УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ –  АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ објављује конкурс, за избор:

 

САРАДНИКА у звањe АСИСТЕНТ за ужу научну област: Архитектонско пројектовање, на Департману за архитектуру.

Избор се врши на одређено време у трајању од три године, са пуним радним временом;

 

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,  32/13,  75/14, 13/17-одлука УС, 113/18 и 95/18-аутентично тумачење) и чланом 84. Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18 и 67/19), Статутом Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18), Статутом Универзитета у Београду – Архитектонског факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 119/18) и Правилником о условима, начину и поступку за избор и заснивање радног односа сарадника Факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 120/18).

 

 

Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак радова), оверене копије диплома и  оверена копија уверења о држављанству, подносе се на адресу:

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 

Ул. Булевар краља Александра 73/II, канц. 204

са назнакомЗа конкурс

Рок за пријављивање на конкурс је 15  дана, од дана објављивања конкурса.

                                                                                   

Датум оглашавања:  15.01.2020. године,  недељни лист Националне службе за запошљавање „ПОСЛОВИ“

Датум истека рока за пријављивање:     30.01.2020. године