UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

DEKAN  UNIVERZITETA  U BEOGRADU –  ARHITEKTONSKOG FAKULTETA

raspisuje  konkurs za izbor:

 

nastavnika u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast: Arhitektonske konstrukcije, na Departmanu za arhitektonske tehnologije.

Izbor se vrši na određeno vreme, za vremenski period od 5 (pet) godina, sa punim radnim vremenom.

 

USLOVI: Opšti i posebni uslovi predviđeni su Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09,  32/13,  75/14, 13/17-odluka US, 113/17 i 95/18-autentično tumačenje), članom 74. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 73/18 i 67/19), Statutom Univerziteta u Beogradu  („Glasnik UB“, br. 201/18), Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u  Beogradu („Glasnik UB“, br. 192/16, 195/16, 197/17,  199/17 i 203/18), Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu („Glasnik UB“, br. 200/17), Statutom Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta (“Sl. bilten AF“, br. 119/18), Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika na Fakultetu (“Sl. bilten AF”, br. 120/19) i Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu (“Sl. bilten AF“, br. 115/17).

 

Prijave kandidata sa prilozima: biografija, bibliografija (spisak radova), overene kopije diploma, overena kopija uverenja o državljanstvu, podnose se na adresu:

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet 

Ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, kanc. 204

sa naznakomZa konkurs

 

Rok za prijavljivanje na konkurs je 15  dana, od dana objavljivanja konkursa.

Datum oglašavanja:  08.11.2019. godine,  dnevni  list „POLITIKA“

 

Datum isteka roka za prijavljivanje:     25.11.2019. godine