UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

UNIVERZITET U BEOGRADU – ARHITEKTONSKI FAKULTET
objavljuje konkurs, za izbor:

Saradnika u zvanje ASISTENT SA DOKTORATOM za užu naučnu oblast: Arhitektonsko konstrukterstvo i konstruktivni sistemi, na Departmanu za arhitektonske tehnologije.
Izbor se vrši na određeno vreme u trajanju od tri godine, sa punim radnim vremenom i

Saradnika u zvanje ASISTENTA SA DOKTORATOM za užu naučnu oblast: Arhitektonsko projektovanje, na Departmanu za arhitekturu.
Izbor se vrši na određeno vreme u trajanju od tri godine, sa punim radnim vremenom;

USLOVI: Opšti i posebni uslovi predviđeni su Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-odluka US, 113/18 i 95/18-autentično tumačenje) i članom 85. Zakonom o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon i 73/18), Statutom Univerziteta u Beogradu (“Glasnik Univerziteta u Beogradu”, br. 201/18), Statutom Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta (“Sl. bilten AF”, br. 119/18) i Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku za izbor i zasnivanje radnog odnosa saradnika Fakulteta (“Sl. bilten AF”, br. 120/18).

Prijave kandidata sa prilozima: biografija, bibliografija (spisak radova), overene kopije diploma i overena kopija uverenja o državljanstvu, podnose se na adresu:
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, kanc. 204
sa naznakom “Za konkurs”

Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana, od dana objavljivanja konkursa.
Datum oglašavanja: 07.08.2019. godine, nedeljni list Nacionalne službe za zapošljavanje „POSLOVI“
Datum isteka roka za prijavljivanje: 22.08.2019. godine

 

Konkurs za izbor saradnika – 07.08.2019.