14, 13/17-одлука УС, 113/18 и 95/18-аутентично тумачење) и чланом 84. Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20 – др. закон), Статутом Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), Статутом Универзитета у Београду – Архитектонског факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 119/18) и Правилником о условима, начину и поступку за избор и заснивање радног односа сарадника Факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 120/18).

 

Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак радова), оверене копије диплома и  оверена копија уверења о држављанству, подносе се на адресу:

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 

Ул. Булевар краља Александра 73/II, канц. 204

са назнакомЗа конкурс

Рок за пријављивање на конкурс је 15  дана, од дана објављивања конкурса.

                                                                          

Датум оглашавања:  11.11.2020. године,  недељни лист Националне службе за запошљавање „ПОСЛОВИ“

 

Датум истека рока

за пријављивање:     26.11.2020. године