УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Univerzitet_u_Beogradu

Даје се у закуп стан површине 27,45м2 у дворишном објекту, првом лево, у Задужбини Љубице М. Здравковић у Београду, у Ул. Синђелићева број 26, прва зона, у виђеном стању.

Почетни износ закупнине је 564,12 дин/м2 без ПДВ-а, што укупно износи 15.485,00 дин без ПДВ-а (Задужбина није у систему ПДВ-а).

Стан се издаје у закуп за становање или за обављање мирне делатности.

У случају да изабрани понуђач пријави обављање делатности у стану, Закуподавац задржава право да повећа почетни износ закупнине из Огласа, у зависности од врсте пријављене делатности која ће се у стану обављати, ради потребе усклађивања са износима закупнина утврђених општим актом града Београда којим се уређује почетни износ закупнине за пословни простор на територији града Београда.

Стамбени простор се даје у закуп на одређено време, на рок од 5 (пет) година, с`тим што се исти може продужавати за наредни исти, краћи или дужи период.

У поступку за давање у закуп непокретности учешће могу узети физичка или правна лица и предузетници, ради обављања регистроване делатности, која уплате депозит и која испуњавају услове из огласа.

Понуде се достављају у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа, препорученом поштом или непосредно на адресу: Задужбина Љубице М. Здравковић, Београд, Студентски трг број 1.

Отварање понуда одржаће се дана 23. јула 2020. године у просторијама Универзитета у Београду на Студентском тргу број 1, у приземљу, у канцеларији број 2, са почетком у 10 часова.

Детаљније о огласу