UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Prijemni ispit 2019: Rešenje Komisije za sprovođenje upisa po podnetim žalbama kandidata

Prijemni_AF_2019_00_thumb

UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Broj: 03 – 1189/4
Dana: 01.07.2019. godine
Beograd

Na osnovu člana 85. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autent. tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12), člana 21. Pravilnika o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Beogradu i Izveštaja podkomisije za pripremu testa od 01.07.2019. godine, Komisija za sprovođenje upisa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, donosi

R E Š E NJ E

1. Odbijaju se kao neosnovane žalbe kandidata komisiji za sprovođenje upisa, na Preliminarnu rang listu, za upis u prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija, u školskoj 2019/2020. godini.

2. Uvažava se žalba kandidata pod rednim brojem prijave 95

4. Delimično se uvažava primedba kandidata pod rednim brojem prijave 474

5. Spisak kandidata, koji su podneli žalbu na Preliminarnu rang listu, sastavni je deo ovog Rešenja i nalazi se u njegovom prilogu. Na uvidu u radove bilo je prisutno 25 kandidata koji su podneli žalbe.

6. Ovo Rešenje istaći na oglasnu tablu i internet stranu Fakulteta.

O b r a z l o ž e nj e

Razmatrajući osnovanost podnetih žalbi kandidata na Preliminarnu rang listu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija, u školskoj 2019/2020. godini, Komisija za sprovođenje upisa Fakulteta je na osnovu Izveštaja podkomisije za pripremu testa borj 03 – 1189/3 od 01.07.2019. godine, izvršila detaljnu analizu žalbi kao i celokupnog postupka sprovođenja konkursa za upis u prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija, u školskoj 2019/2020. godini i utvrdila sledeće:

1. Da su žalbe dopuštene, blagovremene i izjavljene od strane ovlašćenih lica;

2. Da su Konkurs i prijemni ispit sprovedeni u svemu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, opštim aktima Univerziteta i Fakulteta i objavljenim konkursom za prijem studenata;

3. Da su svi radovi rađeni i ocenjeni pod šifrom, što je obezbeđivalo tajnost i objektivnost u ocenjivanju;

4. Da je svim kandidatima na Konkursu omogućeno da podnesu žalbu Komisiji za sprovođenje upisa Fakulteta na Preliminarnu rang listu;

5. Da je svim kandidatima na Konkursu koji su podneli žalbu na Preliminarnu rang listu omogućeno da izvrše uvid u svoje radove i

6. Da su svi kandidati putem Informatora upoznati sa pravilima polaganja prijemnog ispita, što su potvrdili svojim potpisom na prijavnom listu.

7. Da su kandidati pod rednim brojem prijave 95 i 474 skrenuli pažnju podkomisiji za pripremu testa da zadatak pod brojem 43.1 nema tačnih odgovora.

8. Da je podkomisija za pripremu testa u svom izveštaju Komisiji za sprovođenje upisa predložila da se zadatak43.1 prizna svim kandidatima kao tačan i da im se dodeli jedan poen.

Imajući u vidu sve navedene činjenice, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rešenja.

PRAVNA POUKA: Kandidat nezadovoljan ovim Rešenjem može podneti žalbu Dekanu u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje Rešenja Komisije za sprovođenje upisa Fakulteta po žalbi kandidata.

PREDSEDNIK
KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE UPISA
ARHITEKTONSKOG FAKULTETA
Doc. Miloš Nenadović

PRIJEMNI ISPIT 2019: Rešenje Komisije za sprovođenje upisa PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA OASA – OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE ARHITEKTURA 2019/2020 PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA IASA – INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE ARHITEKTURA 2019/2020 PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA – AFIRMATIVNE GRUPE 2019/2020

Takođe, ponovo prilažemo i potrebne informacije za sprovođenje Prijemnog ispita 2019. do upisa na fakultet:

Procedura posle polaganja prijemnog ispita

Hashtag: #PrijemniispitAF2019

Aktuelne vesti za Prijemni ispit 2019.