УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

На основу члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), а у вези са чланом 6. став 1. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, број 15/16),
Влада доноси

ОДЛУКУ
о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања

1. Одређује се мера обуставе извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања, док траје опасност од ширења заразне болести ЦОВИД-19.
2. Високошколске установе и средње и основне школе које располажу одговарајућом опремом и средствима за организовање наставе на даљину, настављају образовно-васпитни рад извођењем наставе на даљину. Остале установе организоваће наставу на даљину путем телевизијског канала РТС 3, платформе РТС Планета, као и интернет платформи за учење.
Установе из става 1. ове тачке дужне су да обавесте родитеље о начину организовања наставе.
3. Путем нових информационо-комуникационих технологија организоваће се и пробни тест за малу матуру.
4. Упис деце у установе предшколског васпитања и образовања и основне школе наставља се преко портала е-Управа:
1) еВртић ‒ доступан је за упис у све установе предшколског васпитања и образовања у Републици Србији,
2) еУпис ‒ за упис у основне школе биће доступан од 1. априла 2020. године.
5. Запослени у установама из тачке 1. ове одлуке настављају са радним активностима, а студенти и ђаци остварују права и обавезе у вези са спровођењем студијских програма и планова и програма наставе и учења сагласно закону и у складу са одлукама и препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
6. Министарство просвете, науке и технолошког развоја прати и усмерава послове и динамику успостављања наставе на даљину, организовања пробног теста за малу матуру и уписа деце и установе предшколског васпитања и образовања и основне школе.
7. Министарство просвете, науке и технолошког развоја прати и усмерава организацију активности управљања људским ресурсима у установама из тачке 1. ове одлуке и поштовања општих упутстава и препорука тела надлежних за праћење стања и усмеравање и усклађивање активности државних органа, организација и служби док траје опасност од ширења заразне болести ЦОВИД-19, с циљем умањења могућности преноса заразе међу запосленима и заштите оних који су изложени већем ризику од штетних здравствених компликација.
8. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.05 број 53-2504/2020
У Београду, 15. марта 2020. године
Влада
Први потпредседник Владе,
Ивица Дачић, с.р.