УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

vebprijava

Кандидати се пријављују слањем документације на е-адресу prijemnimaf@arh.bg.ac.rs. Кандидати, приликом пријављивања на конкурс за упис подносе на увид скенирана или фотографисана оригинална документа или оверене фотокопије следећих докумената:

 

 • Попуњену и потписану пријаву на конкурс
 • Диплома и додатак дипломи или уверење о завршеном првом степену и/или уверење о положеним испитима са основних, односно интегрисаних и/или мастер академских студија.
 • Кандидат који је претходно образовање завршио у иностранству доставља скенирана оригинална документа, преводе документа на српски језик и решење Универзитета у Београду о признавању стране високошколске исправе за наставак образовања, односно потврду о томе да је поступак у току.
 • Извод из матичне књиге рођених (факултет, односно Универзитет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);
 • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
 • Кандидат даје изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да лични подаци које је дао могу да буду унети у електронску базу података, те да се ти подаци могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја без података о личности, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима. Изјава се може преузети овде.
 • Очитана биометријска лична карта или фотокопија личне карте за држављане Републике Србије, односно фотокопија пасоша за кандидате страни држављане.
 • Кандидат, који је претходни степен студија завршио пре школске 2019/20. године, даје изјаву о коришћењу буџетског статуса. Изјава се може преузети овде.
 • Кандидат, које је претходни ниво студија завршио применом Програма афирмативних мера у статусу студента чије се студије финансирају из буџета, доставља потврду Факултета о коришћењу буџетског статуса на основним академским студијама:
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара, на број жиро рачуна Архитектонског факултета у Београду:

 

840 – 1436666 – 34, позив на број 67-700027

са сврхом дознаке: накнада за пријемни испит

 • Кандидат попуњава само један пријавни лист и означава на које студијске програма конкурише.
 • Кандидат подноси само један комплет докумената, без обзира на колико студијских програма конкурише
 • Кандидати својим потписом на пријавном листу потврђују да прихватају правила пријемног испита
 • Кандидат је дужан да са собом понесе потписан и попуњен пријавни лист и изјаву о коришћењу личних податка на полагање пријемног испита и да га преда дежурном. Без тих докумената му неће бити омогућен приступ на полагање.
 • Кандидати који се пријављују само на мастер студијски програм Интегрални урбанизам, попуњен и потписан пријавни лист и изјаву морају донети са осталим документима на упис.

 

Упутство за прављење ПДФ фајла

Списак докумената