УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
објављује конкурс, за избор:

Сарадника у звањe АСИСТЕНТ СА ДОКТОРАТОМ за ужу научну област: Архитектонско конструктерство и конструктивни системи, на Департману за архитектонске технологије.
Избор се врши на одређено време у трајању од три године, са пуним радним временом и

Сарадника у звањe АСИСТЕНТА СА ДОКТОРАТОМ за ужу научну област: Архитектонско пројектовање, на Департману за архитектуру.
Избор се врши на одређено време у трајању од три године, са пуним радним временом;

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/18 и 95/18-аутентично тумачење) и чланом 85. Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 73/18), Статутом Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18), Статутом Универзитета у Београду – Архитектонског факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 119/18) и Правилником о условима, начину и поступку за избор и заснивање радног односа сарадника Факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 120/18).

Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак радова), оверене копије диплома и оверена копија уверења о држављанству, подносе се на адресу:
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Ул. Булевар краља Александра 73/II, канц. 204
са назнаком “За конкурс”

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана, од дана објављивања конкурса.
Датум оглашавања: 07.08.2019. године, недељни лист Националне службе за запошљавање „ПОСЛОВИ“
Датум истека рока за пријављивање: 22.08.2019. године

 

Конкурс за избор сарадника – 07.08.2019.