УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

oasa iasa konacni

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 02-1153/1
Дана: 07.09.2020. године
Б е о г р а д

На основу члана 100 а у вези са чланом 85.Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 73/18), члана 13. Правилника о упису студената на студије првог степенa Универзитета у Београду и Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2020/21 години, Владе Републике Србије број 76/2020-17 од 21. маја 2020. године,
Комисија за спровођење пријемног уписа Факултета је, дана 07.09.2020. године, донела

Р Е Ш Е Њ Е

1. Утврђују се Коначне ранг листе кандидата за упис у прву годину основних академских и интегрисаних студија, у школској 2020/2021. години, септембарски уписни рок. Коначне ранг листе налазе се у прилогу овог Решења и његов су саставни део.
2. Одобрава се упис у прву годину основних академских и интегрисаних студија у школској 2020/2021. години, у оквиру пројекта Свет у Србији, кандидатима са коначне ранг листе за пројекат Свету у Србији.
3. Одобрава се упис у прву годину основних академских и интегрисаних студија у школској 2020/2021. години, у оквиру пројекта Србија за Србе из региона, кандидатима са коначне ранг листе за пројекат Србија за Србе из региона.
4. Студентска служба Факултета ће упис кандидата обавити у складу са Законом, општим актима Универзитета и Факултета као и са Упутством за спровођење уписа Министарства просвете Републике Србије.
5. Ово Решење извршиће Студентска служба Факултета.
6. Ово Решење истаћи на огласну таблу и интернет страницу Факултета.

О б р а з л о ж е њ е

Након спроведеног поступка прописаног Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 73/18), Заједничким конкурсом за упис студената у прву годину основних академских и интегрисаних студија у школској 2020/2021. години, Статутом и општим актима Универзитета и Факултета, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА
Доц. арх. Милош Ненадовић