УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ДЕКАН  УНИВЕРЗИТЕТА  У БЕОГРАДУ –  АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА расписује  конкурс за избор:

 

Наставника у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област: УРБАНИЗАМ, на Департману за урбанизам. Избор се врши на неодређено време, са пуним радним временом.

 

Наставника у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област: ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА, ИНСТАЛАЦИЈЕ И МАЕНАЏМЕНТ, на Департману за архитектонске технологије. Избор се врши на одређено време, за временски период од 5 (пет) година, са пуним радним временом.

 

Наставника у звање доцента за ужу научну област: ИСТОРИЈА, ТЕОРИЈА И ЕСТЕТИКА АРХИТЕКТУРЕ И ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ И ОБНОВА ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА, на Департману за архитектуру. Избор се врши на одређено време, за временски период од 5 (пет) година, са пуним радним временом.

 

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,  32/13,  75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), чланом 74. Законa о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18 и 67/19), Статутом Универзитета у Београду  („Гласник УБ“, бр. 201/18), Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у  Београду („Гласник УБ“, бр. 192/16, 195/16, 197/17,  199/17 и 203/18), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 200/17), Статутом Универзитета у Београду – Архитектонског факултета (“Сл. билтен АФ“, бр. 119/18), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника на Факултету (“Сл. билтен АФ”, бр. 120/19) и Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (“Сл. билтен АФ“, бр. 115/17).

 

Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак радова), оверене копије диплома, оверена копија уверења о држављанству, подносе се на адресу:

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 

Ул. Булевар краља Александра 73/II, канц. 204

са назнакомЗа конкурс

Рок за пријављивање на конкурс је 15  дана, од дана објављивања конкурса.

 

 

Датум оглашавања:       15.01.2020. године,  недељни  лист  Националне службе за запошљавање „ПОСЛОВИ“

Датум истека рока за пријављивање:         30.01.2020. године