УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Позив на затварање изложбе изборног предмета АРХИТЕКТУРА И МЕТАСТРУКТУРА у понедељак, 23.12.2019. године у 15 часова у Галерији АУЛА

Arhitektura i metastruktura_fotografija (1) Olga Dukić

О изложби

На изложби су приказани изабрани радови претходне две генерације током школских година 2017/2018, 2018/2019 са изборног предмета „Архитектура и метаструктура” са прве године мастер и четврте године интегрисаних академских студија. Студенти приказују своје радове од првог преко другог задатка, па све до завршног рада као генезу итересовања за одређене појмове које су на уводним часовима поставили као предложак теме.

Учесници:

Аголи Вера, Аничић Слађана, Бјеговић Софија, Булајић Ђорђе, Вићановић Даница, Вујовић Андрија, Гајић Алекса, Гргић Лука, Гулан Бранко, Димитријевић Коста, Илић Стефан, Кузмановић Андријана, Малавенов Вања, Мачкић Тијана, Милетић Стефан, Митровић Никола, Нанић Милица, Никић Марија, Николовски Милша, Остојић Младен, Радовановић Тијана, Радоњић Маја, Раковић Катарина, Спасић Теодора, Сушић Алекса, Тајсић Ксенија.

 

Руководилац предмета: Милан Вујовић, редовни професор

Сарадник у настави: Снежана Златковић, асистент

  1. семестар МАСА / 7. семестар ИАСА

Галерија АУЛА 16-23.12.2019.

 

НАРАТИВНИ ДИСКУРС

Архитектура имагинарног контекста

Речник

Наративан: приповедан, приповедачки, који је у облику приче, излагања, казивања;

Имагинаран: замишљен, тобожњи, који постоји само у уобразиљи, неставаран;

Дискурс: стил говора, начин излагања, рашчлањавања и анализе;

Дескрипција: описивање, приказивање, оцртавање; опис;

Семантика: део лингвистике који проучава значење речи, фраза, реченица и већих јединица дискурса;

Семиотика (семиологија): наука која се бави проучавањем знакова (симбола);

Општи циљ предмета

Основни циљ наставе на изборном предмету „Архитектура и метаструктура” је упознавање студената са комплексношћу и структуралном целовитошћу архитектуре, а посебно у оном делу мисаоног креативног и стваралачког процеса који претходи њенoj просторнoj артикулацији и интерпретацији. Појам „метаструктура” симболизује промишљање архитектуре које је слојевито и опширно и које превазизлази и надилази оквире материјалног, већ своја исходишта проналази у различитим мисаоним, креативним, интуитивним, па и импулсивним реакцијама архитекте у току пројектантског стваралачког процеса. Такође, појам „метаструктура” користи се као теоријско-филозофски предложак за отварање дискусије о савременим кретањима у архитектонском пројектовању.

Методологија предмета

Први задатак

Формирање става и концептуалног оквира пројекта: предложак, наративни дискурс (књижевност, ликовна уметност, народно предање, историографија, филозофија….), трагање за појмовима и(или) синтагмама које дефинишу имагинарани контекст задатка… (рад у групама или самостално…).

Први задатак: Кратак есеј са дефинисаним и образложеним појмовима (цитат, синтагма, наслов…) који се обрађују, кроз шири контекст појавности: језички, семиотички, филозофски…

Други задатак

Превођење (трансформација, транспозиција…) асоцијативног (имагинарног) контекста задатка на језик архитектуре: Просторна интерпретација наративног дискурса кроз израду архитектонског (уметничког) пројекта. Студент ради самостално, проналазећи најоптималније и најдиректније везе између наративног предлошка и просторне интерпретације-форме.

Циљ: Покушај да се „прича“ казује архитектуром. Архитектура се користи као језички оквир, инструмент, подлога, медијум или потка за објашњавање и опросторавање одређеног, претходно прокламованог, простудираног и јасно артикулисаног става (мишљења).

Студенти су слободни да свом пројекту одреде просторни и(или) временски контекст и да појам „архитектура” по сопственом нахођењу „помере” до крајњих граница његовог значења.

Начин интерпретација при том остаје у изражајном оквиру архитектонског пројекта (цртеж, макета, 3д модел, фотографија, фотомонтажа, филм…).

Други задатак: „Опросторавање”: цртежи, дијаграми, аналитички прилози, скице…

Испит

Прилози са првог и другог колоквијума + „сажетак” + макета „концепта” у пригодној размери. Макета се израђује слободном техникомуз употребу већ постојећих, јасно функционално, естетски и просторно препознатљивих елемената чијим се комбиновањем и просторном интеракцијом објашњавају и приказују прокламовани ауторски ставови.

Сажетак: краћи текстуални опис процеса, од „појма” до „модела”, који садржи „наслов” пројекта и један каректеристичан графички прилог.

О предмету

Предмет је установљен 2013. године, па претходне генерације до школске године 2017/2018 приказане су кроз обједињени графички прилог на изложби поред најавног плаката. Сарадник у настави на предмету до школске године 2017/2018 је била тада асистент, а сада научни сарадник др Ксенија Пантовић.

 

Arhitektura i metastruktura_Andrijana Kuzmanović_alef 1 Arhitektura i metastruktura_Andrijana Kuzmanović_alef 2 Arhitektura i metastruktura_fotografija (2) Olga Dukić Arhitektura i metastruktura_fotografija (3) Olga Dukić Arhitektura i metastruktura_fotografija (4) Olga Dukić Arhitektura i metastruktura_fotografija (5) Olga Dukić Arhitektura i metastruktura_fotografija (6) Olga Dukić М е т а с т р у к т у р а _ И с п и т