UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

UNIVERZITET U BEOGRADU –  ARHITEKTONSKI FAKULTET objavljuje konkurs, za izbor:

 

SARADNIKA u zvanje ASISTENT za užu naučnu oblast: Arhitektonsko projektovanje, na Departmanu za arhitekturu.

Izbor se vrši na određeno vreme u trajanju od tri godine, sa punim radnim vremenom;

 

USLOVI: Opšti i posebni uslovi predviđeni su Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09,  32/13,  75/14, 13/17-odluka US, 113/18 i 95/18-autentično tumačenje) i članom 84. Zakonom o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 73/18 i 67/19), Statutom Univerziteta u Beogradu (“Glasnik Univerziteta u Beogradu”, br. 201/18), Statutom Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta (“Sl. bilten AF”, br. 119/18) i Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku za izbor i zasnivanje radnog odnosa saradnika Fakulteta (“Sl. bilten AF”, br. 120/18).

 

 

Prijave kandidata sa prilozima: biografija, bibliografija (spisak radova), overene kopije diploma i  overena kopija uverenja o državljanstvu, podnose se na adresu:

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet 

Ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, kanc. 204

sa naznakomZa konkurs

Rok za prijavljivanje na konkurs je 15  dana, od dana objavljivanja konkursa.

                                                                                   

Datum oglašavanja:  15.01.2020. godine,  nedeljni list Nacionalne službe za zapošljavanje „POSLOVI“

Datum isteka roka za prijavljivanje:     30.01.2020. godine