UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Upis lica sa invaliditetom na sve studijske programe i godine studija u školskoj 2020/2021.godinu

Image (2)

Postupak i dokumentacija

Osoba koja želi da se upiše kroz navedeni Program afirmativne mere prilikom konkurisanja za upis na željeni studijski program u svaku narednu školsku godinu podnosi, pored obavezne konkursne dokumentacije, i rešenje rektora Univerziteta o utvrđivanju prava na upis primenom afirmativne mere za lica sa invaliditetom.

Postupak utvrđivanja prava na upis u prvu školsku godinu osnovnih i integrisanih studija na Univerzitetu primenom afirmativne mere regulisan je Pravilnikom o utvrđivanju prava na upis lica sa invaliditetom i sprovodi ga Komisija za utvrđivanje prava na upis lica sa invaliditetom.

Postupak se pokreće podnošenjem, u papirnoj ili elektronskoj formi, zahteva za utvrđivanje prava na upis lica sa invaliditetom Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom, na propisanom obrascu.

Uz zahtev se prilaže fotokopija jednog od sledećih dokumenata:

  • rešenje nadležnog organa o postojanju telesnog oštećenja;
  • rešenje o pravu na dodatak za tuđu negu i pomoć;
  • mišljenje Interresorne komisije.

 

Ukoliko kandidat ne poseduje gore navedena dokumenta, uz zahtev prilaže medicinsku dokumentaciju o postojanju invaliditeta. Medicinska dokumentacija mora biti izdata od strane nadležne zdravstvene institucije i ne sme biti starija od šest meseci. U svrhu pravilnog vođenja postupka i odlučivanja o zahtevu, od kandidata može da bude zatražena i dodatna dokumentacija.

Postupak se sprovodi bez novčane naknade.

Rokovi

Ukoliko se postupak pokreće radi utvrđivanja prava na upis u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na Univerzitetu primenom afirmativne mere, zahtev sa propisanom dokumentacijom podnosi se od 10. maja do 1. juna 2020. godine.

Ukoliko se postupak pokreće radi utvrđivanja prava na upis lica sa invaliditetom u naredne školske godine osnovnih i integrisanih studija na Univerzitetu, zahtev sa propisanom dokumentacijom podnosi se od 20. avgusta do 1. septembra tekuće školske godine.

Upis lica sa invaliditetom u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija u školskoj 2020/2021.godini

Osobe sa invaliditetom mogu se upisati u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na Univerzitetu u Beogradu i fakultetima u njegovom sastavu kroz Program afirmativne mere za upis lica sa invaliditetom koji donosi Vlada Republike Srbije.

Upis lica sa invaliditetom vrši se u skladu sa aktuelnim  Opštim uslovima konkursa za upis studenata na osnovne akademske i integrisane akademske studije Univerziteta u  Beogradu za školsku 2020/2021. godinu , a zahtev za pokretanje postupka podnosi se do 1.06.2020.godine Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom na propisanom obrascu.

Prijemni ispit

Osobe sa invaliditetom mogu polagati prijemni ispit na način prilagođen njihovim mogućnostima, odnosno u njima dostupnom obliku, a u skladu sa objektivnim mogućnostima fakulteta. Osoba sa invaliditetom je u obavezi da pismeno obrazloži na koji način je potrebno prilagoditi polaganje prijemnog ispita i to obrazloženje dostavi prilikom prijave na konkurs za upis na studijski program.

Kontakt

Za sve dodatne informacije kandidati se mogu obratiti Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom elektronskom poštom ucsh@rect.bg.ac.rs. Centar se nalazi se u prostorijama Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ u ulici Bulevar kralja Aleksandra 71.

Napomena

U skladu sa preduzimanjem svih neophodnih mera predostrožnosti i opreza povodom virusa COVID-19, molimo Vas da dokumentaciju striktno šaljete elektronskim putem, na mejl adresu ucsh@rect.bg.ac.rs. Svi zainteresovani kandidati biće pravovremeno obavešteni ukoliko dođe do nekih promena u procesu podnošenja dokumentacije. Hvala na razumevanju!

Želimo vam dobrodošlicu na Univerzitet u Beograd – Arhitektonski fakultet.

 

Uprava Fakulteta