UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

UNIVERZITET U BEOGRADU –  ARHITEKTONSKI FAKULTET

objavljuje konkurs, za izbor

 

Nastavnika u zvanje DOCENTA za užu umetničku oblast: ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE, na Departmanu za arhitekturu. Izbor se vrši na određeno vreme, za vremenski period od 5 (pet) godina, sa punim radnim vremenom.

 

USLOVI: Opšti i posebni uslovi predviđeni su Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09,  32/13,  75/14, 13/17-odluka US, 113/17 i 95/18-autentično tumačenje), članom 74. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 73/18, 67/19 i 6/20-dr. zakon), Statutom Univerziteta u Beogradu  („Glasnik UB“, br. 201/18, 207/19, 2013/20, 2014/20 i 217/20), Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u  Beogradu („Glasnik UB“, br. 192/16, 195/16, 197/17,  199/17 i 203/18), Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu („Glasnik UB“, br. 200/17 i 210/19), Statutom Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta (“Sl. bilten AF“, br. 119/18), Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika na Fakultetu (“Sl. bilten AF”, br. 120/19) i Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu (“Sl. bilten AF“, br. 115/17).

 

Prijave kandidata sa prilozima: biografija, bibliografija (spisak radova), overene kopije diploma, overena kopija uverenja o državljanstvu, podnose se na adresu:

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet 

Ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, kanc. 204

sa naznakomZa konkurs

Rok za prijavljivanje na konkurs je 15  dana, od dana objavljivanja konkursa.

 

Datum oglašavanja: 11.11.2020. godine,  nedeljni list Nacionalne službe za zapošljavanje „POSLOVI“

Datum isteka roka

za prijavljivanje:     26.11.2020. godine